Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Kvinne i matbutikk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Pengesedler

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Mann signerer dokumenter

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Gjeldsinformasjonsloven trer i kraft

01.11.2017: Den 1. november trer gjeldsinformasjonsloven i kraft. Loven skal forebygge gjeldsproblemer i private hushold ved å bidra til bedre kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere.

Strengere regler for telefonsalg fra i år

02.01.2018: Mange blir oppringt av telefonselgere selv om de har reservert seg, og telefonsalg topper klagestatistikken til Forbrukertilsynet. Fra 1. januar er derfor reglene for telefonsalg strammet inn.

Mer effektivt forbrukervern

21.12.2017: Fra 1. januar 2018 trer det i kraft nye regler som skal styrke og effektivisere forbrukervernet og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Ombudet endrer navn til Forbrukertilsynet.

Alle saker om Forbruker

Dokumenter

Prop. 87 L (2016-2017)

Lov om gjeldsinformasjon

Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven). Lovforslaget går ut på å gi private aktører adgang til å etablere foretak (gjeldsinformasjonsforetak) som skal formidle gjeldsopplysninger mellom kredittytere til bruk ved kredittvurderinger.

Prop. 93 L (2016-2017):

Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven

Proposisjonen omhandler forslag til endringer i markedsføringslovens og angrerettlovens håndhevingsregler. Forslagene skal sikre mer effektiv håndheving av forbrukervernreglene og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Det foreslås blant annet at Forbrukerombudet skal kunne fatte vedtak i alle saker, og at ombudet skal endre navn til Forbrukertilsynet.

Finn dokument

Her finner du publikasjoner og dokumenter på forbrukerområdet.

Gå direkte til høringer, proposisjoner, NOU-er.

Kontakt

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo