Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

Nett-tv

Utvalsleiar Hilde Indreberg med blomster frå statsråden og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery med dei to delrapportane.

Kultur- og likestillingsministeren mottok utgreiing om CRPD

Pressemelding 12.01.2024

Regjeringa sette ned eit juridisk ekspertutval i desember 2022 som skulle greie ut korleis FNs konvensjon om rettane til personar med nedsett funksjonsevne skal innlemmast i norsk lov. No er utvalet klar med si utgreiing.

Kultur- og likestillingsministeren, sametingspresidenten og kommunal- og distriktsministeren i samtale

Regjeringen trapper opp arbeidet mot samehets

Pressemelding 16.11.2023

Nå starter regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. Planen skal være klar i løpet av neste høst.

Gruppebilde fra moskeen

Styrker innsatsen mot diskriminering av og hat mot muslimer

Pressemelding 08.11.2023

Regjeringen vil forlenge og fornye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer

Artikkel

Angrepet som skjedde natt til 25. juni 2022 er en smertelig påminnelse om at det fortsatt må arbeides – også politisk – for at Norge skal bli et tryggere, mer likestilt og inkluderende samfunn for alle lhbt+-personer. Regjeringen styrker innsatsen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer og netthets

Artikkel

Ingen mennesker skal oppleve vold, hat eller hets på bakgrunn av blant annet tro, hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatefulle ytringer og netthets kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Artikkel

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og sikrar eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema