Mat, fiske og landbruk

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Skog.

Skogbruk

Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Ny ordning for gardssal av alkoholhaldig drikk – opning av fyrste utsalsstad

01.07.2016: I dag trer endringar i alkoholloven i kraft som gjer det mogleg for produsentar å selje einskilde eigenproduserte produkt over 4,7 prosent. Fyste produsent ut er Egge Gård i Lier, og landbruks- og matminister Jon Georg Dale var til stades for å markere denne hendinga.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Antibiotikaresistens må løysast gjennom internasjonalt samarbeid

29.06.2016: Utfordringane knytt til antibiotikaresistens må løysast gjennom internasjonalt samarbeid, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale då han i dag tok opp spørsmålet på Nordisk ministerråd sitt møte i Åbo.

Innstitusjonsmat.

Finalerunde i Gylne Måltidsøyeblikk 2016

20.06.2016: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale gratulerer dei fem finalistane i konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk.

Flere saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

BUDSJETTÅRET 2016

Prop. 1 S (2015–2016)

07.10.2015: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).

Meld. St. 31 (2014–2015)

05.06.2015: Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet