Statistikk om innvandring

Justis- og beredskapsdepartementet bruker statistikk fra Statistisk sentralbyrå og underliggende virksomheter for å måle utviklingen på innvandringsområdet.

 

3 560 personer

søkte om asyl i Norge i 2017. Dette er 100 flere enn i 2016, men langt færre enn i 2015, da 31 145 personer søkte om asyl i Norge. Før 2016 har ikke antallet vært så lavt siden 1997, da det ble registrert 2 273 asylsøkere.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer statistikk og analyser om innvandring, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette gir et bilde av omfanget av innvandring til Norge og også innvandreres bosettingsmønster, sysselsetting og levekår.
Statistikk fra SSB

Utendingsdirektoratet (UDI) publiserer statistikk om innvandring med tall for asylsøkere, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, statsborgerskap og andre typer søknader UDI behandler.
Statistikk fra UDI

Utlendingsnemnda (UNE) publiserer hver måned statistikker for saksbehandling i nemnda.
Statistikk fra UNE

Politiets utlendingsenhet (PU) publiserer hver måned statistikk for antall uttransporteringer
Statistikk fra PU