Planavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk. Tilskuddsforvaltning og oppfølging av DOGA. Eierstyring av Electronic Chart Centre (ECC).

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jarle Jensen.

Viktige arbeids­områder er lovutvikling, politikkutvikling og formidling av nasjonale mål og interesser i regional og lokal planlegging, statlige planprosesser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, behandling av innsigelsessaker, veiledning i bruken av plansystemet, utvikling av politikk for by- og tettstedsutvikling.