Veiledninger og brosjyrer

Viser 1-25 av 793 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Legaliseringer

  03.12.2018 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

 • Om r-konferanser

  19.11.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn - Ny oppdatert veileder (2018)

  08.10.2018 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  I 2012 utga Kulturdepartementet en veileder for forstandere i trossamfunn. Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral

 • Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling

  26.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til.

 • Reguleringsplanveileder

  10.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  31.08.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow , Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen , Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen , Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye , Høyre, 26.09.04 -

 • Virksomhetsstrategi 2018-2021

  31.05.2018 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategi for utvikling av Justis- og beredskapsdepartementet i årene 2018-2021.

 • Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

  25.05.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal veileder

 • Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

  14.05.2018 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

 • Veileder til Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

  11.05.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veiledningen er et hjelpemiddel i gjennomføring av utredninger i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

  24.04.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

 • Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

  23.03.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  12.02.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Det norske trygdesystemet 2018

  08.02.2018 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Lommebudsjettet 2018

  06.02.2018 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2018.

 • Om statsråd

  23.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

 • Håndbok for politisk ledelse

  15.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

 • Veileder om gaver i tjenesten

  20.12.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos ansatte i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle

 • Experiencing Norway – a unique adventure

  13.11.2017 Brosjyre/rettleiing Nærings- og fiskeridepartementet

  Introduction, summary and policy measures

 • Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

  08.11.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger.

 • Veileder: Idrettens basishall (V-1003)

  02.11.2017 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Planlegging, bygging og drift.

 • Vedlegg 4 - Utfyllende merknader og veiledning til avtale

  20.10.2017 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

 • Etiske retningslinjer for statstjenesten

  17.10.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

 • Veileder til mentorordning mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  02.10.2017 Brosjyre/veiledning Radikalisering

  Denne veilederen er utarbeidet for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering.

 • Garden som ressurs

  22.09.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer.

Til toppen