Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig har regjeringen et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Nordområdestrategi

Regjeringens nye nordområdestrategi

Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Endringene i Arktis er store, og Arktisk råd (representert ved medlemslandene i lyse blått) er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå for arktiske spørsmål.

Nye handelsveier - ny aktivitet:

Nordområdene i endring - store konsekvenser

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klima-endringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons

Nordområdene har naturgitte fortrinn:

Målsetting: Sysselsetting, verdiskaping og velferd

Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Aktuelt nå

salbard

Utlysning av nordområde-midler - Arktis 2030

22.12.17: Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist er 15. februar 2018.

Forskningsprogrammet på nordområdene og Russland styrkes.

Styrker forskningen på nordområdene og Russland

10.11.17: Utenriksdepartementet har besluttet å styrke forskningsprogrammet på nordområdene og Russland og vil bruke inntil 137 millioner kroner på forskning over de neste fem årene. Programmet vil nå bli utvidet til også å omfatte Ukraina, Moldova og Georgia. Navnet endres derfor fra Norruss til Norruss Pluss.

""

Statsbudsjettet 2018

Fortsatt satsing i nord

13.10.17: Regjeringen vil i 2018 følge opp de fem prioriterte innsatsområdene: internasjonalt samarbeid, kunnskap, næringsliv, infrastruktur og miljø/sikkerhet/beredskap. For perioden 2018-2029 setter regjeringen av hele 40 milliarder kroner til investeringsprosjekter i de tre nordligste fylkene.

Alle saker om Nordområdene

Dokumenter

Lansert 21. april 2017

Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales til tider som "havenes grunnlov".

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,