Avdelinger

Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Benedikte Endresen.

Bolig‑ og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens bolig‑ og bygningspolitikk.

Regjeringen har fire hovedmål:

 1. Sikre bygg og bærekraftig byggevirksomhet
 2. Effektive og digitale byggeprosesser
 3. Tilgang på egnede boliger i hele landet 
 4. Balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie og eie av boliger

Staten sørger for gode rammer for bolig- og bygningssektoren gjennom å utvikle og forvalte regelverk, økonomiske ordninger og kunnskap. Det er kommunene som iverksetter bolig- og bygningspolitikken lokalt, mens det i hovedsak er private som prosjekterer, bygger, finansierer, selger, forvalter og vedlikeholder bolig- og bygningsmassen.

Avdelingen har ansvaret for tre underliggende etater:

Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe og beholde en egnet bolig. Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, men Husbanken støtter opp om arbeidet gjennom økonomiske virkemidler (bostøtte, tilskudd og lån), kunnskapsutvikling og kompetanseoverføring.

Husbanken forvalter også ordninger på vegne av andre departementer, som investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser (Helse- og omsorgsdepartementet), rentekompensasjonsordninger som skal bidra til å ruste opp kommunale skoler (Kunnskapsdepartementet) og kirker (Barne- og familiedepartementet). Husbanken gir også lån til private barnehager og tilskudd til studentboliger (Kunnskapsdepartementet).

Husbanken har kontorsteder i Arendal, Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Hovedkontoret ligger i Drammen. 

Se www.husbanken.no for mer informasjon.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

DiBK er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg og at kravene til byggverk følges. DiBK er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett.

Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen, og DiBK skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har kontorer i Oslo og Gjøvik.

Se www.dibk.no for mer informasjon.

Husleietvistutvalget (HTU)

Husleietvistutvalget er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder leie av bolig. HTU skal tilby leiere og utleiere en rimelig, effektiv og kompetent behandling av husleietvister.  HTU har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, og fra 1. september 2021 er HTU landsdekkende.

Se www.htu.no for mer informasjon.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Boligjuridisk seksjon (BO)

  Seksjonen har ansvar for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant eiere i borettslag og eierseksjonssameier. Dette omfatter videreutvikling og forvaltning av husleieloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Videre har seksjonen ansvar for regulering av kommunal forkjøpsrett til leiegårder, Husleietvistutvalgets tvisteløsningstilbud og boligbyggelagsloven. Videre har seksjonen ansvar for utforming av husbankloven, bostøtteloven og forskrifter til Husbankens økonomiske ordninger. Seksjonen ledes av fungerende avdelingsdirektør Ingrid Johanne Dahlberg.

 • Seksjon for boligsosial politikk og styring (BS)

  Seksjonen har hovedansvar for å følge opp regjeringens boligsosiale politikk. Det innebærer å utvikle virkemidler som både forebygger at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og som hjelper vanskeligstilte til å skaffe og beholde en egnet bolig. Samarbeid med andre velferdsdepartementer er en viktig del av arbeidet. De mest sentrale ordningene er den statlige bostøtten, startlånet og lån og tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte. Seksjonen skal videre sørge for at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag for politikkområdet. Seksjonen har også det overordnede ansvaret for lån fra Husbanken. I tillegg har seksjonen ansvaret for avdelingens arbeid med statsbudsjettet og etatsstyringen av Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husleietvistutvalget (HTU). Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Alexander Wiken Lange.

 • Seksjon for byggkvalitet og analyse (BK)

  Seksjonen har ansvar for tiltak og virkemidler som skal bidra til byggkvalitet, herunder sikre og miljøvennlige boliger og bygg. Utvikling av Byggteknisk forskrift (TEK17) er en sentral oppgave. Å legge til rette for økt sirkularitet i byggevirksomheten, og utvikle tydeligere og enklere krav til byggeprosesser er også viktige oppgaver. Seksjonen har videre ansvar for analyser av bolig- og byggemarkedene, der produktivitet og kostnadsutvikling i byggenæringen er aktuelle temaer. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli.

 • Byggeprosesseksjonen (BY)

  Seksjonen forvalter byggesaks- og gjennomføringsdelen av plan- og bygningsloven. Hovedoppgaven er å følge, evaluere og utvikle tiltak og virkemidler som gir forutsigbar og effektiv gjennomføring av byggeprosesser. Målsetningen er forståelige krav som understøtter digitalisering, god samhandling og rettsikkerhet. Som øverste bygningsmyndighet behandler seksjonen klagesaker og omgjøringsbegjæringer og veileder statsforvaltere, kommuner, næringsliv og privatpersoner om regelverket. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Karen Marie Glad.