Planavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jarle Jensen.

Ledergruppen består i tillegg av utredningsleder Pål Lorentzen (forvaltning), fagdirektør Knut Grønntun (plansaker), avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen (plansystem, næring og ressurs), utredningsleder Veslemøy Faafeng (lovutvikling), avdelingsdirektør Guro Voss Gabrielsen (geodata og eiendom), avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen (byvekst, areal og transport, klima og sikkerhet), avdelingsdirektør Berit Skarholt (bo- og stedskvalitet) og kontorsjef Grete Haugdal (styring og kompetanse).

Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger.

Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

Viktige arbeids­områder er lovutvikling, politikkutvikling og formidling av nasjonale mål og interesser i regional og lokal planlegging, statlige planprosesser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, behandling av innsigelsessaker, veiledning i bruken av plansystemet, utvikling av politikk for by- og tettstedsutvikling.