Styrer, råd og utvalg under Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Bygg21

  Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

 • Byggkvalitetutvalget

  Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin innstilling 5. februar 2020.

 • Digitaliseringsrådet

  Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov.

 • Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

  Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen. Ekspertgruppen ledes av professor Nils- Henrik von der Fehr, og skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

 • Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

  Utvalgets mandat har vært å tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget leverte sin rapport til departementet 14. september 2018.

 • Embetsmannsutvalget

  Regjeringen oppnevnte i september 2021 et utvalg som skal foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om hensynene som begrunnet innføringen av ordningen fortsatt gjelder i dag, vurdert på bakgrunn av utviklingen i samfunnet, staten og arbeidslivet for øvrig.

 • Generalistkommuneutvalget

  Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere dagens generalistkommunesystem.

 • Inntektssystemutvalget

  Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

 • Karantenenemnda

  Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

 • Klagenemd for Husbanken

  Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett

  Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

 • Klarspråksjuryen

  Statens klarspråkpris går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

  Kontrollkomiteen har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning.

 • Nasjonalt geodataråd

  Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

 • OGP-rådet

  OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

 • Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

  Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

 • Partilovnemnda

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Personvernnemnda

  Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

 • Programstyre for Merkur

  Merkur er eit utviklings- og kompetansehevingsprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som aukar omsettinga, sikrar vidare drift og gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

 • Skjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

  Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

 • Standardiseringsrådet

  Standardiseringsrådet skal ta initiativ til og tilrettelegge for systematisk bruk av IT-standarder.

 • Statens lønnsutvalg

  Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

 • Styret for Internasjonalt reindriftssenter

  Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk.

 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

 • Valglovutvalget

  Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni. 2017. Utvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 18 medlemmer.