Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Skilt for å vise vei for rullestolbrukere

Høringsfrist 5. juni 2024

Regjeringen ønsker innspill til inkorporering av CRPD i norsk lov

Pressemelding 05.03.2024

I januar fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert en utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Nå sender regjeringen utredningen ut på høring.

Dame i rullestol sett bakfra.

15,1 millioner kroner til å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne

Pressemelding 10.04.2024

Regjeringen støtter 31 ulike prosjekter som skal bedre levekår og livskvalitet.

Badebrygge med rullestolrampe

14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming

Pressemelding 08.04.2024

Regjeringen støtter 37 ulike prosjekter som skal gjøre samfunnet mer tilgjengelig.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen styrker innsatsen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema