Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere.

Kvinne i matbutikk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Pengesedler

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Mann signerer dokumenter

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Regjeringa jobbar òg for at forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Mann signerer dokumenter

To selskaper får gi gjeldsopplysninger

22.06.2018: Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak. Med det får banker og andre finansforetak bedre oversikt over lånesøkeres forbruksgjeld. Regjeringens mål er å hindre at norske forbrukere går i luksusfellen.

To solstoler på stranda

Bedre forbrukerrettigheter ved kjøp av pakkereiser

23.03.2018: Til sommeren får nordmenn enda bedre forbrukerrettigheter når de kjøper pakkereiser. I dag la regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med forslag til ny pakkereiselov.

Dokumenter

Høring om EU-forslag til nye forbrukervernregler

EU har gjennomgått forbrukervernreglene, og har på bakgrunn av det lagt frem en forslagspakke kalt «A new deal for consumers». Hensikten er å reformere forbrukervernet.

Prop. 54 L (2017-2018)

Lov om pakkereiser og reisegaranti

Loven skal gjennomføre EU-direktiv om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet), og vil avløse dagens pakkereiselov.

Finn dokument

Her finner du publikasjoner og dokumenter på forbrukerområdet.

Gå direkte til høringer, proposisjoner, NOU-er.

Kontakt

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo