Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Forbyr utenomrettslige tvangekteskap

03.04.2020: Regjeringen foreslår en egen straffebestemmelse for utenomrettslige tvangsekteskap.

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag

24.02.2020: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

Dokumenter

Prop. 54 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven som åpner for at utlendingsmyndighetene kan utlevere opplysninger til politiet til flere formål enn etter gjeldende rett. I tillegg foreslås det enkelte endringer i passloven, ID-kortloven og straffeprosessloven som ikke har sammenheng med endringene i utlendingsloven.

Prop. 49 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven

Proposisjonen inneholder forslag til flere endringer i utlendingsloven, blant annet pålegg om DNA-testing i saker der det er nødvendig for å fastslå om det eksisterer en familierelasjon, lovendringer for å styrke au pairenes rettsstilling, og om tiltak ved arbeidsgivers brudd på regler som verner om arbeidstakerens lønns- eller arbeidsvilkår i forbindelse med arbeidsinnvandring.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Krikegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen