Plan, bygg og eiendom

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning og er samlet på en egen side.

Kommunal planlegging

Etter plan- og bygningsloven er det i første rekke kommunen som gjennom planleggingen former det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. 

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Byggkvalitet

I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Åpner opp for privat oppmåling av eiendommer

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. – Dette vil gjøre det enklere for grunneiere å få tilgang til landmåling, og vi får utviklet en ny bransje i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal

- Forslaget til reguleringsplan legger til rette for moderne, effektive og sikre kunnskapsarbeidsplasser. Det nye regjeringskvartalet blir en åpen og levende del av byen. Det blir nye byrom og det blir enkelt å ferdes for gående og syklende, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova

Eit lovutval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Dette er eit av fleire tiltak som skal bidra til ei meir stabil utvikling av bustadmarknaden. – Målet er å bidra til enklare, raskare og billigare bustadbygging, seier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Gjermund Hagesæter (FrP).

Flere saker om Plan, bygg og eiendom

Dokumenter

Veileder: reguleringsplan

Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Veileder: grad av utnytting

Dette er en veiledning om forståelsen av regelverket om grad av utnytting med beregnings- og målereglene til bruk som verktøy i byggesak og arealplanleggingen.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo