Kommunalavdelingen

Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk. Avdelingens ansvarsområder omfatter kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren,  kommunalrett, kommune- og fylkesinndeling, administrasjon av valg, demokrati og lokaldemokrati, partiloven og partifinansieringen, konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren, KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), Det tekniske beregningsutvalg, Valgdirektoratet og Kommunalbanken AS. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre.

Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens politikk overfor kommunene.

Kommuneøkonomi

Avdelingen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider avdelingen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. 

Avdelingen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene.

Samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene

Samordningsansvaret innebærer at avdelingen må se oppgavene i kommunesektoren i sammenheng med de økonomiske ressursene sektoren har til rådighet. Avdelingen må vurdere om statlige tiltak overfor kommunesektoren (lover, forskrifter, øremerkede tilskudd, forandringer i fordelingen av oppgaver mellom forskjellige forvaltningsnivåer o.a.) er i overensstemmelse med generelle retningslinjer for arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene og med prinsippene for statlig styring av kommunesektoren.

Fornyelse i kommunesektoren

Offentlig sektor skal være i stand til å sikre kvalitet, tilgjengelighet, rettssikkerhet og økonomisk effektivitet i sin virksomhet. Kommunalavdelingen samordner statens arbeid med fornyelse i kommunesektoren, og skal i dette arbeidet bidra til å gi kommunene gode rammebetingelser og økt handlingsrom. Avdelingen skal videre støtte kommunene i arbeidet med å utvikle tjenester, styrke lokaldemokratiet og demokratiutvikling.

Kommunalrett, kommune‑ og fylkesinndeling og administrasjon av valg

Avdelingen har ansvaret for lovarbeid og tolking av kommuneloven, valgloven, forskrift om valg til Sametinget, inndelingslova (for kommuner og fylker), lov om forrandring av rikets inndelingsnavn, lov om forsøk i offentlig forvaltning og lov om interkommunale selskaper. Avdelingen arbeider også med saker som gjelder forholdet mellom kommunelovgivningen og den kommunale særlovgivningen. Den arbeider også med annet lovverk som er relevant for kommunene og fylkeskommunene, for eksempel forvaltningsloven og offentlighetsloven. En annen viktig oppgave er å fastsette kommune‑ og fylkesgrensene. Avdelingen har etatsansvar for Valgdirektoratet, som fra 1. januar 2016 tok over ansvaret for tilrettelegging av stortingsvalg, kommune‑ og fylkestingsvalg og sametingsvalg. 

Konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren

Avdelingen har ansvaret for å samordne departementenes deltakelse i konsultasjonene mellom staten og kommunesektoren. Hensikten med konsultasjonsordningen er å drøfte forholdet mellom inntektene og oppgavene i kommunesektoren. Ordningen er basert på fire årlige møter mellom regjeringen og den politiske ledelsen i Kommunenes Sentralforbund. Ordningen er i de senere årene blitt utviklet og gjort mer forpliktende, blant annet ved at det er lagt til rette for et tettere samarbeid mellom regjeringen og Kommunenes Sentralforbund om bilaterale samarbeidsavtaler og kostnadsberegninger av reformer i kommunesektoren.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)

Avdelingen har ansvaret for KOSTRA, som er et nasjonalt informasjonssystem om kommunal og fylkeskommunal ressursbruk. Systemet er basert på at kommunesektoren årlig rapporterer data om økonomi og tjenesteproduksjon til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB sammenstiller dette materialet med blant annet befolkningsdata, og får på denne måten fram ulike nøkkeltall for prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet. Disse nøkkeltallene blir lagt ut på Internett i en slik form at det er mulig å sammenlikne ressursbruken mellom kommuner som likner på hverandre. Slike sammenlikninger er nyttige for kommunene når det gjelder å bli oppmerksom på felt der det er mulig å effektivisere ressursbruken.

Det tekniske beregningsutvalget

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et fast utvalg som har til oppgave å presentere statistikk over den økonomiske utviklingen i kommunesektoren. Det gjøres gjennom to årlige rapporter. Utvalget presenterer dessuten resultatene fra forskjellige spesialanalyser i rapportene sine. Rapportene danner et viktig grunnlag for blant annet konsultasjonene mellom staten og kommunesektoren. I utvalget deltar representanter fra Kommunal‑ og regionaldepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, kommunesektoren og Statistisk sentralbyrå, mens utvalget leder er uavhengig. Kommunalavdelingen har sekretariatsfunksjonen i utvalget.

Kommunalbanken AS

Kommunalbanken er et statsaksjeselskap som skal gi lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver, enten mot kommunal garanti, mot statlig garanti eller mot annen sikker garanti. Selskapet deltar i kredittmarkedet på de samme betingelsene som andre finansieringsforetak. En viktig oppgave for Kommunalbanken er å bidra til konkurranse om utlån til kommuner og fylkeskommuner, slik at kommunesektoren kan sikres billige lån. 

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet ble opprettet 1. januar 2016. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet vil også jobbe valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for virksomhetsstyring og -utvikling (VU)

  Seksjonen har ansvar for koordinering internt i Kommunalavdelingen, internbudsjett, fakturaer/regnskap, kommunikasjonsarbeid, IT-støtte, virksomhetsplanlegging, kompetanseutvikling, personal, HMS og IA, betjening av telefon og henvendelser, ekspedering av dokumenter, intern administrasjon, samt leder-, medarbeider og organisasjonsutvikling. Seksjonsleder: Kontorsjef Hanne Sveberg.

 • Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL)

  Seksjon for valg og lokaldemokrati (VL) har ansvar for valg, lokaldemokrati, demokratiutvikling og internasjonal virksomhet på seksjonens ansvarsområder. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Dolven.

 • Juridisk seksjon (KJ)

  Seksjonen har ansvar for kommuneloven, inkludert interkommunalt samarbeid, egenkontroll, etikk og likestilling (lovutvikling, utredningsarbeid, fortolkning og lovlighetskontroll). Forsøksloven og lov om interkommunale selskaper (lovutvikling, utredningsarbeid og fortolkning). Forholdet mellom kommuneloven og den kommunale særlovgivningen. Kommunene og fylkeskommunene sitt forhold til forvaltningsloven og offentleglova. Kommunesektoren og EØS (generelt). Internasjonale saker. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Siri Halvorsen.

 • Kommuneøkonomiseksjonen (KØ)

  Seksjonen har ansvaret for inntektsfordelingen mellom kommuner og mellom fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg arbeider seksjonen med de samlede inntektsrammene for kommunesektoren i forbindelse med statsbudsjettet. Seksjonen har ansvaret for utvikling av regelverket og for veiledning og kontroll når det gjelder den økonomiske forvaltningen i kommunene og fylkeskommunene. Seksjonsleder: fungerende avdelingsdirektør Grete Lilleschulstad.

 • Samordningsseksjonen (KSA)

  Seksjonen har samordningsansvaret for statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, og for innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for kommunestruktur, oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og konsultasjonsordningen. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Mari Jacobsen.