Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Barn med støvler

Revidert nasjonalbudsjett

Ekstra barnefaglig kompetanse i asylmottak

12.05.2022: – Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og vi er opptatt av at barna som kommer til Norge skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. I dag foreslår regjeringen å bevilge 17,2 mill. kroner til å styrke barnefaglig kompetanse ved asylmottak.

Gamle hender som holder ukrainsk pass

Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere

29.04.2022: Regjeringen utvider ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Nå kan også ukrainske statsborgere som oppholdt seg i Norge 24. februar 2022 få kollektiv beskyttelse.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo