Dokument

Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

 • Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

  23.10.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953.

 • Veileder om interkommunalt samarbeid

  05.10.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har utarbeidet en veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven.

 • Legaliseringer

  02.10.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

  25.09.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder om saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

 • Håndbok for politisk ledelse

  30.08.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Om r-konferanser

  17.08.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Om Kongen i statsråd

  15.08.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  04.08.2023 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow, Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen, Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen, Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye, Høyre, 26.09.04 -

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  31.07.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos statsforvalterne og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Gode sikkerheitsråd til kandidatar som stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet

  04.07.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet sender i juli ut ein informasjonsbrosjyre i posten til alle som står på ei valliste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 • Veileder til statlig budsjettarbeid

  30.06.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gitt ut en trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid, senest oppdatert juni 2023. Veilederen inneholder to hoveddeler: Del I gir en oversikt over statsbudsjettets funksjoner og over budsjettsyklusen fra forberedelsen

 • Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene

  30.06.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

 • Veileder: Innleie av arbeidskraft

  30.06.2023 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Rettleiar om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting og val til folkevalde organ

  28.06.2023 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ein rettleiar om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting og val til folkevalde organ.

 • Oversikt over tiltak i tillitsreformen

  26.06.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen.

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

  20.06.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og

 • Ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med tros- og livssynsfrihet

  06.06.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  I Hurdalserklæringen slås det fast at regjeringen vil arbeide for folkestyre og menneskerettighetene, og det skal legges særlig vekt på ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Respekt for menneskerettighetene, demokratiske

 • Rammeverk for områdegjennomganger

  03.05.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Formålet med områdegjennomganger er å utrede og foreslå endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og/eller økt handlingsrom i budsjettene. Rammeverket for områdegjennomganger fastsetter rammer for hvordan arbeidet gjennomføres og

 • Rettleiing om desentralisert arbeid i staten

  27.04.2023 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Digitale løysingar har lagt til rette for at statlege arbeidsoppgåver i større grad enn tidlegare kan utførast same kvar i landet ein bur. Denne rettleiinga er meint som ein reiskap til statlege arbeidsgivarar som ønskjer å leggje til rette for

 • Praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter

  14.04.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

 • Etablering av datasentre

  14.04.2023 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Norges lederskap i Arktisk råd 2023–2025

  28.03.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Arktisk råd er det viktigste mellomstatlige forumet for arktiske spørsmål. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis vil være et overordnet mål for det norske lederskapet i rådet.

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  21.03.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, fastsett ved kgl. res. 12. august 2022.

 • Veileder for departementenes arbeid med kompetansebehov

  02.03.2023 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederens formål er å forenkle samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de andre departementene om samfunnets behov for utdanning og kompetanse.

 • Veileder for departementenes styring av Norges Forskningsråd

  16.02.2023 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen setter rammene for departementenes styring av Forskningsrådet for 2023

 • Side 1 av 30
 • Side 1 av 30