Mat, fiske og landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Skog.

Skogbruk

Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017:

Meir til skogsvegar, tømmerkaier, arbeidet mot antibiotikaresistens og forskning på bioøkonomi

06.10.2016: - 29 millionar ekstra kroner til skogsvegar og tømmerkaier. - Investinor før høve til å investere i eksisterande, ikkje børsnotert skogindustri. - 10 millionar kroner til styrking av arbeidet mot antibiotikaresistens. - 5 millionar kroner til auka innsats mot Chronic Wasting Disease (CWD) hjå hjortedyr. - 20 millionar kroner til auka bioøkonomi-satsing. - Ei meir effektiv landbruks- og matforvaltning.  Dette er hovudpunkt i budsjettframlegget for 2017 for Landbruks- og matdepartementet.

Vinstra har den beste sjukeheimsmaten i Noreg

24.10.2016: Sundheim bo- og treningssenter på Vinstra i Gudbrandsdalen er kåra til vinnar av Gylne Måltidsøyeblikk 2016. Om lag 200 institusjonar deltok i konkurransen i år, og fem finalistar kjempa om fyrstepremien på 30 000 kroner.

Sauer på bås.

Økologiregelverket – Noreg aksepterer innlemming i EØS-avtalen

08.10.2016: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i brev til EU-kommissær Phil Hogan varsla at Noreg vil akseptere EU sitt økologiregelverk utan tilpassingar når det gjeld krav til underlag i sauefjøs og merking av geografisk opphav på økologiske produkt.

Flere saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

BUDSJETTÅRET 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Tilråing frå Landbruks- og matdepartementet 16. september 2016, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Meld. St. 6 (2016-2017):

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjett-proposisjonene. Meldingen tar for øvrig utgangspunkt i klimaforlikene inngått i Stortinget, tidligere avklaringer av forholdet mellom næring og miljø, og regjeringens politikk for videre utvikling av et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet