Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Mann signerer dokumenter

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Kvinne i matbutikk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Pengesedler

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Digital forbruker

Får beholde fem års reklamasjonsfrist

31.01.2019: EU vil sikre at forbrukernes rettigheter blir bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. Blant annet skal nettsider som bryter felleseuropeiske forbrukervernregler kunne stenges dersom det er nødvendig. Departementet sender nå forslag om å gjennomføre forordningen i norsk rett på høring.

Handel

Vil ha et tydeligere og mer slagkraftig forbrukerapparat

10.01.2019: Regjeringen vil gjøre endringer i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet. Endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud. Beslutningen innebærer at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo.

Dokumenter

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–)

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 5. februar.

Prop. 54 L (2017-2018)

Lov om pakkereiser og reisegaranti

Loven skal gjennomføre EU-direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet), og vil avløse dagens pakkereiselov.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen