Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gir det samlede rammeverket for planlegging og byggesak. Planlegging etter loven samordner statlige, regionale og kommunale oppgaver. Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak. Åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessene er viktig.

""

Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Derfor er det viktig å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

Planlegging etter plan- og bygningsloven grafikk

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle samfunnet, ta vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper. Planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling. Planprosessene skal skje på en åpen måte, med innsyn og medvirkning.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen vil legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg

11.01.2021: Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil. Regjeringen foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter. Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det – uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Regjeringen vil gjøre det enklere å endre boliger og bygg

18.12.2020: Regjeringen legger i dag frem et forslag om enklere regler ved endring på boliger og bygg. – Vi vil gjøre det lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg, slik at folk kan bruke byggene etter egne behov og ønsker, sier Nikolai Astrup kommunal- og moderniseringsminister (H).

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder: Reguleringsplan

Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den nye veilederen har mange eksempler som vil være relevante for kommunens arealplanlegging. Veilederen er oppdatert med lov- og forskriftsendringer siden forrige versjon fra 2012.

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo