Prop. 107 L (2023–2024)

Endringer i sektorlovgivningen for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter (tilpasning til kommuneloven)

Kommunal- og distriktsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i sektorlovgivningen for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter,  og ikke delegeres gjennom for eksempel rundskriv og delegeringsvedtak. Forslagene er en oppfølging av regjeringens tillitsreform i offentlig sektor og kommuneloven § 2-1 om det kommunale og fylkeskommunale selvstyret. Det fremmes forslag om endringer i forurensningsloven, naturmangfoldloven, friluftsloven, lakse- og innlandsfiskloven, vegtrafikkloven, veglova, konsesjonsloven, skogbruksloven, jordloven, odelsloven, vannressursloven og pengespilloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget