Avdelinger i Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet.

 • Avdeling for styring og organisasjon

  Avdeling for styring og organisasjon ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. Avdelingen ledes av fungerende ekspedisjonssjef Janne Marie Larsen.

  Fungerende ekspedisjonssjef Janne Marie Larsen

 • Kommunikasjonsenheten (KDD)

  Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet. Avdelingen ledes av fungerende kommunikasjonssjef Jenny Kanestrøm Trøite.

  Fungerende kommunikasjonssjef Jenny Kanestrøm Trøite

 • Bolig- og bygningsavdelingen

  Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Benedikte Endresen.

  Ekspedisjonssjef Benedikte Endresen

 • Kommunalavdelingen

  Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk. Avdelingens ansvarsområder omfatter kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren,  kommunalrett, kommune- og fylkesinndeling, administrasjon av valg, demokrati og lokaldemokrati, partiloven og partifinansieringen, konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren, KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi, Valgdirektoratet og Kommunalbanken AS. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre.

  Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre

 • Planavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk. Tilskuddsforvaltning og oppfølging av DOGA. Eierstyring av Electronic Chart Centre (ECC).

  Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

 • Regionalpolitisk avdeling

  Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens regional- og distriktspolitikk. Avdelingen har en samordningsrolle og skal bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken, som skal gi en fordeling av statlige arbeidsplasser som styrker utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Distriktssenteret er underliggende etat.

  Ekspedisjonssjef Kristin Marie Felde

 • Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter

  Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolket/tatere. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard.

  Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard