§§ 11-9-11-11: Kommuneplanbestemmelse som viser til daterte normer/veiledere

Vedrørende tolkning av planbestemmelse i kommuneplanens arealdel

Vi viser til e-post 28. februar 2024 med spørsmål om tolkning av bestemmelse i kommuneplanens arealdel.

Nordre Follo kommune har en bestemmelse i kommuneplanens arealdel som lyder slik: «Tekniske løsninger skal utføres i henhold til Veinorm for Nordre Follo kommune, vedtatt 08.06.2020, Overvannsveileder for Nordre Follo kommune, vedtatt 29.09.2021, og VA-norm for Nordre Follo kommune, vedtatt 31.03.2022.» Spørsmålet knytter seg til om det er mulig å legge til grunn oppdaterte/reviderte normer/veiledere dersom kommuneplanen viser til daterte utgaver av disse.

Departementet gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta stilling til konkrete saker som ikke ligger til behandling i departementet, og at departementet derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 11-6. Hjemmelen for hvilke planbestemmelser som kan gis til kommuneplanens arealdel finnes i plan- og bygningsloven §§ 11-9 – 11-11. Hver enkelt planbestemmelse må tolkes konkret for å avgjøre om den er innenfor lovens rammer. Vi legger til grunn at spørsmålet gjelder planbestemmelser til kommuneplanens arealdel som er ment å være rettslig bindende. Vi viser også til plan- og bygningsloven § 1-5 som gjelder virkningen av planer. En nyere reguleringsplan vil kunne gå foran bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Slik departementet ser det, bør planbestemmelser i størst mulig grad være konkrete og uttømmende for det forholdet bestemmelsene skal regulere. Tekniske krav bør tas inn i selve planbestemmelsen. Alternativt bør det vises til de relevante delene av en konkret, datert norm/veileder som ved planbestemmelsen dermed blir rettslig bindende. Her må imidlertid hver aktuelle norm/veileder tolkes for å avgjøre i hvor stor grad innholdet er av en slik karakter at det egner seg som en rettslig bindende planbestemmelse.

Departementet har i en tolkningsuttalelse 29. mai 2024 uttalt seg vedrørende reguleringsbestemmelser som viser til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm, se vedlegg. Departementet uttalte her at en reguleringsbestemmelse om at parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til den «til enhver tid gjeldende parkeringsnorm» ikke er en gyldig planbestemmelse etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 7:

«Et parkeringskrav som viser til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm, angir ikke et konkret og tydelig krav til parkering, men åpner i stedet for at dette kravet når som helst kan endres utenfor plan- og bygningslovens prosessregler. Etter departementets vurdering vil ikke en slik reguleringsbestemmelse være tilstrekkelig klar og entydig når man på vedtakstidspunktet ikke vet hvilke krav som stilles til parkering og dermed hvor mye tomten kan utnyttes.»

Uttalelsen gjelder tolkning av en planbestemmelse om parkingsnorm i en reguleringsplan, men vil etter en konkret vurdering kunne legges til grunn for liknende reguleringsbestemmelser samt planbestemmelser til kommuneplanens arealdel. Etter departementets mening gir uttalelsen viktige tolkningsmomenter for å vurdere spørsmålet fra Nordre Follo kommune vedrørende planbestemmelser om daterte normer/veiledere. Dersom kommunen uten endring av kommuneplanen skal kunne legge til grunn senere revisjoner av disse normene/veilederne, vil ikke kravet til at planbestemmelser skal være tilstrekkelig konkrete og tydelige være oppfylt.

Dersom planbestemmelsene viser til konkrete og daterte normer/veiledere, og disse senere endres, bør etter departementets mening, kommuneplanen endres, forutsatt at kommunen mener at det er nyeste versjon av normen/veilederen som skal gjelde for kommunen. Inntil kommunen eventuelt har endret de aktuelle planbestemmelsene, oppstår spørsmålet om hvilke krav som gjelder. Dette vil bero på en konkret vurdering av de aktuelle bestemmelsene. Etter departementets vurdering vil de daterte normene/veilederne som utgangspunkt gjelde inntil kommunen eventuelt endrer planbestemmelsen til å henvise til norm/veileder med annen datering.

Ved endringer av kommuneplanens arealdel gjelder i utgangspunktet de samme bestemmelsene som for utarbeiding av ny plan, jf. plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd. Dette er begrunnet med at et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og skal ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess. Mindre endringer av kommuneplanen kan gjøres etter delegert fullmakt i samsvar med kommunelovens regler, jf. plan- og bygningsloven § 11-17.

Vi beklager at henvendelsen har blitt liggende lenge hos departementet.