Kommunikasjonsenheten (KDD)

Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet. Avdelingen ledes av fungerende kommunikasjonssjef Jenny Kanestrøm Trøite.

Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten tar seg av og samordner departementets forhold til mediene, skal være pådriver for en effektiv medie‑ og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

Kommunikasjonsenheten skal også informere om aktiviteter, politiske beslutninger og virksomhetsområder som hører inn under departementet, i tillegg til å formidle informasjon til innbyggerne om muligheter, rettigheter og plikter knyttet til departementets virksomhetsområder.

Enheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for den politiske ledelsen og for fagavdelingene i departementet, er ansvarlig for å utarbeide og gjennomføre departementets kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonstiltak, og sørger for løpende håndtering av mediespørsmål. På fagområder som involverer flere departementer, skal kommunikasjonsenheten samordne kommunikasjonstiltak med de involverte. Enheten har også det redaksjonelle ansvaret for departementets nettsider, både internt og eksternt.