Styrer, råd og utvalg under Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Bygg21

  Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

 • Ekspertgruppe for KI og valg

  Regjeringen har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe, som skal kartlegge erfaringer fra valgene i 2024 og gi anbefalinger om hvordan vi i Norge kan forberede oss på stortingsvalget i 2025.

 • Embetsmannsutvalget

  Regjeringen oppnevnte i september 2021 et utvalg som skal foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om hensynene som begrunnet innføringen av ordningen fortsatt gjelder i dag, vurdert på bakgrunn av utviklingen i samfunnet, staten og arbeidslivet for øvrig.

 • Generalistkommuneutvalget

  Generalistkommuneutvalgets arbeid er avsluttet. Utvalget leverte sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet 29. mars 2023.

 • Husleielovutvalget

  Utvalget skal gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

 • Klagenemd for Husbanken

  Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett

  Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

 • Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

  Kontrollkomiteen har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning.

 • Nasjonalt geodataråd

  Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom forvaltere og brukere av geografisk informasjon.

 • Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

  Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

 • Partilovnemnda

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Programstyre for Merkur

  Merkur er eit utviklings- og kompetansehevingsprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som aukar omsettinga, sikrar vidare drift og gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

 • Riksvalgstyret

  Riksvalgstyret ved stortingsvalget 2021.

 • Skjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

  Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

 • Standardiseringsrådet

  Standardiseringsrådet skal ta initiativ til og tilrettelegge for systematisk bruk av IT-standarder.

 • Styret for Internasjonalt reindriftssenter

  Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk.

 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.