Søk om tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

KDD lyser i 2024 ut inntil 4,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadene sendes via elektronisk skjema til KDD. Søknadsfrist: 15. april 2024.

Kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er øverste planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Departementet har også ansvar for land- og sjøkartlegging, geodata og eiendomsinformasjon. KDD utlyser i 2024 inntil 4,7 mill. kr. i tilskudd til tiltak som kan bidra til å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata. Tiltakene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.  

Tilskuddet er omtalt i Prop. 1 S (2023-2024) for Kommunal- og distriktsdepartementet under kap.590, post 81 (pdf)

Hva kan det søkes midler til?

I 2024 vil det særlig være aktuelt å gi tilskudd til prosjekter knyttet til klima, sikkerhet og attraktive lokalsamfunn.

Kompetansetiltakene skal komme deltakere i planprosesser etter plan- og bygningsloven til gode. Det kan være innbyggere, beslutningstakere, planleggere, organisasjoner og næringsliv.

KDD gir tilskudd til tiltak og prosjekter som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Disse må være planrelatert, enten på det juridiske området, det tekniske området eller fremme gode modeller for prosess og samarbeid. Tilskuddene er ett-årige. (Se utdyping i retningslinjene.)

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør. Ordningen retter seg ikke mot offentlig sektor eller offentlige søkere.

I de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndighetene, forutsettes det at kommunen(e) eller fylkeskommunen(e) bidrar med en betydelig egeninnsats.

Søknadsfrist: 15. april 2024.

Søknaden skal sendes elektronisk via dette via skjemaet til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nærmere omtale av krav til innhold i søknaden finner du under ”Retningslinjer for ordningen”.