Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens regional- og distriktspolitikk. Avdelingen har en samordningsrolle og skal bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken, som skal gi en fordeling av statlige arbeidsplasser som styrker utviklingen av regionale arbeidsmarkeder. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Distriktssenteret er underliggende etat.

Teamene i regionalpolitisk avdeling

_____________________________________________________________________________

1. Nærings, infrastruktur og ressurser

Arbeider for at politikk for næringsutvikling, infrastruktur og transport, og bruk og skattlegging av naturressurser, bidrar til å fremme balansert regional utvikling og styrker lokal og regional verdiskaping. Dette omfatter særlig forvaltning av naturresurser, skatte og avgiftspolitikk, næringspolitikk, og transportpolitikk. Teamet skal også bidra til oppfølging av regjeringens nordområdepolitikk og samfunnsutviklingsrollen til fylkeskommunene  på sine områder.

Teamleder: avdelingsdirektør Jørund Nilsen

____________________________________________________________________________

2. Arbeidsmarked og tjenester

Arbeider for at politikk for kompetanseutvikling, tilgang på arbeidskraft og velferdstjenester bidrar til å fremme balansert regional utvikling, tilgang på relevant arbeidskraft og velfungerende tjenestetilbud i områder med lavt folketall og store avstander. Dette omfatter særlig utdannings-, kompetanse- og arbeids­markedspolitikk, integreringspolitikk, og politikk for helse og omsorg, sikkerhet og beredskap, og kultur. Teamet skal bidra til oppfølging av regjeringens nordområdepolitikk og samfunnsutviklingsrollen til fylkeskommunene på sine områder.

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

____________________________________________________________________________

3. Distriktskommuners utviklingskapasitet

Arbeider for at mindre kommuner har kapasitet og kompetanse til å være aktiv samfunnsutvikler, og for tilgang på grunnleggende private tjenester i små markeder. Det omfatter også evne og mulighet i kommuner til å styrke grunnlaget for gode og attraktive lokalsamfunn og integrering av tilflyttere, i samarbeid med andre kom­muner, sivilsam­funn og private aktører.

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

____________________________________________________________________________

4. Styring, økonomi og tilskudd

Arbeider for å fremme vekst og verdiskaping i alle deler av landet gjennom forvaltning og utvikling av næringsrettede ordninger over 13.50, med særlig vekt på det distriktspolitiske virkeområdet, og for samordning av statsbudsjettarbeidet i REGA. Teamet samarbeider aktivt med fylkeskom­munene, nasjonale virkemiddelaktører og Nærings- og fiskeridepartementet for å utøve programstyring og utvikling av ordninger.

Teamleder: avdelingsdirektør Jørund K. Nilsen

___________________________________________________________________________

5. Lokalisering

Arbeider for å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet, gjennom å følge opp retningslinjene for lokalisering av statlige arbeids­plasser og statlig tjenesteproduksjon, og bidra til en bedre geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser. Teamet følger opp departementsnettverk for statlig lokaliseringspolitikk og rapporterer til regjeringen om hvordan departementene har fulgt opp lokaliseringspolitikken

Teamleder: avdelingsdirektør Yvonne Tveter

___________________________________________________________________________

6. Internasjonalt arbeid

Arbeider for utvikling av norsk regional- og distriktspolitikk i samarbeid og dialog med aktører i EU, og naboland, og arbeide for løsninger på felles utfordringer over landegrensene ved konkrete virkemidler. Teamet har et særskilt ansvar for å implementere forvaltninga av Barentssekretariatet. Teamet skal jobbe aktivt både overfor EU og ESA, naboland, departementer og regionale myndigheter, og koordinere avdelingens deltakelse i nordisk samarbeid

Teamleder: avdelingsdirektør Gerd Slinning

____________________________________________________________________________

7. Analyse

Arbeider for at avdelingen har oppdaterte og relevante analyser av regionale utviklingstrekk, og å formidle kunnskapen på en pedagogisk måte. Teamet skal arbeide for kunnskapsutvikling og å styrke bruken av kunnskap om regionale utviklingstrekk i avdelingen. Teamet har særskilt ansvar for kunnskap om virkninger av ulike typer personretta tiltak, og for avdelingens oppfølging av inntekts­systemet for kommunene. Teamet skal bistå de andre teamene i avdelingen i utforming av gode utredningsoppdrag, og i å fremme kunnskapsutvikling i avdelingen på tvers av teamgrenser.

Teamleder: avdelingsdirektør Yvonne Tveter

__________________________________________________________________________

8. Kommunikasjon og organisasjon

Arbeider med å koordinere avdelingens kommunikasjonsarbeid og sørge for oppdaterte og konsistente faglige budskap på det regionalpolitiske området. Teamet arbeider også med ansettelser, kompetansetiltak og virksomhets­planlegging, og har ansvaret for avdelingens administrative oppgaver.  

Teamleder: avdelingsdirektør Bjørn Barvik

___________________________________________________________________________