Forbruker

Forbrukerne har krav på god informasjon om varene og tjenestene de kjøper, og god informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har. Det skal også finnes gode ordninger for konfliktløsning mellom kjøpere og selgere. De offentlige virksomhetene Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet skal bidra til at norske forbrukere har en sterk stilling i markedet.

Familie

Forbrukarrettar og tvisteløysing

Trygge, velinformerte og aktive forbrukarar er viktig både for at marknaden skal fungere godt, og for å sikre den økonomiske utviklinga. Forbrukarane skal ha tilgang til ei enkel, rask og rimeleg løysing ved forbrukartvistar.

Fruktdisk

Forbrukerinformasjon

Forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet, og kunnskap om sine rettigheter som forbruker. Informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg.

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer muligheten til å få kontroll over økonomien sin. En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, mot å få slettet restgjelden.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Par

No blir det enklare for straumkundane å orientere seg

03.10.2022: Frå 1. november innførast nye og strengare reglar for marknadsføring av straumavtalar. Endringane skal gjere det enklare for forbrukarane å orientere seg i straummarknaden.

Gjeldsordning

Utviding av gjeldsregisteret på høyring

14.07.2022: Regjeringa føreslår no å utvide gjeldsregisteret til å også gjelde sikra gjeld, som lån til bil og bustad. Forslaget blir no sendt ut på høyring.

Dokumenter

Høring

Forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften

BFD sender på høring forslag til endring i gjeldsinformasjonsforskriften. Forslaget går ut på å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon

Høring

Reisegarantiutvalgets rapport

Barne- og familiedepartementet sender med dette Reisegarantiutvalgets rapport på høring. Reisegarantiutvalget ble oppnevnt av Barne- og familiedepartementet 12. mars 2021 for å vurdere det norske reisegarantisystemet i pakkereiseloven og pakkereiseforskriften.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo