Styrer, råd og utvalg

Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Roar Skålin, direktør Meteorologisk institutt er ny leder for Nasjonalt geodataråd som består av 16 personer. Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Tilgang til geografisk informasjon er viktig for hver og en av oss, næringslivet og offentlig forvaltning. Vi trenger geografisk informasjon for å ferdes trygt, ha kunnskap om naturen, for planlegging og forvaltning av arealer, for næringsutvikling og sikring av eiendomsretten.

Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien. Rådet skal bidra til samarbeid om og bruk av geodata. God tilgang til og bruk av offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Rådet har fått følgende sammensetning:

 • Roar Skålin, ny leder av rådet, direktør, Meteorologisk institutt
 • Øistein Knudsen Jr., sjef Sivilforsvaret
 • Camilla Brekke, prorektor Universitetet i Tromsø og styreleder for Jordobservasjon Tromsø
 • Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, seksjonsleder, Digitaliseringsdirektoratet
 • Hildegunn Norheim, direktør kart og statistikk, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Arne Bjørn Mildal, Direktør for IKT og informasjonsforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Einar Vik Arset, kystdirektør, Kystverket
 • Johnny Welle, direktør, Statens kartverk
 • Trygve Sparr, forskingsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt
 • May Britt Myhr, direktør, Norges Geologiske Undersøkelse
 • Dina Lefdal, fylkesdirektør infrastruktur og vei, Vestland fylkeskommune
 • Kristin Barvik, kommunaldirektør, Sandnes kommune
 • Mona Høiås Sæther, enhetsleder, Trondheim kommune / Geoforum
 • Jorunn Kragset, forretningsutvikler Norkart og leder for Geomatikkbedriftene
 • Øyvind Husby, administrerende direktør IKT-Norge
 • Agnes Landstad, daglig leder, Forskningsinstituttenes fellesarena/ Abelia