Innvandring og integrering

Statistikk om innvandring

Justis- og beredskapsdepartementet bruker statistikk fra Statistisk sentralbyrå og underliggende virksomheter for å måle utviklingen på innvandringsområdet.

1 656 personer søkte om asyl i Norge i 2021. Tallet har holdt seg lavt siden 2015 da 31 145 personer søkte om asyl i Norge.

Våren 2022 så man igjen en kraftig økning i antall asylsøkere i Norge som følge av Russlands invasjon av Ukraina. I løpet av de første ni månedene i 2022 har 31 430 personer søkt asyl i Norge. Aldri før har så mange mennesker søkt beskyttelse i Norge i løpet av ett år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Det gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge og også innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og levekår.
Statistikk fra SSB

Utendingsdirektoratet (UDI) publiserer statistikk om innvandring med tall for asylsøkere, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, statsborgerskap og andre typer søknader UDI behandler.
Statistikk fra UDI

Utlendingsnemnda (UNE) publiserer hver måned statistikker for saksbehandling i nemnda.
Statistikk fra UNE

Politiets utlendingsenhet (PU) publiserer hver måned statistikk for antall uttransporteringer
Statistikk fra PU