Kommunal- og distriktsdepartementets tilskuddsordninger

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) administrerer flere tilskuddsordninger selv. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra disse ordningene.

De fleste tilskuddsordningene departementet har ansvar for blir administrert av Husbanken, DiBK, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, fylkeskommunene eller kommunene. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  På denne finner du en oversikt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

 • Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

  KDD lyser i 2022 ut inntil 4,1 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadene sendes elektronisk i brevs form til KDD's postmottak. Søknadsfrist: 11. mars 2022.

 • Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler. Viktige premisser for arbeidet er en effektiv oppfølging av regionale planer og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de ni byområdene. Søknadsfrist: 17. august 2020

 • Prosjektskjønn

  Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

 • Tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

  Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blir  forvaltet av  Troms og Finnmark fylkeskommune.

 • Tilskudd til nasjonale minoriteter

  Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter blir forvaltet av Kulturrådet.

 • Tilskudd til politiske partier

  Statlig partistøtte gis til registrerte politiske partier på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved sist foregående valg. På grunnlag av morpartiets stemmeandel, gis det også støtte til politiske partiers ungdomsorganisasjoner på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå.

 • Tilskudd til romanifolket/taterne

  Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne forvaltes som en tilskuddordning hos Kulturrådet.

 • Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2023

  Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud for personer med liten eller ingen digital kompetanse.