Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil jobbe for en ny giv i nordområdepolitikken med vekt på godt og konkret internasjonalt samarbeid og særlig fokus på økt aktivitet på land i Norge. Dette vil innebære en kraftfull satsing på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næringsliv og samferdsel. Nordområdepolitikken skal bidra til å utnytte de lokale verdiene til å skape vekst, gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling og fremme nye initiativ for samarbeid med Norges naboer i nord. I nordområdene ligger Norges viktigste fredsprosjekt. Det er avgjørende for bredden av Norges interesser å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper.

Illustrasjon: Melkeveien

Arktis 2030

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og dekker prosjekter innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing. Prosjektmidlene bidrar også til ivaretakelse av norske interesser i Antarktis og utnytter kompetanse Norge har i begge polområdene.

Oversikt over Barentsområdet.

Norsk formannskap i Barentsrådet 2019-2021

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet med våre naboland i nord. Verdien av Barentssamarbeidet ligger i stor grad i den stabile og ukontroversielle innretningen med forutsigbarhet, tillit og gode relasjoner som er bygget opp over tid.

Foto:  Linnea Nordström, Arktisk råds sekretariat

Arktisk råd

Arktisk råd er det eneste sirkumpolare politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Her møtes de åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Atomsikkerhetssamarbeidet i nordområdene

22.11.2021: Betydelige mengder radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale er uforsvarlig lagret i Nordvest-Russland. Dette representerer en risiko for helse og miljø. Problemene er knyttet både til installasjoner i drift og til installasjoner som nå er stengt.

2022: Om Nordområdene i budsjettforslaget

12.10.2021: "Langsiktig satsing på kunnskap, næring, klima og miljø, infrastruktur, beredskap og samarbeid i nord", er første underkapittel om nordområdepolitikken i statsbudsjettet for 2022. Se mer om forslagene for Nordområdene i budsjettets kapittel 8.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,