6,7 millionar til kompetansetiltak innan plan, kart og geodata

Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 6,7 millionar kroner i tilskot til ei rekke prosjekt og tiltak rundt om i landet. Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga.

Tilskota blir gitt til ulike verksemder, organisasjonar og faglege nettverk. Løyvinga frå departementet skal auke kompetansen innan planlegging og utvikling av kart og geodata i privat og ideell sektor.

- Det er viktig at alle involverte i planprosessar har god kunnskap om sine rettar, plikter og om gangen i planarbeid. Dei tiltaka som no får tilskot, vil komme deltakarane i planprosessar til gode, inkludert innbyggarar, folkevalde, planleggarar, organisasjonar og næringsliv, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Det er to prioriterte tilskotsmottakarar i årets tildeling. Dette er BYLIVsenteret i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL), som får tilskot til drift på ein million kroner, og Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS) som får tilskot til drift på ein million kroner. Begge arbeidar  med å auke den offentlege plankompetansen. Restbeløpet på kr 4.700.000 vart utlyst med søknadsfrist 15. april.

I år har departementet fått 59 søknader. Det samla søknadsbeløpet var på ca. 20 millionar kroner. Beløpet det vart søkt om i 2023 var 13,1 millionar kroner, noko som vitnar for stor og aukande interesse for ordninga.

- Vi vonar at prosjekta som no får midlar vil bidra til at kommunane og fylkeskommunane lukkast med god medverking i planarbeidet, at planane har god kvalitet og teknisk standar og at prosessane går effektivt, seier statsråden.

Desse får tildelt tilskot i 2024:

 • 3D/Analyse
 • Arkitektum
 • Byantropologene AS, Grindaker AS Landskapsarkitekter
 • BYLIVsenteret
 • Civitas
 • Digin
 • Forum for kommunal planlegging (FKP)
 • Forum for natur og friluftsliv Oslo og Akershus
 • Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
 • Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS)
 • Geoforum
 • Habitat Norge
 • Holth og Winge
 • KS - Avdeling for samferdsel, plan og miljø
 • Norsk bolig- og byplanforening (BOBY)
 • Norsk kommunalteknisk forening
 • Norsk Sentrumsutvikling
 • Norske arkitekters landsforbund
 • Open House Bergen
 • Open House Oslo
 • Salt Lofoten AS
 • Transport-økonomisk institutt
 • Kart og Plan/TEKNA

Resultat og eksempel frå prosjekt som tidlegare har fått tilskot finn du på denne sida:

Kompetanseprosjekter - plan, kart og geodata (regjeringen.no)

Meir om ordninga: Søk om tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata - frist 14. april (regjeringen.no)

Tilskotet er omtalt i Prop. 1 S (2022–2023) for Kommunal - og moderniseringsdepartementet under kap. 590 "Planlegging og byutvikling", post 81.