Økologisk matproduksjon

Økologisk landbruk bidreg til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkt dei etterspør.

Ekstra miljøomsyn i økologisk produksjon

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk produksjon kan dermed bidra til at norsk jordbruk blir meir miljøvenleg og berekraftig ved at erfaringar frå økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

Økologiske driftsformer har positiv betyding for naturmangfaldet. Økologisk mat blir framstilt utan bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemiddel og kunstgjødsel. Kombinert med vekstskifte, har dette positive effektar for det biologiske mangfaldet. Jordkvalitet og struktur er òg område der økologisk jordbruk bidreg til mindre jordpakking og erosjon. 

Høner.
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Beskytta omgrep

Omgrepet «økologisk» er beskytta gjennom forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukt. Regelverket er ein del av EØS-avtalen. Gjennom EØS-regelverket er Noreg forplikta til å ha ein kontrollordning i offentleg regi. Mattilsynet er tilsynsstyresmakt og har delegert utøvande kontroll til Debio.

Gardsbruk og bedrifter som ønsker å produsere, vidareforedle og omsetje økologisk mat må bli godkjende av Debio. Gardsbruk, foredlingsbedrifter, pakkeri, omsetjingsledd og importørar som er godkjend vert kontrollert jamnleg. 

Ø-merket
Debio er garantisten for at varer som er merka med Debio sine merke er produsert på ein økologisk og berekraftig måte. Debio forvaltar, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er verksemdene sitt naturlege val for sertifisering av miljø og kvalitet. Foto: Debio.

Umoden marknad

Marknaden for økologisk matproduksjon er framleis relativ liten, noko som gjer at det er svingingar i både produksjon og etterspurnad av økologisk produserte varer. Kvart år blir det i jordbruksoppgjeret sett av middel til økologisk produksjon og tiltak for å utvikle verdikjeda. 

Potet.
Potet. Foto: Landbruks- og matdepartement

Utarbeider ny strategi om økologisk jordbruk

Regjeringa skal utarbeide ein strategi om økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til vidareutvikling av økologisk produksjon og forbruk. I tråd med føringar frå Stortinget skal strategien utarbeidast i samarbeid med relevante aktørar. Landbruks- og matdepartementet har difor lagt opp til ein inkluderande prosess. Strategien skal handsamast av Stortinget, og skal sendast til Stortinget saman med Proposisjonen for jordbruksoppgjeret 2018.

Bie.
Bie. Foto: Torbjørn Tandberg

Diskuterer utfordringar og flaskehalsar

Departementet har sett ned ei arbeidsgruppe beståande av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos- Økologisk Norge. Arbeidsgruppa har diskutert utfordringar og flaskehalsar i verdikjeda for økologisk produksjon, vurdert produksjonsretta verkemiddel og utviklingstiltak innan økologisk produksjon og forbruk. Arbeidsgruppa peikar òg på tilrådingar knytt til koordinering og samordning mellom ulike aktørar som jobbar med økologisk produksjon og forbruk. Arbeidsgruppa leverte 20. februar 2018 eit notat til Landbruks- og matdepartementet som eit innspel i strategiarbeidet.   

Potetåker
Potetåker. Foto: Arnold Hoddevik/Fylkesmannen i Møre og Romsdal