Proposisjonar til Stortinget

Proposisjon blir brukt når regjeringa foreslår at Stortinget skal gjere vedtak.

 • Prop. L (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak)
 • Prop. LS (Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)
 • Prop.  S (Proposisjon til Stortinget med forslag til stortingsvedtak)

Frå sesjonen 1995/96 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.  

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-50 av 4065 treff.

 • Prop. 151 S (2015–2016) - Kampkraft og bærekraft

  Langtidsplan for forsvarssektoren

  17.06.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en kombinasjon av et økonomisk løft, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke forsvarsevnen og tilpasse Forsvaret til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarssektoren skal tilføres ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Den nye langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

 • Prop. 150 L (2015–2016) - Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

  17.06.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  I proposisjonen foreslår Forsvarsdepartementet en ny lov som skal regulere arbeidet med ulykkesundersøkelser i Forsvaret. Lovforslaget legger til rette for et moderne og profesjonelt system for undersøkelser av ulykker og hendelser, med formål om å forbedre sikkerheten i Forsvaret. Lovforslaget er utformet etter modell av de sivile transportlovene.

 • Prop. 149 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)

  17.06.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I proposisjonen foreslår departementet lovendringer som skal bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker. Det foreslås bl.a. at kommunen skal ha mulighet for å stanse behandlingen av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. tidligere i planprosessen enn i dag. Oppstartmøtets betydning skal styrkes ved å lovfeste plikten til å føre referat fra møtet. Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet og kommunen skal som hovedregel gjennomføre høring av private planforslag som ikke er stoppet i forbindelse med oppstartmøtet. Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Det foreslås videre forenklinger i reglene om dispensasjon, og endringer som gjør at kommunen kan foreslå større planendringer uten å måtte gjennomføres full planbehandling. Det skal også bli enklere å oppheve planer som ikke er i samsvar med overordnet plan. Det foreslås å oppheve ordningen med sentral statlig godkjenning av regional planstrategi, og forenklinger i reglene om rullering av regionalt handlingsprogram. Tiltakshavers rettsstilling i byggesaker foreslås styrket ved å begrense kommunens adgang til å kunne legge annet rettsgrunnlag til grunn for avgjørelsen av søknaden enn det som gjald ved fristens utløp.

 • Prop. 148 S (2015–2016) - Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv

  17.06.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Prop. 147 L (2015–2016) - Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

  17.06.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Det foreslås å styrke rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern som motsetter seg behandling eller andre tiltak, og at pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse styrkes.

 • Prop. 146 L (2015–2016) - Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

  17.06.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om at kommunene kan søke departementet om unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre tidsavgrensede forsøk i introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art.

 • Prop. 145 L (2015–2016) - Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

  17.06.2016 Proposisjon Barne- og likestillingsdepartementet

  I proposisjonen foreslås ny lov om Forbrukerklageutvalget. Loven skal erstatte gjeldende lov om Forbrukertvistutvalget. Proposisjonen følger opp enkelte forslag fra NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister. Det foreslås at loven skal fylle kravene i EU-direktivet om utenrettslig tvisteløsning. I dag kan Forbrukertvistutvalget behandle saker etter angrerettloven, håndverkertjenesteloven og saker som gjelder forbrukerkjøp. Forbrukerklageutvalget skal dessuten kunne treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har meklet uten å komme til minnelig løsning, og saken anses prinsipiell.

 • Prop. 143 L (2015–2016) - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)

  10.06.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneheld framlegg til lovendringar som er naudsynte ved gjennomføring av jernbanereforma. Dei lovene som er foreslått endra er jernbanelova, pantelova, matrikkellova og tinglysingslova. Det er og drøfta korleis fleire andre lover kan brukast av dei nye einingane som vert oppretta med reforma, særleg det nye statsføretaket som får ansvaret for dei fleste av Jernbaneverkets oppgåver knytt til plansakar etter plan- og bygningslova og erverv av grunn.

 • Prop. 142 L (2015–2016) - Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

  10.06.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  I proposisjonen foreslår departementet lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre EUs nye tobakksdirektiv 2014/40/EU, herunder regulering av e-sigaretter. I tillegg foreslås det at tobakksvarer skal ha standardisert utforming, en hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige produkter samt et unntak fra aldersgrensen for godteri som lakrispiper mv.

 • Prop. 141 S (2015–2016) - Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

  10.06.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Proposisjonen omhandlar regulering av godtgjering til utskrevne vernepliktige mannskap. Godtgjeringa vert regulert årlig med grunnlag i lønnsoppgjeret i staten. Det er den prosentvise auken i kronetillegget til lågast begynnerlønn for voksen ufaglært arbeidskraft i staten (lønnstrinn 19) som vert lagt til grunn for reguleringa. Dette er i samsvar med tidlegare praksis. I år var reguleringa på 1,2 prosent.

 • Prop. 140 L (2015–2016) - Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)

  10.06.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om å etablere en hjemmel for løyvemyndighetene (fylkeskommunene og Oslo kommune) som gjør det mulig å fastsette et krav om at den som har, eller får tildelt, drosjeløyve må benytte kjøretøy som har en øvre grense for miljøskadelig utslipp.

 • Prop. 139 L (2015–2016) - Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

  10.06.2016 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjennomfører i norsk rett direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner med senere endringer, spesielt direktiv 2013/55/EU. Loven legger til rette for at yrkesutøvere fra en EØS-stat eller Sveits kan utøve det samme yrket i Norge, også når yrket er regulert i Norge. Loven gjelder alle yrker som omfattes av direktiv 2005/36/EF, unntatt for helse- og dyrehelsepersonellyrker.

 • Prop. 138 L (2015–2016) - Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg)

  03.06.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om å etablere en hjemmel til å fastsette forskrifter om sykkelritt på veg åpen for alminnelig ferdsel. Foruten å regulere ulike sider ved sykkelritt, herunder vilkår for gjennomføring av ritt, vil slike forskrifter kunne åpne for å fravike trafikk-, skilt- og fartsreglene under rittet, og for å gi trafikkregulerende myndighet til sivile vakter med tilfredsstillende kompetanse.

 • Prop. 137 L (2015–2016) - Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)

  03.06.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I proposisjonen foreslår departementet å utvide adgangen til å gi bostøtte til flyktninger og andre vanskeligstilte som bor i bokollektiv.

 • Prop. 136 S (2015–2016) - Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.)

  03.06.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følge av lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016.

 • Prop. 135 S (2015–2016) - Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

  03.06.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Takstforhandlingane i 2016 med legane, psykologane og fysioterapeutane er ikkje avslutta slik at eventuelle endringar i budsjetta på bakgrunn av forhandlingane kan ikkje bli lagde fram for Stortinget i vårsesjonen 2016. Stortinget blir bede om å samtykke i at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å gjere endringar i løyvingane til dei regionale helseføretaka, kommunane og trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2016. Endringane vil bli gjort på bakgrunn av forhandlingane med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. Regjeringa vil kome attende til Stortinget med framlegg om eventuelle løyvingsendringar.

 • Prop. 134 L (2015–2016) - Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)

  27.05.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lovendring - omfanget av legalpanteretten i borettslag og eierseksjonssameier

 • Prop. 133 S (2015–2016) - Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.)

  27.05.2016 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2016–2017, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2017, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2016, målpriser for perioden 1.7.2016 – 30.6.2017 samt enkelte andre bestemmelser.

 • Prop. 132 S (2015–2016) - Samtykke til 1) godtakelse av forordning (EU) nr. 515/2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning (EU) nr. 514/2014 om fastlegging av alminnelige bestemmelser m.m. (videreutvikling av Schengen-regelverket), 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020

  20.05.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Prop. 131 S (2015–2016) - Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen – Moelv i Hedmark

  11.05.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E6 Kolomoen - Moelv i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Hedmark. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg er svært ulykkesutsatt med en meget høy andel møteulykker. I tillegg forventes at dagens kapasitetsproblemer vil bli forsterket med fortsatt trafikkvekst. Det skal bygges om lag 43 kilometer firefelts veg med utgangspunkt i dagens tofelts-/trefeltsveg som vil gi både framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster. Forventet utbyggingskostnad er 8 586 mill. kr hvorav bompengebidraget er 4 480 mill. kr.

 • Prop. 130 LS (2015–2016) - Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

  20.05.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet foreslår å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylker fra 1. januar 2018, i tråd med søknad fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesting. Proposisjonen inneholder nødvendig vedtak i henhold til inndelingsloven, og forslag om endringer i lov om forandring av rikets inndelingsnavn.

 • Prop. 129 L (2015–2016) - Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)

  11.05.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen inneholder bestemmelser som gir departementet hjemmel til i forskrift å stille energi- og miljøkrav til kjøretøy ved alle offentlige anskaffelser av kjøretøy, herunder krav til kjøretøy som skal benyttes til offentlig persontransport.

 • Prop. 128 S (2015–2016) - Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

  11.05.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble og Porsgrunn kommuner i Telemark. Strekningen er første utbyggingsetappe av E18 Langangen – Dørdal. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Den er ulykkesutsatt og har lavt hastighetsnivå. Ny firefelts veg utenom bebyggelsen vil gi framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster, og lokalbefolkningen blir avlastet for gjennomgangstrafikk. Det legges nå opp til anleggsstart i 2017, og det er planlagt at strekningen åpnes for trafikk i 2020. Forventet utbyggingskostnad er 4 460 mill. kr hvorav bompengebidraget er 1 811 mill. kr.

 • Prop. 127 L (2015–2016) - Lov om EØS-finanstilsyn

  11.05.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om EØS-finanstilsyn og endringer i lov om kredittvurderingsbyråer og i verdipapirhandelloven. Den foreslåtte lov om EØS-finanstilsyn vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og forordning om Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB). De foreslåtte endringene i lov om kredittvurderingsbyråer vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til de to endringsforordningene til forordningen om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III). De foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven vil gjennomføre EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR), og shortsalgforordningen. Proposisjonen følger opp Prop. 100 S (2015-2016) som ble fremmet 15. april 2016 med forslag om at Stortinget gir samtykke til deltakelse i åtte fremforhandlede utkast til beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter.

 • Prop. 126 S (2015–2016) - Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

  11.05.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  I proposisjonen foreslår regjeringa kostnadsramme for prosjekta E18 Varoddbrua og ERTMS-prosjektet og å opprette ei støtteordning for ERTMS-utstyr for togmateriell. For rv 23 Oslofjordforbindelsen blir det foreslått å avslutte bompengeinnkrevjinga, medan ein held fram med å krevje inn lokalt finansieringstilskot på omsetning av drivstoff i Tromsø i tre år til og forlengjer førehandsinnkrevjinga av bompengar på E39 Rogfast. Vidare blir det orientert om fleire saker innan luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane, m.a. organiseringa av Vegtilsynet, status i arbeidet med jernbanereforma og fire oppmodingsvedtak.

 • Prop. 125 L (2015–2016) - Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

  11.05.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  I proposisjonen foreslår departementet å endre ikrafttredelsestidspunktet for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Stortinget vedtok i desember 2015 at de nye kravene skulle tre i kraft 1. juli 2016, men regjeringen vil utsette ikrafttredelsen til 1. januar 2017. Dette skyldes at gjeldende prøve i samfunnskunnskap må revideres før ikrafttredelsen, og at det ikke var mulig å gjøre dette på en faglig forsvarlig måte innen 1. juli i år.

 • Prop. 124 L (2015–2016) - Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt)

  11.05.2016 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om å utvide den perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering, og den tilsvarende dagperioden permitterte kan få dagpenger, fra dagens 30 til i alt 49 uker i løpet av en 18 måneders periode. Samtidig foreslås det å innføre en ny, femdagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker. Samlet periode med lønn eller dagpenger i en løpende permittering vil da være 52 uker, bestående av til sammen tre uker med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger. Forslaget vil gi bedrifter som står overfor midlertidige problemer, mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft, samtidig som det vil stimulere bedriftene til å gjøre en ny vurdering av behovet for å permittere.

 • Prop. 123 S (2015–2016) - Kommuneproposisjonen 2017

  11.05.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

 • Prop. 122 S (2015–2016) - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

  11.05.2016 Proposisjon Finansdepartementet

 • Prop. 121 LS (2015–2016) - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  11.05.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen inneheld forslag til endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga i samanheng med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

 • Prop. 120 L (2015–2016) - Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

  11.05.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Lovproposisjon om plikt for flernasjonale foretak til å levere land-for-land-rapport til skattemyndighetene.

 • Prop. 119 S (2015–2016) - Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014–2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014–2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016

  11.05.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Proposisjonen fastlegger rammene og innretningen for Norges finansielle bidrag til økonomisk og sosial utjevning innenfor EØS for perioden fram til 2021. Likeledes fastsetter proposisjonen nye kvoter for viktige norske fiskeslag til EU.

 • Prop. 118 L (2015–2016) - Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning)

  29.04.2016 Proposisjon Klima- og miljødepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om at administrative myndigheter skal kunne foreta beslag og inndragning, ved visse typer brudd på naturmangfoldloven. Dette vil effektivisere håndhevingen av loven. For inndragning av ting av vesentlig verdi skal imidlertid som hovedregel straffeloven benyttes, dvs. dagens ordning. Videre foreslås det flere klargjøringer i naturmangfoldloven og viltloven.

 • Prop. 117 L (2015–2016) - Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker)

  29.04.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen foreslår endringer i domstolloven som innebærer at tid og sted for forkynnelse av straffedom kan fastsettes forut for hoved- eller ankeforhandling. Siktede forhåndsinnkalles av påtalemyndigheten. Det foreslås også endringer i straffeprosessloven slik at ankefristen skal løpe fra det varslede forkynnelsestidspunktet selv om siktede ikke møter. Det gir ankefristreglene som gjelder for retten innkalling til forkynnelse av dom lik anvendelse for påtalemyndighetens forhåndsinnkalling etter forslaget. Lovforslagene gjør at det kan oppnås rettskraftig dom selv om siktede verken møter til domstolens behandling av saken eller forkynnelse av dommen.

 • Prop. 116 L (2015–2016) - Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)

  29.04.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om endringer i alkoholloven mv. Det foreslås at en kommunal salgsbevilling utvidet til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet kan omfatte enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol, og at innehaver av en statlig tilvirkningsbevilling kan gis kommunal salgsbevilling for enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol. Produktene kan ikke være omfattet av EØS-avtalen og kan ikke være tilsatt brennevin eller være blandet med andre alkoholholdige drikker. Det kan bare gis bevilling for salg av produkter som er omfattet av produktlisten i kommentaren til HS-systemet for posisjon 22.06 i Tolltariffen. Bevilling for salg av de aktuelle produktene kan bare gis dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av innsatsvarene er egenproduserte, og om at det maksimalt kan selges 15 000 liter per år per produsent.

 • Prop. 115 S (2015–2016) - Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

  29.04.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Regjeringen anbefaler Stortinget å samtykke til ratifikasjon av Paris-avtalen om klima. Prop. 115 S gjør rede for bakgrunnen for denne tilrådningen, gjennomgår avtalens hovedelementer og vurderer dens innhold og konsekvenser for Norge.

 • Prop. 114 S (2015–2016) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter

  29.04.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Proposisjonen gjelder samtykke til innlemmelse av tre nye direktiver om offentlige anskaffelser i EØS-avtalen. Det gjelder direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter.

 • Prop. 113 L (2015–2016) - Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

  22.04.2016 Proposisjon Finansdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om endringer i merverdiavgiftslovens regler om registrering ved representant. Forslaget innebærer at utenlandske avgiftssubjekter, som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har overenskomst med om gjensidig utveksling av opplysninger og innfordring av merverdiavgiftskrav, kan registrere seg direkte i Merverdiavgiftsregisteret, uten å måtte bruke representant. Proposisjonen omhandler også en presisering i loven om at representantoppdrag ikke innebærer solidaransvar dersom avgiftssubjektet er fra en EØS-stat som Norge har avtale med om gjensidig utveksling av informasjon og bistand til innfordring av merverdiavgiftskrav.

 • Prop. 112 L (2015–2016) - Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer)

  22.04.2016 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Proposisjonen omhandler forslag om økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister, innføring av krav om en minste tjenestetid på tre år i stilling med lavere aldersgrense enn det et medlem av Statens pensjonskasse har hatt tidligere, før pensjonsrett for stillingen kan foreligge. Videre foreslås det å innføre en ordning om at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår, ikke får avkortning i alderspensjonen. Det foreslås også en utvidelse av perioden med dagpenger under etablering av virksomhet. I lov om ligningsforvaltning foreslås det en presisering ved at tjenestepensjonsordningene skal få tilgang til opplysninger om pensjonsgivende inntekt. Proposisjonen omhandler også forslag om enkelte oppdateringer av henvisninger og andre opprettinger i folketrygdloven, samordningsloven og i lov om supplerande stønad for personar med kort butid i Noreg, samt nødvendige endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, som en oppfølging av økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister.

 • Prop. 111 L (2015–2016) - Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)

  15.04.2016 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lovproposisjon om endringer i offentleglova, på bakgrunn av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet.

 • Prop. 110 S (2015–2016) - Investeringar i Forsvaret

  15.04.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag et forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon. - Med disse forslagene legger regjeringen ytterligere til rette for at Forsvaret kan ta i bruk de nye kampflyene på norsk jord høsten 2017, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • Prop. 109 S (2015–2016) - Pensjonar frå statskassa

  15.04.2016 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  I proposisjonen legg departementet frem forslag til vedtak om pensjonar frå statskassa. Pensjon frå statskassa er ei særordning som gjev Stortinget høve til å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Pensjonen byggjer ikke på rettskrav, og blir gjerne omtala som gåvepensjon (”billighetspensjon”).

 • Prop. 108 L (2015–2016) - Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)

  15.04.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i bustadoppføringslova § 12 om entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelsen av avtalen. Lovforslaget innebærer en presisering av tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garanti. Det foreslås at hovedregelen skal være at garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men at i kontrakter hvor det er tatt visse forbehold, inntrer ikke plikten til å stille garanti før etter at forbeholdene er frafalt. Videre foreslås en mindre endring i arveloven.

 • Prop. 107 L (2015–2016) - Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)

  15.04.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en tydeligere forankring av bestemmelsen om midlertidig bevæpning i våpeninstruks for politiet i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29. Forslaget setter også rammer for hvilke situasjoner som kan begrunne midlertidig bevæpning. Slik bestemmelsen er utformet innebærer det videre at permanent bevæpning av politiet bare kan besluttes dersom dette er hjemlet i lov. Endringsforslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.

 • Prop. 106 L (2015–2016) - Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.)

  15.04.2016 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  Proposisjonen omhandler endring i helseregisterloven m.m. for at et nytt kommunalt pasient- og brukerregister kan etableres i forskrift. Det nye registeret skal gi grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.

 • Prop. 105 L (2015–2016) - Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

  15.04.2016 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til endring i straffegjennomføringsloven for en omorganisering fra tre nivå til to nivå i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektorat (KDI), fem kriminalomsorgsregioner og lokalt nivå med 59 enheter (fengsler, overgangsboliger, friomsorgskontorer og sentre for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-sentre) endres til Kriminalomsorgsdirektoratet og 11 lokale enheter, samt 3 enheter med særskilt ansvar for forvaring, kvinner og utlendinger. Omorganiseringen krever lovendring i straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven og straffeprosessloven. Proposisjonen inneholder også lovendringer som ledd i en løpende revisjon av regelverket om straffegjennomføring og andre tilpasninger til annet regelverk som er nødvendig for en effektiv straffegjennomføring. Proposisjonen inkluderer i tillegg forslag til endringer i overføringsloven som følge av tilpasning til annet regelverk og endring i straffeloven for å gjøre ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll landsdekkende og permanent.

 • Prop. 104 L (2015–2016) - Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

  15.04.2016 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjon inneholder forslag til en ny lov om reservasjonssystemer. Reservasjonssystemer hjelper reisebyråer og andre brukere til å få oversikt over bl.a. alternative reiseruter og prisklasser. Formålet med loven er å sikre likebehandling av alle flyselskaper som ønsker å selge billettene sine gjennom systemet. Loven gjennomfører en EU-forordning, og erstatter en eldre lov om det samme fra 2000.

 • Prop. 103 L (2015–2016) - Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

  15.04.2016 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven om rett til spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring og kortere ventetid for barnehageplass. Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet at retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. Proposisjonen inneholder også forslag om å gi PP-tjenesten plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Departementet foreslår videre at kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne skal fastsettes i barnehageloven. Proposisjonen inneholder også forslag om at ventetiden for barnehageplass skal bli kortere ved at barn som fyller ett år i september eller oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

 • Prop. 102 L (2015–2016) - Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

  15.04.2016 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet foreslår i denne lovproposisjonen en ny og moderne lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven). Loven er en revisjon og en sammenslåing av vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Forslaget vil forbedre og forenkle regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Justis- og beredskapsdepartementet vil fortsatt ha forvaltningsansvaret for bestemmelser om fritak for tjeneste av overbevisningsgrunner.

 • Prop. 101 S (2015–2016) - Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992

  15.04.2016 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Ved Prop. 100 S (2015-2016) foreslås samtykke til deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter mv. Ved innlemmelsen i EØS-avtalen av disse, vil EFTAs overvåkingsorgan få en ny rolle på området for finansielle tjenester, som et supplement og tillegg til den eksisterende oppgaven med å overvåke at EØS/EFTA-statene gjennomfører og etterlever sine EØS-forpliktelser. Parallelt med arbeidet med utkastene til de nevnte EØS-komitébeslutningene, har EØS/EFTA-statene forhandlet frem utkast til en avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA). Endringsavtalen tilføyer en ny artikkel 25a og en ny protokoll 8 til avtalen. Bestemmelsene gir nærmere retningslinjer for EFTAs overvåkingsorgans saksbehandling ved utøvelsen av den nye kompetansen EFTAs overvåkingsorgan blir tilført ved innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. I tillegg presiseres den kompetansen EFTA-domstolen vil få til å overprøve vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan på området for finansielle tjenester.