Proposisjonar til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Proposisjon blir brukt når regjeringa foreslår at Stortinget skal gjere vedtak.

 • Prop. L (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak)
 • Prop. LS (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)
 • Prop.  S (Proposisjon til Stortinget med forslag til stortingsvedtak)

Frå sesjonen 1995/96 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.  

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-50 av 4107 treff.

 • Prop. 9 L (2016–2017) - Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)

  21.10.2016 Proposisjon Kulturdepartementet

  1. januar 2017 dannes det et eget rettssubjekt for Den norske kirke, skilt fra staten. Kirkelige virksomheter som nå er en del av staten, vil bli overført til det nye rettssubjektet. I forbindelse med utskillingen er det i statsbudsjettet for 2017 foreslått at Den norske kirke får tilskudd til den pensjonspremien Den norske kirke skal betale til Statens pensjonskasse fra 2017 og et egenkapitaltilskudd. I Prop. 9 L (2016–2017) Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) foreslår regjeringen en lovendring som innebærer at deler av disse tilskuddene ikke inngår i beregningsgrunnlaget for statens tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Dette gjelder egenkapitaltilskuddet og den delen av tilskuddet til pensjonspremien som knytter seg til pensjonsrettigheter som de kirkelig ansatte har opptjent som arbeidstakere i staten.

 • Prop. 8 L (2016–2017) - Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

  21.10.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen inneholder lovendringer som legger til rette for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Disse endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av de foreslåtte lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder proposisjonen enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.

 • Prop. 7 L (2016–2017) - Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)

  21.10.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Departementet foreslår endringer i helseberedskapsloven for å gi hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon. Bakgrunnen for forslaget er at helsemyndighetene i flere situasjoner har erfart at det kan være behov for å samle inn og systematisere informasjon om pasienter for å få oversikt over omfang, årsakssammenhenger og sykdomsutvikling, som kan ligge til grunn for tiltak. Det foreslås at beredskapsregistre skal kunne etableres av Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet for å gi oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser ved miljøhendelser, ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til eksponering for helseskadelige miljøfaktorer og ved andre kriser og beredskapssituasjoner. Det skal også kunne etableres registre for å ivareta internasjonale rapporteringsplikter og administrative oppgaver i en beredskapssituasjon. Det foreslås også endringer i folkehelseloven og smittevernloven for å kunne innføre varslingsplikter for etater, virksomheter og personell utenfor helse- og omsorgstjenesten ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse. Forslaget er en del av gjennomføringen av WHOs Internasjonale helsereglement.

 • Prop. 6 L (2016–2017) - Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

  14.10.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag til endringer i tinglysingsloven, inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og enkelte andre lover. Endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven vil åpne for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso, og gjøre bestemmelsene om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale. Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing.

 • Prop. 5 L (2016–2017) - Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

  14.10.2016 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Proposisjonen inneholder regjeringens forslag til gjennomføring av håndhevingsdirektivet (direktiv 2014/67/EU) i norsk rett. Forslaget skal bidra til en styrket og mer effektiv innsats mot arbeidslivskriminalitet. Håndhevingsdirektivet skal sikre at utsendte arbeidstakere får den beskyttelsen de har krav på etter utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF). Forslaget innebærer nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres i forskrift (utsendingsforskriften).

 • Prop. 4 L (2016–2017) - Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

  14.10.2016 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  Lovproposisjonene inneholder forslag om endringer i opplæringsloven som innebærer at de lærerne som oppfylte kravet for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, får dispensasjon fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget fram til 1. august 2025. Det samme gjør de lærerne som pga. overgangsregler fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014.

 • Prop. 3 L (2016–2017) - Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)

  06.10.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om endring i introduksjonslovens bestemmelse om samordning med andre offentlige ytelser. Forslaget går ut på at dagens § 12 annet ledd oppheves, og kommer som en følge av regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017. I budsjettet foreslås det at tiltakspenger som nyankomne innvandrere har rett til dersom de deltar i arbeidsmarkedstiltak som en del av sitt introduksjonsprogram ikke lenger skal tilfalle kommunen.

 • Prop. 2 L (2016–2017) - Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

  06.10.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 1 S Tillegg nr. 1 (2016–2017) - Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)

  21.10.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

  06.10.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Statsbudsjettet

  06.10.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

  06.10.2016 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629, 5656

  06.10.2016 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3750, 5572 og 5631

  06.10.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651–5652

  06.10.2016 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

  06.10.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1670 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692–5693

  06.10.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

  06.10.2016 Proposisjon Olje- og energidepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 800–873, 2530 Inntektskapitler: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

  06.10.2016 Proposisjon Barne- og likestillingsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

  06.10.2016 Proposisjon Kulturdepartementet

 • Prop. 1 LS (2016–2017) - Skatter, avgifter og toll 2017

  06.10.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5618, 5619, 5622 og 5624

  06.10.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 61, 400–497 Inntektskapitler: 3400–3497

  06.10.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - Svalbardbudsjettet

  06.10.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

  06.10.2016 Proposisjon Klima- og miljødepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

  06.10.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3645, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

  06.10.2016 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

 • Prop. 166 L (2015–2016) - Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

  30.09.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirhandelloven gjelder gjennomføring av EMIR og shortsalgforordningen. Forslaget følger opp og supplerer lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn. For å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig, foreslås det nå, som opplyst i Prop. 127 L (2015-2016),enkelte strukturelle og materielle tilpasninger i nasjonal rett til forordningene som ble vedtatt gjennomført i norsk rett ved lov 17. juni 2016 nr. 30. Forslaget har vært på høring. Formålet med de foreslåtte lovendringene er å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig.

 • Prop. 164 L (2015–2016) - Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

  30.09.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om folkeregistrering (folkeregisterloven). Forslaget innebærer en teknisk revisjon og modernisering av gjeldende folkeregisterlov, og er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Hovedformålet med forslaget er å gi regelverket en bedre struktur, angi formålet med folkeregistreringen og å klargjøre blant annet bestemmelsene om taushetsplikt og utlevering av opplysninger fra registeret.

 • Prop. 163 L (2015–2016) - Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)

  23.09.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven), som vil erstatte lov 7. juni 1991 nr. 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Bakgrunnen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdaterte, og at det er således behov for å oppdatere loven til dagens forhold og krav til fornøyelsesinnretninger. Det vises her også til at dagens tivolilov ble gitt som en midlertidig lov i påvente av en samordning med taubaneregelverket. Ny lov vil styreke sikkerheten på norske tivoliinnretninger med nye og klarere bestemmelser om varsling og rapportering ved ulykker og hendelser, pliktavhold mv. Ny lov vil også legge grunnlaget for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

 • Prop. 162 L (2015–2016) - Lov om taubaner (taubaneloven)

  23.09.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om taubaner (taubaneloven), som vil erstatte lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. Bakgrunnen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdaterte, og at det er behov for å oppdatere loven til dagens forhold og krav til taubaner. Ny lov vil styrke sikkerheten på norske taubaner med nye og klarere bestemmelser om varsling og rapportering ved ulykker og hendelser, forbud mot rus, pliktavhold mv. Ny lov vil også legge grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

 • Prop. 161 L (2015–2016) - Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

  23.09.2016 Proposisjon Barne- og likestillingsdepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i barneloven som tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Det legges fram forslag om at lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Med forslaget vil alle foreldre som utgangspunkt ha felles foreldreansvar, og det må meldes fra om foreldrene ønsker en annen ordning. Det foreslås videre å endre ordlyden i barneloven slik at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale. Det er et mål at foreldre og barn er enige når barnet skal flytte. Dagens ordning for flytting med barnet foreslås forsterket ved at det innføres meklingsplikt hvis foreldrene er uenige. Varslingsfristen før flytting foreslås utvidet fra seks uker til tre måneder. Videre foreslås det å presisere i lovteksten at ny sak kan reises dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen. Reglene om tvangsbot skal klargjøres og forenkles, og innkrevingen effektiviseres ved at ansvaret flyttes fra namsmannen til Statens Innkrevingssentral (SI). Regjeringen ønsker i større grad å tilrettelegge for frivillig oppfyllelse av samværet i saker om samværshindring. Etter mønster fra en tilsvarende ordning i Sverige, foreslås det nye regler om oppnevning av mekler mv. som er tilpasset de særegne forhold som gjør seg gjeldende i saker om tvangsfullbyrdelse.

 • Prop. 160 L (2015–2016) - Endringar i veglova (Vegtilsynet)

  23.09.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Lovproposisjonen foreslår endringer i veglova som regulerer det statlige tilsynet knyttet til riksveginfrastrukturen for transport på offentlig veg (Vegtilsynet). Forslaget er en konsekvens av regjeringens reformer innenfor vegsektoren og innebærer ikke ny politikk utover hva som tidligere er lagt fram. I arbeidet med Transportreformen ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert, og i Prop. 117S (2014-2015) går det fram at det er ønskelig at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Det vises også til Meld. St. 25 (2015-2015) 'På rett vei', hvor Samferdselsdepartementet la til grunn at 'Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor utbyggingsselskapet på tilsvarende måte som Vegtilsynet gjennomfører systemtilsyn overfor Statens vegvesen når det gjelder sikkerhet knyttet til veginfrastrukturen'. Stortinget ga sin tilslutning til meldingen med grunnlag i Innst. 362 S den 15. juni 2015.

 • Prop. 159 L (2015–2016) - Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)

  16.09.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Regjeringen ønsker å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og billigere. Regjeringen har derfor etablert et selskap, Nye Veier AS, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. I den forbindelse er det behov for enkelte lov- og forskriftsendringer, slik at selskapet gis begrenset kompetanse til å utøve myndighet etter veglova og plan- og bygningsloven. Endringsforslagene er en konsekvens av regjeringens reformer innenfor vegsektoren og innebærer ikke ny politikk utover hva som tidligere er lagt frem.

 • Prop. 158 L (2015–2016) - Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

  16.09.2016 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om organisering av forskningsetisk arbeid, en lov som skal erstatte dagens forskningsetikklov fra 2007. Forslaget lovfester forskerne og forskningsinstitusjonenes ansvar for god forskningsetikk. Departementet foreslår ingen lovfesting av hva som er god forskningsetikk, men viderefører og utvider lovfestingen av organiseringen av forskningsetisk arbeid.

 • Prop. 157 LS (2015–2016) - Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster

  16.09.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneholder bestemmelse som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpen og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Proposisjonen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr.

 • Prop. 156 S (2015–2016) - Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015

  09.09.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 155 L (2015–2016) - Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)

  26.08.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  I proposisjonen forslås endringer i finnmarksloven § 43, slik at statens plikt til å dekke sakskostnader i saker for Utmarksdomstolen for Finnmark justeres noe.

 • Prop. 154 L (2015–2016) - Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)

  26.08.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endringer på fire ulike områder i finansmarkedslovgivningen. For det første foreslås det endringer i verdipapirfondloven for å gjennomføre framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett. Herunder foreslås det endringer i reglene om depotmottakere for verdipapirfond, godtgjørelsesordninger for ledende ansatte m. fl. i forvaltningsselskap for verdipapirfond og en ny bestemmelse om overtredelsesgebyr for overtredelser av verdipapirfondlovgivningen. For det andre foreslås det en ny rettsvernsregel i lov om finansiell sikkerhetsstillelse for sikkerhet i bankers utlånsporteføljer med underliggende sikkerheter, for deres lån i Norges Bank. For det tredje foreslås det endringer i verdipapirhandelloven § 9-21 om konsolidering av kapital- og soliditetskrav. For det fjerde foreslås det nye bestemmelser i verdipapirhandelloven § 10-16 b og i verdipapirfondloven § 1-5, som gir departementet hjemmel til å fastsette i forskrift at verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler.

 • Prop. 153 S (2015–2016) - Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 4. september 2015

  26.08.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneholder en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits. Avtalen inneholder bestemmelser om innføring av voldgift som en tvisteløsningsmekanisme for spørsmål som ellers ikke blir løst under skatteavtalens minnelige avtaleprosedyrer (MAP). Avtalen oppdaterer også bestemmelsene om utveksling av opplysninger i artikkel 26 i gjeldende avtale slik at den blir i tråd med OECDs mønsteravtale.

 • Prop. 152 S (2015–2016) - Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater, undertegnet i Oslo 3. november 2015

  26.08.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 151 S (2015–2016) - Kampkraft og bærekraft

  Langtidsplan for forsvarssektoren

  17.06.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en kombinasjon av et økonomisk løft, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke forsvarsevnen og tilpasse Forsvaret til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarssektoren skal tilføres ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Den nye langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

 • Prop. 150 L (2015–2016) - Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

  17.06.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  I proposisjonen foreslår Forsvarsdepartementet en ny lov som skal regulere arbeidet med ulykkesundersøkelser i Forsvaret. Lovforslaget legger til rette for et moderne og profesjonelt system for undersøkelser av ulykker og hendelser, med formål om å forbedre sikkerheten i Forsvaret. Lovforslaget er utformet etter modell av de sivile transportlovene.

 • Prop. 149 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

  17.06.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I proposisjonen foreslår departementet lovendringer som skal bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker. Det foreslås bl.a. at kommunen skal ha mulighet for å stanse behandlingen av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. tidligere i planprosessen enn i dag. Oppstartmøtets betydning skal styrkes ved å lovfeste plikten til å føre referat fra møtet. Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet og kommunen skal som hovedregel gjennomføre høring av private planforslag som ikke er stoppet i forbindelse med oppstartmøtet. Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Det foreslås videre forenklinger i reglene om dispensasjon, og endringer som gjør at kommunen kan foreslå større planendringer uten å måtte gjennomføres full planbehandling. Det skal også bli enklere å oppheve planer som ikke er i samsvar med overordnet plan. Det foreslås å oppheve ordningen med sentral statlig godkjenning av regional planstrategi, og forenklinger i reglene om rullering av regionalt handlingsprogram. Tiltakshavers rettsstilling i byggesaker foreslås styrket ved å begrense kommunens adgang til å kunne legge annet rettsgrunnlag til grunn for avgjørelsen av søknaden enn det som gjald ved fristens utløp.

 • Prop. 148 S (2015–2016) - Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv

  17.06.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Prop. 147 L (2015–2016) - Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

  17.06.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Det foreslås å styrke rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern som motsetter seg behandling eller andre tiltak, og at pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse styrkes.

 • Prop. 146 L (2015–2016) - Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

  17.06.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om at kommunene kan søke departementet om unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre tidsavgrensede forsøk i introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art.

 • Prop. 145 L (2015–2016) - Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

  17.06.2016 Proposisjon Barne- og likestillingsdepartementet

  I proposisjonen foreslås ny lov om Forbrukerklageutvalget. Loven skal erstatte gjeldende lov om Forbrukertvistutvalget. Proposisjonen følger opp enkelte forslag fra NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister. Det foreslås at loven skal fylle kravene i EU-direktivet om utenrettslig tvisteløsning. I dag kan Forbrukertvistutvalget behandle saker etter angrerettloven, håndverkertjenesteloven og saker som gjelder forbrukerkjøp. Forbrukerklageutvalget skal dessuten kunne treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har meklet uten å komme til minnelig løsning, og saken anses prinsipiell.

 • Prop. 144 S (2015–2016) - Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

  26.08.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Direktivene har som felles formål å styrke kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyet er oppfylt under bruk. Dette skal ivaretas gjennom et regime med periodisk kjøretøykontroll, gjennom teknisk kontroll langs veg og gjennom en registreringsprosedyre hvor kjøretøy som utgjør en umiddelbar trafikksikkerhetsrisiko, midlertidig kan avregistreres. Videre forventes skjerpede og harmoniserte kontrollbestemmelser å bidra til gode konkurransevilkår.

 • Prop. 143 L (2015–2016) - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)

  10.06.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneheld framlegg til lovendringar som er naudsynte ved gjennomføring av jernbanereforma. Dei lovene som er foreslått endra er jernbanelova, pantelova, matrikkellova og tinglysingslova. Det er og drøfta korleis fleire andre lover kan brukast av dei nye einingane som vert oppretta med reforma, særleg det nye statsføretaket som får ansvaret for dei fleste av Jernbaneverkets oppgåver knytt til plansakar etter plan- og bygningslova og erverv av grunn.