Veiledninger og brosjyrer

Viser 1-25 av 774 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Snowpark (veileder)

  02.10.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike

 • Om r-konferanser

  24.09.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

  17.09.2019 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Guidelines | August 2019

 • Veileder humanitære prinsipper

  11.09.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med

 • Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen

  03.09.2019 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å bidra med råd og anbefalinger om de prosessene og metodene departementene kan anvende for å oppfylle kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Veilederen erstatter

 • Handlingsplan for kvinnelige gründere

  02.09.2019 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet, Kulturdepartementet

  Bare én av tre gründere er kvinner. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011 B)

  23.08.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner.Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem tilbygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av

 • Ambassader som dekker flere land

  03.07.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med.  En ambassade kan ha ansvar for å dekke flere land.

 • Veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

  01.07.2019 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal sikre at statlige midler i forsvars- og sikkerhetssektorene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til

 • Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov

  28.06.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen gir informasjon om når de enkelte delene av den nye kommuneloven trer i kraft og hvilke overgangsregler som gjelder.

 • Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

  27.06.2019 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

  14.05.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med

 • Legaliseringer

  29.04.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet.

 • Veileder: FriFot - skolens idrettsplass - Planlegging, bygging og drift (V-1009)

  25.04.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid.

 • Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data

  23.04.2019 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  I forskrift om konsekvensutredninger er det gitt bestemmelser om at utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk, og at data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og gjøre tilgjengelige for

 • Veileder: Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift (V-0987 B)

  09.04.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Revidert 2019

 • Hvordan få bedre kjønnsbalanse i toppen av næringslivet

  03.04.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  En best practice liste med åtte råd til hvordan selskaper kan jobbe for å øke andelen kvinner i toppledelsen.

 • Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

  01.04.2019 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

 • Veileder om offentlig støtte

  15.03.2019 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  NFD har laget en veileder til regelverket om offentlig støtte.

 • Det norske trygdesystemet 2019

  12.03.2019 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  28.02.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade eller en delegasjon i et nærliggende land.

 • Håndbok for politisk ledelse

  20.02.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

 • Utvalgsarbeid i staten

  19.02.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er en rekke problemstillinger av faglig og praktisk karakter knyttet til arbeidet i utvalg. Denne veilederen gir råd og tips for å gjøre utvalgsarbeidet så målrettet og effektivt som mulig.

 • Veileder om manuell foreløpig opptelling etter valgforskriften § 37a

  15.02.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 15.02.19 en ny bestemmelse i valgforskriften om at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje ved manuell telling.

 • Retningslinjer for sivilsamfunnets deltakelse i politiske beslutningsprosesser vedtatt i Europarådet

  15.02.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norsk oversettelse av Europarådets retningslinjer.

Til toppen