Legaliseringer

Veiledning om legaliseringer i Utenriksdepartementet (UD).

Legaliserte dokumenter kan først benyttes i utlandet når disse er bekreftet av det aktuelle landets ambassade.

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet. Utenlandske dokumenter må legaliseres i det landet de er utstedt i.

Hva er en legalisering?

Med legalisering forstås bekreftelse av en offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av en stilling som er angitt i dokumentet og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument.

En legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Ordinær legaliseringsprosess er:

 1. Dokumentet bekreftes av notarius publicus (vanligvis tingretten).
 2. Deretter legaliserer Utenriksdepartementet dokumentet.
 3. Dokumentet bekreftes av den utenlandske ambassaden i Norge i det landet dokumentet skal brukes i.

Hvem som er notarius publicus fremgår av lov om notarius publicus § 1 og forskrift om notarius publicus § 2.  

Hvilke dokumenter kan legaliseres?

 • Alle originaldokumenter som er bekreftet av notarius publicus med embetsstempel (løvestempel) og signatur eller notarbekreftede kopier.
 • Originale attester fra skattekontorene med signatur og embetsstempel (løvestempel). 
  Husk å oppgi hvilket land attesten skal brukes i.
 • Dokumenter påført signaturer med løvestempel fra Statsforvalteren.
 • Politiattester med originalt stempel og signatur i papirutgave.
 • Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter fra handelskamre.
 • Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter utstedt på utenlandske ambassader/konsulater i Norge og dersom disse skal brukes i Norge.

Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er parter i Haag-konvensjonen om apostille (se eget avsnitt).

Apostille

For å forenkle systemet med legalisering av dokumenter ble Apostille-konvensjonen vedtatt. Gjennom konvensjonen erstattes legalisering av en forenklet prosedyre hvor dokumentet, eller et vedlegg til dette, påføres et apostille-stempel som inneholder de samme bekreftelser som tidligere kunne kreves ved legalisering.

Det er Statsforvalteren som påfører apostille-stempel.

Oppdatert liste over land som er parter i Haag-konvensjonen om apostille.

Dokumenter som skal brukes i Norden trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Mitt dokument må oversettes før det legaliseres. Kan UD gjøre det?

Nei, UD oversetter ingen dokumenter.

Dersom den staten du skal benytte dokumentet i krever at dokumentet oversettes til et annet språk, må det benyttes en statsautorisert oversetter. Oversettelsen (med kopi av det originale dokumentet) må bekreftes av notarius publicus før det kan legaliseres av Utenriksdepartementet eller Statsforvalteren.

Lenke til Translatørportalen.

Kan UD informere om mitt dokument må legaliseres?

Nei, dette må det aktuelle lands ambassade/konsulat svare på.

Praktiske opplysninger om postgang og kontaktinformasjon

Legalisering foretatt av UD er gebyrfritt.

Det finnes to fremgangsmåter for å få ditt dokument legalisert av Utenriksdepartementet.

 1. Møte opp i vår ekspedisjon under åpningstiden (se nedenfor)
 2. Via postgang

Ved oppmøte er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Vi legaliserer dokumentene som kommer inn fortløpende etter tur. Det er ikke mulig å bestille time på forhånd. Har man mer enn ti dokumenter som skal legaliseres, kan man bli bedt om å komme tilbake neste åpningsdag/få dokumentene tilsendt per post.

Dokumenter som sendes per post blir returnert til avsender med A-post. Det er ikke mulig å sende dokumenter til legalisering ved rekommandert post, kun gjennom ordinær postgang. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal benyttes i og legg ved en frankert (f.eks.med frimerke), adressert returkonvolutt (se adresse under). NB! For å kunne motta dokumentene i retur av Posten, må du ha registrert navn og adresse hos Posten og du må ha satt navn på postkassen.

Det må beregnes opptil ti virkedager før dokumentene mottas i retur i Norge. Det må påberegnes lenger tid dersom informasjon om land og kontaktinformasjon mangler. 

Dokumenter som mangler returadresse, ikke blir hentet eller kommer i retur til Utenriksdepartementet per post (adresse ukjent), makuleres etter seks måneder.

Oppmøteadresse: 
Kronprinsens gate 10, Oslo.

Åpningstider:
Publikumstjenestens åpningstider er tirsdager kl. 09.00-12.00. Publikumstjenesten vil være stengt tirsdag 24. og 31. desember 2024.

Postadresse: 
Utenriksdepartementet 
Legalisering 
Seksjon for konsulære saker 
Postboks 8114-Dep. 
0032 Oslo

E-postlegalisering@mfa.no

Legaliseringstjenesten har ingen telefonservice.

Kart legalisering.