Innvandring og integrering

Regjeringen arbeider for å redusere antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, raskere bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge.

Skilt ved inngangen til UDI

Aktørar og ansvarsforhold i utlendingsforvaltninga

Oversikt over departement og etatar som arbeider med innvandring og utlendingsspørsmål.

Politiets utlendingsenhet ledsager en person uten lovlig opphold til et fly

Retur, utvisning og bortvisning fra Norge

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge. Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge.

Arendal

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag

24.02.2020: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

Mæland vil utvise utenlandske sjåfører som setter andre i fare

07.02.2020: Regjeringen foreslår at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven skal kunne utvises.

Dokumenter

Høring:

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge. Høringsfrist er 6. april 2020.

Prop. 40 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven. Endringsforslagene gir adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for visse seksuallovbrudd som i dag ikke fører til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Kontakt

Integreringsavdelingen

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, , 0032 Oslo
Besøksadresse: Krikegata 18, 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen