Kommunalavdelingen

Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk. Avdelingens ansvarsområder omfatter kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren,  kommunalrett, kommune- og fylkesinndeling, administrasjon av valg, demokrati og lokaldemokrati, partiloven og partifinansieringen, konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren, KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Valgdirektoratet og Kommunalbanken AS. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre.

Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens politikk overfor kommunene.

Ikon kommunevåpen og pengesekk samt teksten kommuneøkonomi

Kommuneøkonomi: Avdelingen arbeider med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Avdelingen har videre ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Avdelingen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene.

ikon med tre piler som blir til en samt teksten Samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene

Samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene: Samordningsansvaret innebærer at avdelingen må se oppgavene i kommunesektoren i sammenheng med de økonomiske ressursene sektoren har til rådighet. Avdelingen må vurdere om statlige tiltak overfor kommunesektoren (lover, forskrifter, øremerkede tilskudd, forandringer i fordelingen av oppgaver mellom forskjellige forvaltningsnivåer o.a.) er i overensstemmelse med generelle retningslinjer for arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene og med prinsippene for statlig styring av kommunesektoren.

Ikon med person og lyspære samt teksten Fornyelse i kommunesektoren

Fornyelse i kommunesektoren: Offentlig sektor skal være i stand til å sikre kvalitet, tilgjengelighet, rettssikkerhet og økonomisk effektivitet i sin virksomhet. Kommunalavdelingen samordner statens arbeid med fornyelse i kommunesektoren, og skal i dette arbeidet bidra til å gi kommunene gode rammebetingelser og økt handlingsrom. Avdelingen skal videre støtte kommunene i arbeidet med å utvikle tjenester, styrke lokaldemokratiet og demokratiutvikling.

Ikon av lovsymbol og kommunevåpen samt teksten Kommunalrett

Kommunalrett: Avdelingen har ansvaret for lovarbeid og tolking av lovverket som gir rammene for kommuner og fylkeskommunes virksomhet. Vi forvalter kommuneloven, inndelingsloven (for kommuner og fylker), forsøksloven, lov om interkommunale selskaper og lov om flagging fra kommunenes offentlige bygninger. Vi arbeider også med saker som gjelder forholdet mellom kommunalretten og særlovgivningen som legger oppgaver til kommunene, i tillegg til forvaltningslovens og offentlighetslovens anvendelse i kommunesektoren. Gjennom inndelingsloven reguleres endringer av kommuners grenser, herunder sammenslåinger og delinger.

Ikon av valgurne og teksten Administrasjon av valg

Administrasjon av valg: Avdelingen forvalter valgloven og forskrift om valg til Sametinget. Avdelingen har etatsansvar for Valgdirektoratet, som fra 1. januar 2016 tok over ansvaret for tilrettelegging av stortingsvalg, kommune‑ og fylkestingsvalg og sametingsvalg. 

Ikon med personer rundt et møtebord samt teksten Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren: Avdelingen har ansvaret for å samordne departementenes deltakelse i konsultasjonene mellom staten og kommunesektoren. Hensikten med konsultasjonsordningen er å drøfte forholdet mellom inntektene og oppgavene i kommunesektoren. Ordningen er basert på fire årlige møter mellom regjeringen og den politiske ledelsen i Kommunenes Sentralforbund. Ordningen er i de senere årene blitt utviklet og gjort mer forpliktende, blant annet ved at det er lagt til rette for et tettere samarbeid mellom regjeringen og Kommunenes Sentralforbund om bilaterale samarbeidsavtaler og kostnadsberegninger av reformer i kommunesektoren.

Ikon med dokumenter og teksten KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering): Avdelingen har ansvaret for KOSTRA, som er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal og fylkeskommunal ressursbruk. Systemet er basert på at kommunesektoren årlig rapporterer data om økonomi og tjenesteproduksjon til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB sammenstiller dette materialet med blant annet befolkningsdata, og får på denne måten fram ulike nøkkeltall for prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet. Disse nøkkeltallene blir lagt ut på Internett i en slik form at det er mulig å sammenlikne ressursbruken mellom kommuner som likner på hverandre. Slike sammenlikninger er nyttige for kommunene når det gjelder å bli oppmerksom på felt der det er mulig å effektivisere ressursbruken.

Ikon av person med dokumenter og teksten Det tekniske beregningsutvalget

Det tekniske beregningsutvalget: Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et fast utvalg som har til oppgave å presentere statistikk over den økonomiske utviklingen i kommunesektoren. Det gjøres gjennom to årlige rapporter. Utvalget presenterer dessuten resultatene fra forskjellige spesialanalyser i rapportene sine. Rapportene danner et viktig grunnlag for blant annet konsultasjonene mellom staten og kommunesektoren. I utvalget deltar representanter fra Kommunal‑ og distriktsdepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, kommunesektoren og Statistisk sentralbyrå, mens utvalget leder er uavhengig. Kommunalavdelingen har sekretariatsfunksjonen i utvalget.

Ikon bank med pengesekk og teksten KOmmunalbanken

Kommunalbanken AS: Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap. Staten eier Kommunalbanken for å tilby stabil, langsiktig og effektiv finansiering til kommunesektoren. Kommunalbanken tilbyr lån til kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver, enten mot kommunal garanti, statlig garanti eller annen sikkerhet. Kommunalbanken opererer i utlånsmarkedet for kommunesektoren i konkurranse med bl.a. KLP og investorer i kapitalmarkedet.

Ikon av valgurne og teksten Valgdirektoratet

Valgdirektoratet: Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet vil også jobbe valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Organisasjonskart for KOMM

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL)

  Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL) har ansvar for valg, lokaldemokrati, demokratiutvikling og internasjonal virksomhet på seksjonens ansvarsområder.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Dolven.

 • Juridisk seksjon (KJ)

  Seksjonen har ansvar for kommuneloven som regulerer kommunalt selvstyre og gir rammene for kommunesektorens virksomhet, herunder regler om folkevalgte organer og administrasjonen, økonomi, interkommunalt samarbeid, egenkontroll og statlig tilsyn (lovutvikling, utredningsarbeid, fortolkning og lovlighetskontroll). Seksjonen forvalter videre forsøksloven, lov om interkommunale selskaper, inndelingsloven og lov om flagging fra kommunenes offentlige bygninger. Forholdet mellom kommuneloven og den kommunale særlovgivningen. Kommunene og fylkeskommunene sitt forhold til forvaltningsloven og offentleglova. Etikkarbeid i kommunesektoren. Kommunesektoren og EØS (generelt). Internasjonale saker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ragnhild Spigseth.

 • Kommuneøkonomiseksjonen (KØ)

  Seksjonen arbeider med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Seksjonen har videre ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Seksjonen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Otto Leirbukt

 • Samordningsseksjonen (KSA)

  Seksjonen har samordningsansvaret for statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, og for innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for kommunestruktur, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og konsultasjonsordningen.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Mari Jacobsen.

 • Seksjon for virksomhetsstyring og -utvikling (VU)

  Seksjonen styrer virksomheten gjennom arbeidet med de årlige handlings- og virksomhetsplanene og ulike økonomioppgaver knyttet til:
  • budsjettoppfølging og rapportering
  • koordinering og oppfølging av avdelingens FoU-midler
  • utbetaling av partistøtte

  I tillegg er seksjonen ansvarlig for avdelingens eksterne- og interne kommunikasjon. Dette innebærer blant annet oppgaver knyttet til:
  • avdelingens nettsider på regjeringen.no
  • nyhetsbrevet Kommunalnytt
  • arbeid med presentasjoner og designoppdrag

  Seksjonen har i tillegg ansvaret for utvikling av kompetanseplaner, IKT-støtte og bistand ved ulike type arrangementer og administrative tjenester.

  Seksjonsleder: Kontorsjef Hanne Sveberg.