Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig har regjeringen et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Regjeringens nye nordområdestrategi

Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Endringene i Arktis er store, og Arktisk råd (representert ved medlemslandene i lyse blått) er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå for arktiske spørsmål.

Nye handelsveier - ny aktivitet:

Nordområdene i endring - store konsekvenser

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klima-endringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons

Nordområdene har naturgitte fortrinn:

Målsetting: Sysselsetting, verdiskaping og velferd

Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Aktuelt nå

Nett-tv

Forskningsskipet "Lance" i isen. Foto: H.M. Ingebrigtsen, JD

Regjeringen lansererer sin nordområdestrategi

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til lansering av regjeringens nordområdestrategi i Bodø 21. april.

Møte i Arkhangelsk: Utenriksministrene Sergej Lavrov og Børge Brende. Foto: Kristin Enstad, UD

Innlegg i VG 29. mars 2017

Russland og Norge møtes i nord

I dag er jeg i Arkhangelsk for å delta på den russiske arktiske konferanse som i år har fått tittelen «Arktis: Dialogens territorium». Det er en tittel som markerer målsettingen for samarbeidet i nordområdene, både med Russland og de andre arktiske landene.

Handel og samarbeid over landegrensene mellom Russland og Norge er et viktig bidrag til fred og trygghet. Foto: Kristin Enstad, UD

Ved Nordområdesenterets tiårsjubileum

- Det aller viktigste vi gjør er å legge til rette for at folk i Nord-Norge kan fortsette å utvikle landsdelen de bor i, sa utenriksminister Børge Brende i sin hilsen til Nordområdesenterets tiårsjubileum.

Flere saker om Nordområdene

Dokumenter

Nordkloden

Rapporten "Nordkloden: Verdiskaping og ressurser. Klimaendringer og kunnskap. Utviklingen nord på kloden angår oss alle" ble lagt fram av statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende i Hammerfest 10. november 2014.

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales til tider som "havenes grunnlov".

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,