Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Samtidig har regjeringen et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Nordområdestrategi

Regjeringens nye nordområdestrategi

Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Endringene i Arktis er store, og Arktisk råd (representert ved medlemslandene i lyse blått) er eneste samarbeidsforum på regjeringsnivå for arktiske spørsmål.

Nye handelsveier - ny aktivitet:

Nordområdene i endring - store konsekvenser

Tilgang til naturressurser, nye handelsveier og økt menneskelig aktivitet har økt nordområdenes betydning internasjonalt. Samtidig er klima-endringene tydeligere i Arktis enn noe annet sted.

Snøhvit LNG (også kalt Hammerfest LNG) petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Anlegget tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Foto: Andreas Rümpel, wikipedia commons

Nordområdene har naturgitte fortrinn:

Målsetting: Sysselsetting, verdiskaping og velferd

Økt verdiskaping er et mål for nordområdesatsingen. Det trengs målrettet satsing på næringsutvikling for å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Aktuelt nå

Arctic Frontiers i Tromsø

God løsning for frakt av atomkraftverk

22.07.17: Norge er tilfreds med Russlands planlagte opplegg for frakt av et flytende atomkraftverk langs norskekysten sommeren 2018. – Dette er i tråd med anmodningene fra norske myndigheter om sikker frakt, sier utenriksminister Børge Brende.

Forskningsskipet "Lance" i isen. Foto: H.M. Ingebrigtsen, JD

Stø kurs i havnasjonen Norge

19.06.17: I Norge har vi alltid levd ved havet og av havet. Derfor har havet alltid vært en viktig del av vår identitet og en kilde til skaperkraft. Potensialet for økt vekst i havnæringene er enormt. Regjeringen styrker derfor satsingen på en bærekraftig utnyttelse av havet.

Fra Regjeringens maritime strategi

Nytt samarbeid om skipsfart i Arktis

06.06.17: Skipsfartsnæringen og de arktiske medlemsstatene etablerer et samarbeidsforum for skipsfart i Arktis. Det nye forumet kan legge til rette for sikker og miljøvennlig skipsfart i nordområdene, sier næringsminister Monica Mæland.

Flere saker om Nordområdene

Dokumenter

Lansert 21. april 2017

Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Havrettsspørsmål i nord

Som andre havområder er Polhavet regulert av internasjonal havrett. FNs havrettskonvensjon av 1982 omtales til tider som "havenes grunnlov".

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,