Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) administrerer flere tilskuddsordninger selv. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.

De fleste tilskuddsordningene departementet har ansvar for blir administrert av Husbanken, DiBK, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, fylkeskommunene eller kommunene. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider.

 • Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  På denne finner du en oversikt over Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

 • Prosjektskjønn

  Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

 • Søk om tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

  KDD lyser i 2024 ut inntil 4,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadene sendes via elektronisk skjema til KDD. Søknadsfrist: 15. april 2024.

 • Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

  Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blir  forvaltet av Kulturdirektoratet.

 • Tilskudd til nasjonale minoriteter

  Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir forvaltet av Kulturdirektoratet.

 • Tilskudd til politiske partier

  Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

 • Tilskudd til romanifolket/taterne

  Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne forvaltes som en tilskuddordning hos Kulturdirektoratet.

 • Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2024

  Kommunal- og distriktsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5,85 millioner kroner til kommuner som vil samarbeide om å opprette og videreutvikle et lavterskel veiledningstilbud innen grunnleggende digital kompetanse til innbyggerne, med sikte på å etablere det som et langsiktig tilbud. Frist 3. november 2023.