Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 1-25 av 743 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift av 18, desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet

 • Om r-konferanser

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Legaliseringer

  28.06.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  På grunn av redusert bemanning i sommerferien (juli 2021), vil saksbehandlingen i denne perioden ta lenger tid enn normalt. Dette gjelder også e-post. Publikumstjenesten er stengt inntil videre. Dokumenter som skal legaliseres må sendes inn per post

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

 • Rettleiar i universell utforming

  14.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like moglegheiter for personleg utvikling, deltaking i samfunnet og å utfalde seg. Eit samfunn der alle kan delta er også eit grunnleggande prinsipp i berekraftsmåla.

 • Det norske trygdesystemet 2021

  02.06.2021 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Denne brosjyren gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

 • Veileder i universell utforming

  31.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Et samfunn der alle kan delta er også et grunnleggende prinsipp i bærekraftsmålene.

 • Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

  25.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  28.04.2021 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  M-0758 B

 • Kommuneplanens arealdel

  19.04.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den nye veilederen har mange

 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 • Ny veileder til miljøinformasjonsloven

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

 • FNs barnekonvensjon

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

 • Regjeringens forhold til Stortinget

  21.01.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Et velfungerende samarbeid mellom Stortinget og regjeringen er avgjørende for at Stortinget og regjeringen kan utøve sine konstitusjonelle roller. Disse retningslinjene behandler noen av spørsmålene som oppstår i forholdet mellom Stortinget og

 • Vår nye digitale kvardag

  13.01.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  2020 har vore eit annleis og utfordrande år. Koronapandemien har gitt store utfordringar for næringslivet, men vi har òg sett ein auke i digitaliseringstakta. Korleis kan vi ta med oss det beste frå perioden med korona inn i ein normal kvardag?

 • Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

  14.12.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt

 • Veileder for strandsonen i 3D

  23.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KMD har gitt ut en veileder som viser hvordan tiltak i strandsonen kan visualiseres.

 • Veileder til selvkostforskriften

  20.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

 • Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

  02.11.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova. Tidlege diskusjonar i planforum kan førebyggje konfliktar, og legge grunnlag for gode planar og

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast.Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skapegode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011B)

  11.09.2020 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Revidert mai 2020