Likestilling og mangfold

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse.

To menn som holder en paraply med regnbuefarger

Seksuell orientering

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering.

Bilde fra #ikkegreit

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Kvinner og menn på rekke

Likestilling mellom kjønna

Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på grunn av kjønn og syt for eit effektivt rettsvern.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

Nær dobling av støtta til skeive organisasjonar

06.10.2022: – Noreg skal bli eit tryggare, meir likestilt og inkluderande samfunn. Derfor aukar vi no støtta til dei skeive organisasjonane, til det nær dobbelte, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

– Vi aukar innsatsen for å få til full likestilling mellom kvinner og menn

06.10.2022: – Vi har framleis ei rekke utfordringar når det gjeld likestilling. Kjønnsbalansen i arbeidslivet er for dårleg, kvinner blir oftare utsett for vald og gutar fell oftare frå i skulen. Trass i den krevjande økonomiske situasjonen landet vårt står i no, vel regjeringa å halde fram satsinga på likestillingsfeltet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde

Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov

05.10.2022: -Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regnbuefarger i bakgrunnen med skriften: Nytt lovforslag på høyring: Regjeringa vil ha forbod mot konverteringsterapi

Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

23.06.2022: Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring med frist 10. oktober 2022.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2022-2023)

Kulturdepartementets budsjettforslag for 2023

06.10.2022: Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 6. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kultur- og likestillingsdepartementet.

FN-rapportering fra Norge:

Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.