Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. Det pågår en større omorganisering av virkemiddelapparatet på forbrukerområdet. Ny organisering vil tre i kraft fra 01.01.2021.

Familie

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Flyplass

Forlenger frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser

24.04.2020: Pakkereisearrangørene får forlenget fristen for tilbakebetaling til kundene ved avbestillinger og avlysninger av pakkereiser.

Shopping

Forbrukertilsynet får ansvar for å behandle forbrukerklager

20.03.2020: Regjeringen la i dag frem en proposisjon for Stortinget med forslag til en ny lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo