Høring - Norges Beijing +30 rapport

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette et første utkast på Norges Beijing +30 rapport med frist 28. mai 2024 på høring. Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. 24. mai er det et åpent høringsmøte i Akersgata 59. Påmeldingsfristen for å delta på høringsmøte er 14. mai 2024. For mer informasjon om påmeldingen se høringsbrev.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.05.2024

Vår ref.: 24/339

Høring - Norges Beijing +30 rapport

2025 markerer 30 års jubileet til Beijing erklæringen og -handlingsplan vedtatt under FNs fjerde kvinnekonferanse i Beijing i 1995, (Fourth World Conference on Women, Beijing 1995 (un.org)). Statene rapporterer på oppfølgingen hvert femte år. De nasjonale rapportene vil inngå i regionale rapporter, som igjen vil sammenstilles i en global rapport til markeringen av Beijing +30 på FNs kvinnekommisjon (CSW69) i 2025. Den globale rapporten skal gjøre opp status og synliggjøre framgang (og tilbakeskritt) når det gjelder likestilling og kvinners rettigheter. Se lenke til UN Women: https://www.unwomen.org/en/csw/csw69-20

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har koordineringsansvaret for oppfølgingen av Beijing erklæringen og -handlingsplan. KUD koordinerer utarbeidelsen av Norges Beijing + 30 rapport som skal leveres til FN. Sivilsamfunnsaktører skal involveres i prosessen.

KUD viser til oppstartsmøte med sivilsamfunnsaktører holdt 16. februar i år om utarbeidelse av Norges Beijing + 30 rapport. Departementet sender med dette utkast til rapport om Norges oppfølgingen av Beijing forpliktelsene til høring. Rapporten er utarbeidet med innspill fra berørte sektorer.

Staten Norge skal levere til UNWomen både et digitalt (avkryssings)skjema og en beskrivende rapport som svarer på spørsmålene i UNWomen sin veileder. Beijing +30 rapporten skal inneholde en beskrivelse av utviklingen når det gjelder likestilling i Norge de siste fem årene, dvs. 2020-2024, inkludert en beskrivelse av situasjonen for minoriteter og marginaliserte grupper på alle områder dekket i Beijing erklæringen og -handlingsplan. Beskrivelsen av utviklingen skal underbygges av statistikk, forskning og kunnskap som viser resultater og eventuelle effekter av likestilling. Avslutningsvis skal rapporten si noe om veien videre og beskrive likestillingsutfordringer framover og framtidige likestillingsinnsats.

KUD ber om innspill til beskrivelsen av likestillingssituasjonen i Norge i rapportutkastet, og om det er forhold som ikke er omtalt som bør med.

Invitasjon til innspillsmøte

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) inviterer til et åpent innspillsmøte om Norges Beijing +30 rapport.

Møtet finner sted 24. mai 2024 kl. 1300-1500 i Akersgata 59 (R5).

Vi ber om at paraplyorganisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Norges kvinnelobby informerer sine medlemsorganisasjoner om møtet.

Dagsorden:

 1. Velkommen ved ekspedisjonssjef Elisabeth Lier Haugseth
 2. Innlegg ved kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery
 3. Innspill fra salen
 4. Kort om videre prosess
 5. Slutt

Påmelding til innspillsmøte:

I din tilbakemelding om møtedeltakelse må du gi beskjed om:

 • Fysisk deltakelse eller digital deltakelse
 • Holde 3-minutters innlegg eller delta uten å holde innlegg

Påmeldingsfristen til innspillsmøte:

Av hensyn til departementenes sikkerhetsrutiner ber vi om at navn på deltakere sendes Camilla Åmtun: camilla.amtun@kud.dep.no  med kopi til jnha@kud.dep.no  innen 14. mai kl. 1200.

Høringsfrist:

Høringsfristen er 28. mai 2024. Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

 

Med hilsen

Elisabeth Lier Haugseth
ekspedisjonssjef 

Cecilia Schwoerer Lyche
avdelingsdirektør

 

 

 

Offentlige instanser

 • Barneombudet  
 • Diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Sametinget

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • OsloMet - storbyuniversitet
 • Universitetet i Agder - Senter for likestilling
 • Universitetet i Bergen - Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
 • Universitetet i Oslo - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

 • Antirasistisk senter
 • Michelsensens Institutt (CMI)
 • Core - Senter for likestillingsforskning
 • FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Garmeres
 • Harry Benjamin Ressurssenter
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
 • Islamic Cultural Centre Norway
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kilden kjønnsforskning.no - Norges forskningsråd
 • Kirkens bymisjon
 • Krisesentersekretariatet
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinner i skogbruket
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)
 • Likestillingssenteret
 • MannsForum
 • Minotenk
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges bygdekvinnelag
 • Norges bygdeungdomslag
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norges kvinne- og familieforbund
 • Norges kvinnelobby
 • Norsk kvinnesaksforening
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norske reindriftsamers Landsforbund
 • Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI)
 • Pensjonistforbundet
 • PRIO - Peace Research Institute Oslo
 • Redd Barna
 • REFORM ressurssenter for menn
 • Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
 • Røde Kors
 • Salam
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum 
 • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)
 • Sex og Politikk
 • Sex og Samfunn
 • Skeiv ungdom
 • Skeiv verden
 • Skeivt kristent nettverk
 • TENK Tech-nettverket for kvinner
 • Ungdom og Fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Women in Global Health in Norway – Institute of Health an Social