Kommuner og regioner

Kommunalrett og kommunal inndeling

Mange lover og regler påvirker hvordan kommunene skal utføre oppgavene sine. På disse sidene vil du blant annet finne informasjon om kommuneloven, som gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Du vil også finne informasjon om regelverket for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser.

Kommuneloven 2018

Den nye kommuneloven er trådt i kraft. Den fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Inndelingsloven

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingsloven.

Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan samarbeide med andre kommuner om løsningen av oppgaver og tjenester. Kommunene kan velge mellom ulike lovbestemmelser for å organisere dette samarbeidet.

Aktuelt nå

En hånd som tilbyr penger og en hånd som takker nei.

Tillit gjennom åpenhet og kontroll

13.09.2022

Etikkonferansen 2022 ser på betydningen åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

To personer som leser et tekstdokument

Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap

08.06.2022

Departementet lyser ut stipend og skriveplass til studenter som ønsker å skrive masteroppgaver om kommunalrett eller kommunal forvaltningsrett.

Dokumenter

Forslag til ny kommunelov

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret.

Kontrollutvalgsboken

Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.