Nordområdene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig har regjeringen et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Endringene i Arktis er store, og Arktisk råd (representert ved medlemslandene i lyse blått) er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå for arktiske spørsmål.

Nye handelsveier - ny aktivitet:

Nordområdene i endring - store konsekvenser

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klima-endringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons

Nordområdene har naturgitte fortrinn:

Målsetting: Sysselsetting, verdiskaping og velferd

Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Havner i Nordvestpassasjen kan få stor betydning for både Kina og Russland i årene som kommer. Foto: wikipedia commons

Økt aktivitet og større tilgjengelighet:

Viktig med fred, stabilitet og forutsigbarhet i Arktis

Det tjener oss alle at Arktis fortsatt er en fredelig og stabil region. Respekt for folkeretten og internasjonalt samarbeid bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i nord.

Aktuelt nå

Ny nordområdestrategi

I løpet av vinteren 2017 skal regjeringen utarbeide et nytt dokument om nordområdepolitikken, med planlagt framleggelse våren 2017. Dokumentet skal være todelt: En strategidel som skal peke ut kursen for nordområdepolitikken videre framover (hoveddelen), og en statusrapport om oppnådde resultater så langt i stortingsperioden.

Utlysning av tilskudds-midler over Arktis 2030

Utenriksdepartementet har lyst ut tilskuddsmidler fra tilskuddsordningen Arktis 2030. Arktis 2030 er Utenriks-departementets prosjektsamarbeid i nordområdene. Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel. for å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk.

Økt satsing på nordområdene

I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen at bevilgningene til nordområdetiltak øker fra 2,7 milliarder kroner i 2016 til 3,4 milliarder i 2017. Nordområdesatsingen går over flere departementers budsjetter. Utenriks-departementet har ansvaret for å koordinere satsingen og følger også opp regjeringens prioriteringer med støtte fra sin egen tilskuddsordning, Arktis 2030.

Flere saker om Nordområdene

Dokumenter

Nordkloden

Rapporten "Nordkloden: Verdiskaping og ressurser. Klimaendringer og kunnskap. Utviklingen nord på kloden angår oss alle" ble lagt fram av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende i Hammerfest 10. november 2014.

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales til tider som "havenes grunnlov".

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.