Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal også finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. De offentlige virksomhetene Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet skal bidra til at norske forbrukere har en sterk stilling i markedet.

Familie

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Tom flyplass

Etablerer kompensasjonsordning for pakkereiser og styrkjer handsaminga av forbrukarklager

29.01.2021: Regjeringa vil løyve 75 millionar kroner til ei mellombels statleg kompensasjonsordning for avlyste eller avbestilte pakkereiser. Løyvinga til Forbrukartilsynet blir òg føreslått auka med 10 millionar kroner, for å styrkje handsaminga av forbrukarklager.

Flyplass

Nytt utval om reisegaranti

22.12.2020: Regjeringa vil ha ein gjennomgang av dagens system med reisegaranti. Dette skal gjerast av eit ekspertutval som blir oppnemnt over nyttår.

Dokumenter

Utredning

Konsekvensutredning av forslag til ny åpenhetslov

Barne- og familiedepartementet har gitt Oslo Economics, sammen med KPMG, i oppdrag å fremskaffe en konsekvensanalyse som konkretiserer og tallfester de økonomiske og administrative konsekvensene for forskjellige virksomheter i næringslivet som følge av Etikkinformasjonsutvalgets forslag til åpenhetslov.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 8. februar.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo