Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens regional- og distriktspolitikk. Avdelingen har en samordningsrolle og skal bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken, som skal gi en fordeling av statlige arbeidsplasser som styrker utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Distriktssenteret er underliggende etat.

Teamene i regionalpolitisk avdeling

____________________________________________________________

  1. Nærings- og arbeidsmarkedsteamet

Arbeider for at nærings- og arbeidsmarkedspolitikken fremmer balansert regional utvikling, verdiskaping og tilgang på relevant arbeidskraft. Dette omfatter blant annet forvaltning av naturressurser, næringspolitikk, infrastruktur, høyere utdanning og kompetanse- og arbeids­markedspolitikk. Teamet arbeider aktivt overfor departementer og fylkeskommunene, og har et spesielt ansvar for dialog med fylkene i Nord-Norge.

Teamleder: avdelingsdirektør Jørund Nilsen

____________________________________________________________________________

  1. Lokalsamfunn- og tjenesteteamet

Arbeider for at befolkningen i områder med lavt folketall og store avstander har velfungerende tjenestetilbud, og for at mindre kommuner har kapasitet og kompetanse til å være aktive samfunnsutviklere. Dette omfatter særlig helse og omsorg, sikkerhet og beredskap, infrastruktur, skole og bolig, og grunnleggende private tjenester i små markeder, samt  grunnlaget for gode og attraktive lokalsamfunn. Teamet arbeider aktivt overfor departementer, sektormyndigheter og regional stat, fylkeskommunene og Distriktssenteret.

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

______________________________________________________________________________

  1. Styring, økonomi og tilskudd

Arbeider for å fremme vekst og verdiskaping i alle deler av landet gjennom forvaltning og utvikling av næringsrettede ordninger over programkategori 13.50 Distrikts og regionalpolitikk i Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett, med særlig vekt på det distriktspolitiske virkeområdet. Teamet samarbeider aktivt med fylkeskom­munene, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Nærings- og fiskeridepartement om programstyring og utvikling av de næringsrettede ordningene.

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

___________________________________________________________________________

  1. Lokaliseringsteamet

Arbeider for å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet gjennom å følge opp retningslinjene for lokalisering av statlige arbeids­plasser og statlig tjenesteproduksjon overfor aktuelle fagdepartementer og regjeringen. Teamet arbeider aktivt overfor departementene, for å ha god oversikt over oppstart av arbeid som kan innebære nedleggelser, flytting eller nyetableringer av statlige arbeidsplasser, og sikre utredninger av alternativ tidlig i prosessen.

Teamleder: avdelingsdirektør Yvonne Tveter

___________________________________________________________________________

  1. Internasjonalt arbeid

Arbeider for utvikling av norsk regional- og distriktspolitikk i samarbeid og dialog med aktører i EU og naboland, og for samarbeid om løsninger på felles utfordringer over landegrensene. Teamet jobber aktivt overfor EU, ESA, naboland, departementer og regionale myndigheter, og koordinerer avdelingens deltakelse i nordisk samarbeid og forvaltningen av Interreg-midler.

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

______________________________________________________________________________

  1. Analyseteamet

Arbeider for at avdelingen har oppdaterte og relevante analyser av regionale utviklingstrekk, samt for å styrke bruken av analyser, evalueringer og utredninger i alle team i regionalpolitisk avdeling. Teamet samarbeider med fylkeskommunenes analysenettverk, SSB og andre relevante forsknings- og utredningsmiljøer.  

Teamleder: avdelingsdirektør Yvonne Tveter

__________________________________________________________________________

  1. Kommunikasjons- og fellesteamet

Arbeider med å koordinere avdelingens kommunikasjonsarbeid og sørge for oppdaterte og konsistente faglige budskap på det regionalpolitiske området. Teamet arbeider også med ansettelser, kompetansetiltak og virksomhets­planlegging, og har ansvaret for avdelingens administrative oppgaver.  

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

___________________________________________________________________________