Tilskotsordninga Arktis 2030

Tilskotsordninga Arktis 2030 er eit sentralt verkemiddel i norsk nordområdepolitikk og Utanriksdepartementets del av ordninga skal bidra til å realisere utanrikspolitiske mål gjennom å støtte prosjekt innan dei prioriterte innsatsområda i nordområdesatsinga til regjeringa.

Logo - Arktis 2030

Prosjektmidlane bidreg òg til å fremje norske interesser i Antarktis og utnyttar kompetanse Noreg har i begge polområda. Ordninga skal støtte opp under norsk suverenitet og norske interesser, bidra til styrkt samarbeid med arktiske statar og aktørar med interesser i Arktis, og dessutan halde oppe og vidareutvikle samarbeidet under Arktisk råd og Barentsrådet. Dette er sentrale mål for nordområdepolitikken til regjeringa.

Arktis 2030-ordninga er delt mellom Utanriksdepartementet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Utanriksdepartementets del av ordninga skal fremje og styrkje utanrikspolitiske prioriterte tiltak og satsingar som følgjer av Noregs internasjonale engasjement som polarnasjon; støtte til aktivitetar som følgjer av norske forpliktingar og prioriteringar i multilaterale, regionale organisasjonar i Arktis og Antarktis, samarbeid med styresmaktene i sentrale arktiske statar og andre relevante aktørar med interesser i Arktis og Antarktis, føre vidare framme av norsk arktispolitikk ved utvalde utanriksstasjonar, og dessutan bidra til kunnskap som støttar opp under norsk rolle og posisjon som polarnasjon.

I lys av ny tryggingspolitisk situasjon og endra føresetnader for internasjonalt samarbeid i Arktis, vil prosjektstøtte framleis vere eit viktig bidrag til å halde oppe faglege nettverk og internasjonale samarbeidsstrukturar i nord og halde fram med å vere eit sentralt verkemiddel i Noregs internasjonale engasjement som polarnasjon.