Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken skal vektlegge internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Det er viktig for Norge å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper. Samtidig er regjeringens mål å utvikle Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Illustrasjon: Melkeveien

Regjeringens nordområdemelding

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområde-politikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge.

Nett-tv

Oversikt over Barentsområdet.

Norsk formannskap i Barentsrådet 2019-2021

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet med våre naboland i nord. Verdien av Barentssamarbeidet ligger i stor grad i den stabile og ukontroversielle innretningen med forutsigbarhet, tillit og gode relasjoner som er bygget opp over tid.

Foto:  Linnea Nordström, Arktisk råds sekretariat

Arktisk råd

Arktisk råd er det eneste sirkumpolare politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Her møtes de åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

2022: Om Nordområdene i budsjettforslaget

12.10.2021: "Langsiktig satsing på kunnskap, næring, klima og miljø, infrastruktur, beredskap og samarbeid i nord", er første underkapittel om nordområdepolitikken i statsbudsjettet for 2022. Se mer om forslagene for Nordområdene i budsjettets kapittel 8.

Atomsikkerhetssamarbeidet i nordområdene

25.06.2019: Betydelige mengder radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale er uforsvarlig lagret i Nordvest-Russland. Dette representerer en risiko for helse og miljø. Problemene er knyttet både til installasjoner i drift og til installasjoner som nå er stengt.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder

Regjeringen la i april 2020 fram forvaltningsplanene for de norske havområdene. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Meldingen ser viktige næringer for norsk økonomi som fiskeri og havbruk, skipsfart og petroleums-virksomhet i sammenheng med hensynet til miljøet og økosystemene i havet.

Veivalg i norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk

Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,