Veiledninger og brosjyrer

Viser 1-25 av 734 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Legaliseringer

  12.03.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliseringstjenesten holder stengt til og med 17. april på grunn av koronaviruset. Man kan fortsatte sende inn dokumentene per post, men man må regne med at dette kan ta noe lenger tid enn normalt. Følg med på nettsiden for endringer i

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  26.02.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.

 • Ambassader som dekker flere land

  14.02.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med.  En ambassade kan ha ansvar for å dekke flere land.

 • Utestasjoner med sideakkreditering

  14.02.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norge er ikke til stede med ambassade i alle land det har diplomatiske forbindelser med. Oppgaven løses gjennom såkalt sideakkreditering. Det betyr at et land er dekket av en ambassade i et nærliggende land.

 • Om r-konferanser

  17.01.2020 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  13.01.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling.

 • Veiledning til salærforskriften

  01.01.2020 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets veiledning til forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. (tidligere kalt kommentarer til salærforskriften)

 • Veiledning til stykkprisforskriften

  01.01.2020 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets veiledning til forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (tidligere kalt kommentarer til

 • Regler for å gifte seg i utlandet

  04.12.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven har regler om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet.

 • Om statsråd

  27.11.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

 • Veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser

  21.11.2019 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet

  Veilederen har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp.

 • Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

  19.11.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

 • Snowpark (veileder)

  02.10.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike

 • Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

  17.09.2019 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Guidelines | August 2019

 • Veileder humanitære prinsipper

  11.09.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med

 • Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen

  03.09.2019 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å bidra med råd og anbefalinger om de prosessene og metodene departementene kan anvende for å oppfylle kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Veilederen erstatter

 • Handlingsplan for kvinnelige gründere

  02.09.2019 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet, Kulturdepartementet

  Bare én av tre gründere er kvinner. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011 B)

  23.08.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner.Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem tilbygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av

 • Veileder til forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser

  01.07.2019 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) skal sikre at statlige midler i forsvars- og sikkerhetssektorene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til

 • Veileder om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov

  28.06.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen gir informasjon om når de enkelte delene av den nye kommuneloven trer i kraft og hvilke overgangsregler som gjelder.

 • Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

  27.06.2019 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

  14.05.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med

 • Veileder: FriFot - skolens idrettsplass - Planlegging, bygging og drift (V-1009)

  25.04.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid.

 • Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data

  23.04.2019 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  I forskrift om konsekvensutredninger er det gitt bestemmelser om at utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk, og at data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og gjøre tilgjengelige for

 • Veileder: Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift (V-0987 B)

  09.04.2019 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Revidert 2019

Til toppen