Mat, fiske og landbruk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Nærings- og fiskeridepartementet har hovedansvar for fiskeri- og havbruksnæringen, sjømattrygghet og fiskehelse og –velferd.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Skog.

Skogbruk

Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Aktuelt nå

Nett-tv

Melding til Stortinget om jordbrukspolitikken:

Auka produksjon, betra effektivitet og styrka konkurransekraft

09.12.2016: Heile verdikjeda i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkare konkurranse i framtida: Ei effektiv næring som leverer det forbrukarane etterspør, og som tek inn over seg ein stadig meir krevjande internasjonal marknad.

Regjeringa sin bioøkonomistrategi

29.11.2016: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringa sin bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg. Strategien skal bidra til auka verdiskaping og nye arbeidsplassar; reduserte klimagassutslipp og ei meir effektiv og lønsam utnytting av naturressursane.

Sauer på bås.

Økologiregelverket – Noreg aksepterer innlemming i EØS-avtalen

08.10.2016: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i brev til EU-kommissær Phil Hogan varsla at Noreg vil akseptere EU sitt økologiregelverk utan tilpassingar når det gjeld krav til underlag i sauefjøs og merking av geografisk opphav på økologiske produkt.

Flere saker om Mat, fiske og landbruk

Dokumenter

Meld. St. 8 (2016–2017)

Pelsdyrnæringen

04.11.2016: Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

Meld. St. 6 (2016-2017):

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjett-proposisjonene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet