Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Dette vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næringsliv og samferdsel. Det er avgjørende for bredden av Norges interesser å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper.

Illustrasjon: Melkeveien

Arktis 2030

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og dekker prosjekter innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing. Prosjektmidlene bidrar også til ivaretakelse av norske interesser i Antarktis og utnytter kompetanse Norge har i begge polområdene.

Foto:  Linnea Nordström, Arktisk råds sekretariat

Arktisk råd

Arktisk råd er det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. Siden opprettelsen i 1996 har Arktisk råd vært en viktig arena for å håndtere spørsmål som er felles for de arktiske statene, med særlig vekt på miljø, klima og bærekraftig økonomisk utvikling.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,