Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder til ledningsforskriften

  19.05.2022 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften for å gjøre det enklere for både veieiere og dem som skal legge ledninger i grunnen lanseres nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

 • Legaliseringer

  13.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå

  12.05.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ministerkomiteen i Europarådet vedtok 9. februar 2022 en ny rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå. Rekommandasjonen er utarbeidet av Europarådets styringskomite for demokrati og

 • Det norske trygdesystemet 2022

  22.04.2022 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

  19.04.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokatens oppgave er å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige organer. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten. De redegjør også for

 • Veileder for eldreråd

  29.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig

 • Arealdelen i kommuneplanen

  18.03.2022 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rettleiaren om arealdelen i kommuneplanen er tenkt som eit praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gjev svar på vanlege spørsmål og problemstillingar, men er ikkje uttømmande om planfaglege og juridiske problemstillingar. Rettleiaren har mange

 • Kommuneplanens arealdel

  18.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Veilederen har mange eksempler som

 • Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2022)

  15.03.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Lovkommentaren inneholder en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven, og er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene).

 • Om Kongen i statsråd

  14.03.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Betegnelser på departementer og statsråder

  07.02.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Offisiell liste utarbeidet av Utenriksdepartementets seksjon for oversettelsestjenester.

 • Forskningsstrategi for 2022–2026

  03.02.2022 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Prioritering av forskning og kunnskapsutvikling er en langsiktig investering for samfunnet. Barne- og familiedepartementet har ambisjoner om å forvalte sitt sektoransvar for forskning- og kunnskapsutvikling på en mer offensiv måte enn tidligere.

 • Veileder for departementenes styring av Norges forskningsråd

  02.02.2022 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen setter rammene for departementenes styring av Forskningsrådet for 2022

 • Om r-konferanser

  25.01.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  17.01.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

 • Håndbok for politisk ledelse

  04.01.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Kontrollutvalsboka

  22.12.2021 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kontrollutvalet er avgjerande for å oppnå ein velfungerande eigenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Veileder til Arveloven §99a om landbrukseiendommer i dødsbo

  20.12.2021 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  M-0762 B Veileder til arveloven § 99a om landbrukseiendommer i dødsbo_v2.pdf

 • Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

  12.11.2021 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  09.11.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningsloven kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapittelet om kommuneloven er

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  05.11.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapitelet om kommuneloven er

 • Målbok for idrettsanlegg 2021 - Svømming (V-1029 B)

  21.10.2021 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Konkurransebasseng, treningsbasseng, opplæringsbasseng, stup, vannpolo og undervannsrugby.

 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

  13.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

 • En bærekraftig og innovativ offentlig sektor

  12.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av gode tjenester til innbyggere og næringsliv

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  11.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.