Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Benedikte Endresen.

Bolig‑ og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens bolig‑ og bygningspolitikk.

Regjeringen har tre hovedmål:

 • Tilgang på egnede boliger i hele landet
 • Sikre bygg og bærekraftig byggevirksomhet
 • Effektive og digitale byggeprosesser

Staten sørger for gode rammer for bolig- og bygningssektoren gjennom å utvikle og forvalte regelverk, økonomiske ordninger og kunnskap. Det er kommunene som iverksetter bolig- og bygningspolitikken lokalt, mens det i hovedsak er private som bygger, utbedrer og finansierer bolig- og bygningsmassen.

Avdelingen har ansvaret for tre underliggende etater:

Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe og beholde en egnet bolig. Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, men Husbanken støtter opp om arbeidet gjennom økonomiske virkemidler (bostøtte, tilskudd og lån), kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring. Husbanken skal også stimulere til tilgjengelige og miljøvennlige boliger.

Husbanken forvalter også ordninger på vegne av andre departementer, som investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (Helse- og omsorgsdepartementet), rentekompensasjonsordninger for skolebygg og kirker (under henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet). Husbanken gir også lån og tilskudd til studentboliger (Kunnskapsdepartementet). Videre forvalter de tilskudd til energitiltak i kommunale bygg (Energidepartementet).

Husbanken har kontorsteder i Arendal, Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Hovedkontoret ligger i Drammen.

Se www.husbanken.no for mer informasjon.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg og at kravene til byggverk følges.

Direktoratet forvalter blant annet byggteknisk forskrift, byggesaksforskriften og byggevareforskriften.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den frivillige sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Direktoratet forvalter Fellestjenester BYGG som er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen, og DiBK skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har kontorer i Oslo og Gjøvik.

Se www.dibk.no for mer informasjon.

Husleietvistutvalget (HTU)

Husleietvistutvalget er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder leie av bolig. HTU skal tilby leiere og utleiere en rimelig, effektiv og kompetent behandling av husleietvister.  HTU har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, og tjenestene er landsdekkende.

Se www.htu.no for mer informasjon.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for boligpolitikk (BOP)

  Seksjonen har ansvar for den overordnede boligpolitikken, herunder regjeringens boligsosiale politikk og å følge utviklingen i bolig- og byggemarkedet. Seksjonen har ansvar for virkemidler som skal bidra til å gi folk tilgang til egnede boliger. Det innebærer ulike virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet startlån og lån til utleieboliger. Samarbeid med andre velferdsdepartementer er en viktig del av arbeidet. Seksjonen skal videre sørge for at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag for politikkområdet. I tillegg har seksjonen ansvaret for den faglige styringen av Husbanken. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Alexander Wiken Lange.

 • Seksjon for budsjett og styring (BUS)

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, og for styringen av Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husleietvistutvalget (HTU). I tillegg har seksjonen ansvar for økonomiske virkemidler innenfor avdelingens område, herunder bostøtten og Husbankens låneordninger. Seksjonen følger også opp virksomhetsstyringen i avdelingen, og tverrgående utviklingsoppgaver som for eksempel en melding til Stortinget om boligpolitikken. Seksjonen ledes av konstituert avdelingsdirektør Marie Brun Landmark.

 • Seksjon for byggkvalitet og analyse (BK)

  Seksjonen har ansvar for tiltak og virkemidler som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet, både ved oppføring av nye bygg og ved arbeider i eksisterende bygg. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med sikre, energieffektive og miljøvennlige boliger og bygg, klimafotavtrykk fra byggevirksomhet, grønn omstilling og sirkulærøkonomi, og rammene for byggevirksomhet i områder utsatt for naturfarer. Utvikling av byggteknisk forskrift (TEK17) er en sentral oppgave. Seksjonen følger med på utviklingstrekk i byggenæringen og i rammebetingelsene som er relevante for ansvarsområdet, som næringens egne initiativer, byggekostnadsutviklingen, og EU-direktiver mv. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli.

 • Byggeprosess- og boligjuridisk seksjon (BY-BO)

  Seksjonen forvalter byggesaks- og gjennomføringsdelen av plan- og bygningsloven. Hovedoppgaven er å følge, evaluere og utvikle tiltak og virkemidler som gir forutsigbar og effektiv gjennomføring av byggeprosesser. Målsetningen er forståelige krav som understøtter digitalisering, god samhandling og rettsikkerhet. Som øverste bygningsmyndighet behandler seksjonen klagesaker og omgjøringsbegjæringer og veileder primært statsforvaltere og kommuner om regelverket. Seksjonen har i en overgangsperiode også forvaltningsansvaret for det boligjuridiske lovverket. Dette handler om å sikre en balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig, og blant eiere i borettslag og eierseksjonssameier. Arbeidet inkluderer forvaltning og videreutvikling av husleieloven, forskrift om Husleietvistutvalget, borettslagsloven, eierseksjonsloven og forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Karen Marie Glad.