Inndelingsloven

Fastsetting og endring av kommunegrensene reguleres av inndelingslova. Loven inneholder ikke vilkår som virker styrende på antall kommuner og fylker. Loven gir rammer for sammenslåingsprosesser.

Inndelingslova har i motsetning til kommuneloven, særpreg av å ha en utpreget teknisk karakter. I Ot.prp. nr 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) s. 21 står det derfor om utforminga av inndelingslova: ”Den bør formulerast slik at den blir eit tenleg verktøy for å førebu og gjennomføre inndelingsvedtak, uansett talet på saker og same kva karakter og omfang saka har. Saken må kunne behandlast effektivt uavhengig av den politikk som til ei kvar tid gjeld på området”.

Rundskriv til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser