Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover påvirker og bestemmer hvordan kommunene skal utføre sine oppgaver. På disse sidene vil du finne informasjon om lovverk som påvirker kommunesektoren og de oppgavene de skal gjøre. Du finner også informasjon om reglene for inndeling i kommuner.

Kommunalrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for lovarbeid og forvaltning knyttet til kommuneloven, valgloven, forsøksloven, lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser og lov om interkommunale selskaper.

Inndelingsloven

Kommunene er en grunnleggende del av infrastrukturen i vårt velferdssamfunn, og har et bredt ansvar for offentlige velferdstjenester. Til grunn for dette ligger prinsippet om at oppgavene skal løses nærmest mulig innbyggerne.

Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan samarbeide med andre kommuner om løsningen av oppgaver og tjenester. Kommunene kan velge mellom ulike lovbestemmelser for å organisere dette samarbeidet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Statsråd Monica Mæland på talerstolen med et eksemplar av lovforslaget i hendene

En ny og moderne kommunelov

16.03.2018: Regjeringen legger i dag fram forslag til ny kommunelov. – Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt

11.12.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nå flere forskrifter for kommune- og fylkessammenslåingene, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene.

Grensejustering mellom Re og Holmestrand

22.08.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Re kommune og Holmestrand kommune justeres ved at Mulvika grunnkrets overføres til Holmestrand. Endringen skjer fra 1. januar 2020, samtidig som de nye kommunene Re/Tønsberg og Holmestrand/Sande trer i kraft.

Alle saker om Kommunalrett og kommunal inndeling

Dokumenter

Forslag til ny kommunelov

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret.

Kontrollutvalgsboken

Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Ressurser

Til toppen