Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 640 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges lederskap i Arktisk råd 2023–2025

  28.03.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Arktisk råd er det viktigste mellomstatlige forumet for arktiske spørsmål. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis vil være et overordnet mål for det norske lederskapet i rådet.

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  21.03.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, fastsett ved kgl. res. 12. august 2022.

 • Veileder for departementenes arbeid med kompetansebehov

  02.03.2023 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederens formål er å forenkle samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de andre departementene om samfunnets behov for utdanning og kompetanse.

 • Veileder for departementenes styring av Norges Forskningsråd

  16.02.2023 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen setter rammene for departementenes styring av Forskningsrådet for 2023

 • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

  14.02.2023 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig

 • Håndbok for politisk ledelse

  08.02.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippane

  31.01.2023 Brosjyre/rettleiing Finansdepartementet

  Organisasjonen the International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) vart etablert i 2009 med føremål om å fremje arbeidet med internasjonale retningslinjer for statlege investeringsfond - dei såkalla Santiago-prinsippa. Noreg er ikkje medlem av

 • Legaliseringer

  29.12.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

  21.12.2022 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

 • Om tillitsreformen

  16.12.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Spørsmål og svar om tillitsreformen

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  15.12.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Rettleiar om planlegging av fritidsbustader

  29.09.2022 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rettleiaren gir oversikt over nasjonale føringar og omsyn som er viktige for å sikre ei meir berekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsbustader. I tillegg beskriv den korleis omsyna kan inngå i kommunale og regionale planar, med

 • Målbok for idrettsanlegg - Friidrett (V-1039)

  26.09.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Friidrett er en idrett hvor resultatene skal bestemmes med en nøyaktighet på tusendeler eller millimeter. Kravene til konkurranseområdene og utstyr som skal brukes er derfor svært detaljerte og og strenge.

 • Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

  22.09.2022 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Domstolen har ansvar for sakens opplysning. Domstolen kan i en foreldretvistsak ha behov for å tilføre saken fagkyndighet. Dette kan skje ved at domstolen settes med fagkyndige meddommere eller ved å oppnevne sakkyndige. Den sakkyndige kan tilføre

 • Reguleringsplan

  20.09.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon,

 • Ny veileder for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

  13.09.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil arbeide for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt. Den norske utenrikstjenesten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, i kontakt med partnerorganisasjoner, sivilt samfunn, myndigheter og i

 • Om Kongen i statsråd

  30.08.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Målbok - Casting og fluekasting (V-1035 B)

  16.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for banemål og øvelser utendørs og innendørs.

 • Målbok for idrettsanlegg - Squash (V-1037 B)

  15.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for bygging av squashhall.

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  16.06.2022 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  M-0758 B - oppdatert 16. juni 2022

 • Ambassader som dekker flere land

  29.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med.  En ambassade kan ha ansvar for å dekke flere land.

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  29.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade i et nærliggende land.

 • Veileder til ledningsforskriften

  19.05.2022 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften for å gjøre det enklere for både veieiere og dem som skal legge ledninger i grunnen lanseres nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

 • Statsnavn og hovedsteder - U

  15.05.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven U.

 • Rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå

  12.05.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ministerkomiteen i Europarådet vedtok 9. februar 2022 en ny rekommandasjon om demokratisk ansvarlighet for folkevalgte og folkevalgte organer på lokalt og regionalt nivå. Rekommandasjonen er utarbeidet av Europarådets styringskomite for demokrati og