Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

 • Innbyggermedvirkning

  11.06.2024 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hvordan koble innbyggerdeltakelsen til det representative systemet i kommunene?

 • Oversikt over tiltak i tillitsreformen 2024

  18.04.2024 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen. Dette er andre utgave av

 • God ledelse i staten

  18.04.2024 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Om r-konferanser

  15.04.2024 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Veileder om partssamarbeid og medbestemmelse

  14.03.2024 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statlige virksomheter er avhengige av gode samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Dette innebærer blant annet en felles forståelse av reglene som gjelder for partssamarbeid og medbestemmelse, og hvordan partene skal samarbeide i

 • Det norske trygdesystemet 2024

  13.03.2024 Brosjyre/veiledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Informasjonsskriv: Fraråder handel og næringssamarbeid med de ulovlige israelske bosetningene

  07.03.2024 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Informasjonsskriv fra Utenriksdepartementet 7. mars 2024.

 • Veileder for helhetlig innsats for ansatte i utenrikstjenesten

  06.03.2024 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veilederen er utarbeidet for ansatte i utenrikstjenesten og Norad som arbeider i eller med land med langvarige humanitære kriser.

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  27.02.2024 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Veileder for departementenes styring av Norges forskningsråd

  15.02.2024 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen setter rammene for departementenes styring av Forskningsrådet for 2024

 • Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften

  15.02.2024 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementets forklaringer til forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

 • Veileder for geofysiske undersøkelser

  12.02.2024 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Petroleumsnæringen og fiskerinæringen er viktige næringer for Norge, som skaper mange arbeidsplasser og betydelige økonomiske verdier. For å sikre god sameksistens på havet, er regelverket utformet for å ivareta interessene til relevante næringer.

 • Veileder til selvkostforskriften

  12.02.2024 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og distriktsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

 • Legaliseringer

  06.02.2024 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

 • Betegnelser på departementer og statsråder

  02.01.2024 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Offisiell liste utarbeidet av Utenriksdepartementets seksjon for oversettelsestjenester.

 • Arealregnskap i kommuneplan

  11.12.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av kommuneplanarbeidet. Veilederen om arealregnskap i kommuneplan gir svar på spørsmål som: Men hva er et arealregnskap i kommuneplansammenheng? Hva skal

 • Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

  23.10.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953.

 • Veileder om interkommunalt samarbeid

  05.10.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har utarbeidet en veileder om regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven.

 • Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner

  25.09.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veileder om saksbehandlingsreglene i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner.

 • Håndbok for politisk ledelse

  30.08.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8.

 • Om Kongen i statsråd

  15.08.2023 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  «Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av Hans Majestet Kongen samles og treffer avgjørelser. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge. Saker som skal behandles i statsråd

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  04.08.2023 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow, Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen, Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen, Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye, Høyre, 26.09.04 -

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  31.07.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos statsforvalterne og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Gode sikkerheitsråd til kandidatar som stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet

  04.07.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet sender i juli ut ein informasjonsbrosjyre i posten til alle som står på ei valliste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

 • Veileder til statlig budsjettarbeid

  30.06.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gitt ut en trykt utgave av Veileder i statlig budsjettarbeid, senest oppdatert juni 2023. Veilederen inneholder to hoveddeler: Del I gir en oversikt over statsbudsjettets funksjoner og over budsjettsyklusen fra forberedelsen

 • Side 1 av 30
 • Side 1 av 30