Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 748 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

  13.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

 • En bærekraftig og innovativ offentlig sektor

  12.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av gode tjenester til innbyggere og næringsliv

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  11.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

 • Legaliseringer

  07.10.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  22.09.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Om Kongen i statsråd

  21.09.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

  06.09.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet. Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for. I veilederen gis det råd og

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  25.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Om r-konferanser

  24.08.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B)

  19.08.2021 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

 • Håndbok for politisk ledelse

  16.08.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • How to establish a data center in Norway

  11.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Essential information about regulatoryprocesses, time to market and contactinformation to relevant authorities.

 • Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Gjennom denne veilederen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet informasjon til kommuner og fylkeskommuner om innholdet i samelovens bestemmelser om konsultasjoner med samiske interesser. Veilederen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel

 • Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift av 18, desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

 • Rettleiar i universell utforming

  14.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like moglegheiter for personleg utvikling, deltaking i samfunnet og å utfalde seg. Eit samfunn der alle kan delta er også eit grunnleggande prinsipp i berekraftsmåla.

 • Det norske trygdesystemet 2021

  02.06.2021 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Veileder i universell utforming

  31.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Et samfunn der alle kan delta er også et grunnleggende prinsipp i bærekraftsmålene.

 • Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

  25.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  28.04.2021 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  M-0758 B

 • Kommuneplanens arealdel

  19.04.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den nye veilederen har mange

 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.