Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 750 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  28.04.2021 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  M-0758 B

 • Kommuneplanens arealdel

  19.04.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den nye veilederen har mange

 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 • Legaliseringer

  01.03.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Publikumstjenesten holder stengt inntil videre grunnet koronaviruset. Følg med på nettsiden for endringer i åpningstiden fremover. Man kan fortsatt sende inn dokumentene per post, men man må regne med at dette kan ta noe lenger tid enn normalt.

 • Om r-konferanser

  26.02.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

  19.02.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget

 • Ny veileder til miljøinformasjonsloven

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

 • FNs barnekonvensjon

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  21.01.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Vår nye digitale kvardag

  13.01.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2020 har vore eit annleis og utfordrande år. Koronapandemien har gitt store utfordringar for næringslivet, men vi har òg sett ein auke i digitaliseringstakta. Korleis kan vi ta med oss det beste frå perioden med korona inn i ein normal kvardag?

 • Vår nye digitale kvardag v2

  13.01.2021 Brosjyre/veiledning regjeringen.no

  Test

 • Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

  14.12.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt

 • Veileder for strandsonen i 3D

  23.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KMD har gitt ut en veileder som viser hvordan tiltak i strandsonen kan visualiseres.

 • Veileder til selvkostforskriften

  20.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

 • Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

  02.11.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova. Tidlege diskusjonar i planforum kan førebyggje konfliktar, og legge grunnlag for gode planar og

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast.Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skapegode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011B)

  11.09.2020 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Revidert mai 2020

 • Håndbok for politisk ledelse

  08.09.2020 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse distribueres til regjeringens medlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere og til departementene. Vedlegg (de fleste i pdf-format): Søknad om fratredelsesytelse (pdf) | Word-versjon

 • Om statsråd

  08.09.2020 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

 • Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

  11.08.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.

 • Matrikkelforskriften slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene

  10.07.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet har utarbeidet et veiledende notat som gjengir forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene.

 • Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2020)

  09.06.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lovkommentaren inneholder en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven, og er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene).

 • Planlegging i sjøområdene

  22.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- ogbygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til