Veiledninger og brosjyrer

Viser 1-25 av 793 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Virksomhetsstrategi 2018-2021

  31.05.2018 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategi for utvikling av Justis- og beredskapsdepartementet i årene 2018-2021.

 • Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

  25.05.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal veileder

 • Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

  14.05.2018 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

 • Veileder til Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

  11.05.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veiledningen er et hjelpemiddel i gjennomføring av utredninger i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

  24.04.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

 • Om r-konferanser

  18.04.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

  23.03.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av

 • Legaliseringer

  14.02.2018 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet.

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  12.02.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Det norske trygdesystemet 2018

  08.02.2018 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Lommebudsjettet 2018

  06.02.2018 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2018.

 • Om statsråd

  23.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

 • Håndbok for politisk ledelse

  15.01.2018 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndboken gir en samlet oversikt over bestemmelser om departementspolitikernes lønns- og arbeidsforhold, samt gir enkelte råd av praktisk art både til politikere og administrasjonen i departementene.

 • Veileder om gaver i tjenesten

  20.12.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos ansatte i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle

 • Experiencing Norway – a unique adventure

  13.11.2017 Brosjyre/rettleiing Nærings- og fiskeridepartementet

  Introduction, summary and policy measures

 • Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

  08.11.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger.

 • Veileder: Idrettens basishall (V-1003)

  02.11.2017 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Planlegging, bygging og drift.

 • Vedlegg 4 - Utfyllende merknader og veiledning til avtale

  20.10.2017 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

 • Etiske retningslinjer for statstjenesten

  17.10.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

 • Veileder til mentorordning mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  02.10.2017 Brosjyre/veiledning Radikalisering

  Denne veilederen er utarbeidet for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering.

 • Garden som ressurs

  22.09.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer.

 • Veileder for sektoransvaret for forskning

  08.09.2017 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementetskoordinerende rolle på forskningsområdet.

 • Veileder til forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017

  01.09.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  § 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder ved stortingsvalget og det ekstraordinære valget til kommunestyret i Færder kommune i 2017. Ved begge disse valgene er det kommuner som skanner stemmesedler avgitt på forhånd, samt kommuner som

 • Egenbetaling for studieturer

  30.08.2017 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Regelverket for egenbetaling har blitt tolket ulikt av utdanningsinstitusjonene. Det er derfor departementet har sendt ut et brev om forståelsen av regelverket, og særlig spørsmål knyttet til studieturer.

 • Veileder humanitære prinsipper

  29.08.2017 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  For å sikre at humanitære prinsipper følges i felt, har Utenriksdepartementet utarbeidet en veileder i samråd med en rekke av organisasjonene vi støtter.