Mat, fiske og landbruk

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Traktor pløyer åker.

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Fenalår.

Fenalår vil likestilles med Parma-skinke

13.08.2015 - Matmerk har sendt søknad til EU for å få Fenalår fra Norge inn i den europeiske mateliten, og beskyttet som nasjonal matskatt på linje med Parma-skinke og Pata Negra-skinke.

Nett-tv Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og utvalgsleder professor Erling Hjelmeng under overrekkelsen av rapporten i dag.

Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

24.06.2015 - Utvalgsleder Erling Hjelmeng la i dag fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget. Utvalget har evaluert markedsbalanseringen i jordbruket og kommer med forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på.

Forskning.

Mindre og riktigere bruk av antibiotika

23.06.2015 - De neste fem årene skal Norge redusere bruken av antibiotika med tretti prosent innen 2020. Det foreslår Regjeringen i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 som legges fram i dag.

Flere aktuelle saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar.

05.06.2015 - Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

SKOG 22 – Nasjonal strategi for skog – og trenæringen

26.01.2015 - Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40 (08:00-15:00)
Pressekontakt: Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),