Høring - Endring i prisopplysningsforskriften § 9a (unntak for varer med kort holdbarhet)

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i prisopplysningsforskriften § 9a (unntak for varer med kort holdbarhet)

Status: På høring

Høringsfrist: 18.09.2024

Vår ref.: 24/1768

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endring i prisopplysningsforskriften § 9a (unntak for varer med kort holdbarhet).

I høringsnotatet foreslås det unntak fra 30 dagers førpris-kravet for salgsmarkedsføring av varer med kort holdbarhet. Formålet med unntaket er å gjøre det enklere for næringsdrivende å markedsføre prisnedsettelse av slike varer for å unngå matsvinn, for eksempel ved nedprising av ferske brødvarer på slutten av dagen. Unntaket gjennomfører en unntakshjemmel i direktiv 98/6EF (prismerkingsdirektivet) artikkel 6a nr. 3.

Vi ber om at høringssvar sendes inn ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar».Vi ber høringsinstansene videresende høringsbrevet til underliggende etater og relevante aktører. Det er anledning til å gi høringssvar selv om man ikke står på listen over høringsinstanser. Vi gjør oppmerksom på at alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Høringsfristen er 18. september 2024.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Morten Grandal

utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Departementene

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Forbrukertilsynet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Markedsrådet

Mattilsynet

Regelrådet

Statistisk sentralbyrå

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Forbruker Europa

Innovasjon Norge

Abelia

Akademikerne

ANFO – Annonsørforeningen

Bedriftsforbundet

CARE Norge

Coop Norge SA

Dagligvareleverandørenes forening

Dagligvaretilsynet

Den Norske Advokatforening

Direktesalgsforbundet

Distansehandel Norge

Europabevegelsen i Norge

Forbrukerkontakt Norge AS

Framtiden i våre hender

Frivillighet Norge

Greenpeace Norge

Grønn hverdag

Hovedorganisasjonen Virke

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Nødhjelp

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kreativt Forum

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningen

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Matvett.no

Mediebedriftenes Landsforening

Miljøstiftelsen Bellona

Nei til EU

NorgesGruppen

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Juristforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett (NSM)

Pensjonistforbundet

Reitan Retail

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Standard Norge