Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 753 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  17.01.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

 • Håndbok for politisk ledelse

  04.01.2022 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Om Kongen i statsråd

  30.12.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Kontrollutvalsboka

  22.12.2021 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kontrollutvalet er avgjerande for å oppnå ein velfungerande eigenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune.

 • Veileder til Arveloven §99a om landbrukseiendommer i dødsbo

  20.12.2021 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  M-0762 B Veileder til arveloven § 99a om landbrukseiendommer i dødsbo_v2.pdf

 • Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)

  12.11.2021 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  09.11.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningsloven kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapittelet om kommuneloven er

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  05.11.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapitelet om kommuneloven er

 • Målbok for idrettsanlegg 2021 - Svømming (V-1029 B)

  21.10.2021 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Konkurransebasseng, treningsbasseng, opplæringsbasseng, stup, vannpolo og undervannsrugby.

 • Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser

  13.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

 • En bærekraftig og innovativ offentlig sektor

  12.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av gode tjenester til innbyggere og næringsliv

 • Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

  11.10.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

 • Legaliseringer

  07.10.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  22.09.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

  06.09.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet. Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for. I veilederen gis det råd og

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  25.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Om r-konferanser

  24.08.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B)

  19.08.2021 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

 • How to establish a data center in Norway

  11.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Essential information about regulatoryprocesses, time to market and contactinformation to relevant authorities.

 • Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gjennom denne veilederen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet informasjon til kommuner og fylkeskommuner om innholdet i samelovens bestemmelser om konsultasjoner med samiske interesser. Veilederen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel

 • Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift av 18, desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Rettleiar i universell utforming

  14.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like moglegheiter for personleg utvikling, deltaking i samfunnet og å utfalde seg. Eit samfunn der alle kan delta er også eit grunnleggande prinsipp i berekraftsmåla.

 • Det norske trygdesystemet 2021

  02.06.2021 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.