Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. Det pågår en større omorganisering av virkemiddelapparatet på forbrukerområdet. Ny organisering vil tre i kraft fra 01.01.2021.

Familie

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Flyplass

Nytt utval om reisegaranti

22.12.2020: Regjeringa vil ha ein gjennomgang av dagens system med reisegaranti. Dette skal gjerast av eit ekspertutval som blir oppnemnt over nyttår.

Ungdom med mobil

Styrkt handheving og modernisering av forbrukarvernet

20.11.2020: Regjeringa sender på høyring eit forslag om å styrkje forbrukarvernet, ved å gje forbrukarane fleire rettar på det digitale området. Det blir òg føreslått strengare sanksjonar ved brot på forbrukarvernreglane.

Dokumenter

Høring

Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til gjennomføringen av direktivet (EU) 2019/2161 om endring av direktivet 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse (moderniseringsdirektivet) på høring.

Rapport

Status for oppfølging av revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 5. februar 2019. Dette er en statusrapport som skal gi oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo