Mat

Matpolitikken til regjeringa dekker heile produksjonskjeda – frå jord til bord, og forbrukarane si meining vert tillagd stor vekt når politikken vert utforma. Hovudmålet er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet og til ein fornuftig pris. Takk vera ein aktiv og målretta mat- og landbrukspolitikk, leverer norske bønder stadig meir mat til forbrukarane.

Reddik og blomkål.

Mat

Mat er folkehelse og nyting, nasjonal og internasjonal, trendy og tradisjonell. Mat er privatøkonomi og samfunnsøkonomi, distriktspolitikk og næringspolitikk, fiskeripolitikk og – ikkje minst – landbrukspolitikk.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Forskning.

Mattryggleik

I forhold til andre land har Noreg få problem med matbåren sjukdom. Sjølv om mattryggleiken jamt over er god, krevst det vedvarande innsats å sikre at maten forblir trygg.

Aktuelt no

Bollestad er med å "legger opp" desserten som ble presentert i regjeringskantinen.

Bollestad tester OL-menyen

30.09.2019: Det norske kokkelandslaget Community Catering har sin første gjennomkjøring av sin OL-meny i dag. En av de spente prøvesmakerne var landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

De som deltok fra NIBIO var: Administrerende direktør Nils Vagstad, forskningsdirektør Per Stålnacke og Research. Prof. Sekhar Nagothu og kommunikasjonsdirektør Ragnar V. Pedersen.

Matsikkerhet i utviklingsland

19.09.2019: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) møtte tirsdag landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å orientere om sitt internasjonale arbeid, blant annet prosjekter knyttet til matsikkerhet i utviklingsland.

Dokument

Regjeringa med ny strategi for økologisk produksjon:

Skal møte forbrukarane sin etterspurnad

Regjeringa la, 25. mai, fram ein nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Det har dei siste åra vore ein sterk vekst i etterspurnaden etter økologisk mat. Målsettinga er at økologisk produksjon skal utvikle seg i takt etterspurnaden frå forbrukarane. For å nå dette målet blir det etablert eit eige dialogforum og eit økologiprogram.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar:

Opplevingar for ein kvar smak

Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Til toppen