Etater, virksomheter og selskaper

Dette er en oversikt over statlige etater, virksomheter og selskaper som departementene omtaler på regjeringen.no.

 • 22. juli-senteret

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

  Nettside: https://www.22julisenteret.no/

 • Akastor ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Akastor investerer i selskaper innenfor oljeleverandørindustrien. Selskapet har et fleksibelt investeringsmandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Akastor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://akastor.com/

 • Aker Solutions ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energisektoren. Selskapets innovative løsninger muliggjør utvinning av lavkarbon olje- og gassproduksjon og utvikling av fornybare løsninger for å møte fremtidens

  Nettside: https://www.akersolutions.com/

 • Andøya Space AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Andøya Space AS er et 90 % statlig eid selskap som leverer tjenester innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

  Nettside: http://www.nav.no/

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og dei delane av sosialtenestene i kommunen som inngår i dei felles lokale kontora. Barne- og familiedepartementet har ansvar for ordningane foreldrepengar, barnetrygd,

  Nettside: http://www.nav.no/

 • Arbeidsretten

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike

  Nettside: http://www.arbeidsretten.no/

 • Arbeidstilsynet

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeidstilsynet skal legge premisser for å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

  Nettside: http://www.arbeidstilsynet.no/

 • Argentum Fondsinvesteringer AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Argentum Fondsinvesteringer (Argentum) er en kapitalforvalter som primært investerer i aktive eierfond (private equity-fond) i Norge og Nord-Europa. Disse fondene investerer i unoterte selskaper hvor de ser potensial for økt verdiskaping og hvor de

  Nettside: https://argentum.no/

 • Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene)

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

  Nettside: http://www.arkivverket.no/

 • Artsdatabanken

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold i Norge.

  Nettside: http://www.artsdatabanken.no/

 • AS Den Nationale Scene

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Den Nationale Scene (DNS) er en av Norges fem nasjonale scenekunstinstitusjoner.

  Nettside: https://dns.no/

 • AS Vinmonopolet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

  Nettside: http://www.vinmonopolet.no/

 • Avinor AS

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Eier av statlige flyplasser og planlegger infrastrukturen i luftfarten. Yter lufthavn- og flysikringstjenester for

  Nettside: http://www.avinor.no/

 • Bane NOR SF

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et statsforetak som hører inn under Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er

  Nettside: http://www.banenor.no/

 • Baneservice AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Baneservice leverer tjenester innenfor vedlikehold og nyanlegg til banerelatert virksomhet. Selskapet ble skilt ut fra daværende Jernbaneverket i 2005. Baneservice har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.baneservice.no/

 • Baneservice AS

  Ekstern verksemd Samferdselsdepartementet

  Eit aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

  Nettside: http://www.baneservice.no/

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i

  Nettside: http://www.bufdir.no/

 • Barneombudet / Barneombodet

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Barneombudet skal fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

  Nettside: http://www.barneombudet.no/

 • Barnesakkyndig kommisjon

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker og foreldretvistsaker. Formålet med kommisjonen er å bidra til god faglig standard på rapporter fra uavhengige sakkyndige.

 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg om

  Nettside: http://www.sivilrett.no/barnevernets-tvisteloesningsnemnd.410282.no.html

 • Barneverns- og helsenemnda

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Det finnes 12 barneverns- og helsenemnder. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

  Nettside: https://www.fylkesnemndene.no/

 • Bioteknologirådet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

  Nettside: http://www.bion.no/

 • Bjørnøen AS

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Bjørnøen eier all grunn og noen kulturhistoriske bygninger på Bjørnøya. Bjørnøya er et naturreservat og er i all hovedsak fredet. Bjørnøen ble overtatt av staten i 1932 og ble i 1967 administrativt underlagt Kings Bay AS.

  Nettside: https://kingsbay.no/bjornoya/

 • Brønnøysundregistrene

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ansvarlig for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

  Nettside: http://www.brreg.no/

 • Carte Blanche AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans og eneste faste samtidsdansensemble i Norge.

  Nettside: https://carteblanche.no/

 • Dagligvaretilsynet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 og har ansvaret for håndhevingen av Lov om god handelsskikk, vedtatt av Stortinget 12. mars 2020.

  Nettside: http://www.dagligvaretilsynet.no/

 • Datatilsynet

  Ekstern verksemd Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Datatilsynet er eit uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Etaten er både tilsyn og ombod i personvernsaker.

  Nettside: http://www.datatilsynet.no/

 • Dei nasjonale forskningsetiske komiteane

  Ekstern verksemd Kunnskapsdepartementet

  Dei nasjonale forskingsetiske komiteane (FEK) er det viktigaste fagorganet for forskings­etikk. Dei skal bidra til at forsking i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

  Nettside: http://www.forskningsetikk.no/

 • Den Norske Opera & Ballett AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og Operaen i Oslo er hovedarena for kunsten.

  Nettside: https://www.operaen.no/

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) / Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene.

  Nettside: http://www.dss.dep.no/

 • Digitaliseringsdirektoratet

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet drifter og videreutvikler viktige fellesløsninger og ivaretar strategisk samordning av digitalisering i sektoren.

  Nettside: https://www.digdir.no/

 • Direktoratet for byggkvalitet

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til at det på en effektiv måte

  Nettside: http://www.dibk.no/

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

  Nettside: http://www.dfo.no/

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

  Nettside: https://dfo.no/

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Direktoratets ansvarsområde er opplæring og utdanning rettet mot voksne, dvs. på kompetansefeltet, i grunnopplæringen, norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

  Nettside: http://www.hkdir.no/

 • Direktoratet for medisinske produkter

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Direktoratet for medisinske produkter fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler.

  Nettside: http://www.legemiddelverket.no/

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (Direktoratet) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

  Nettside: http://www.dirmin.no/

 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet og vere pådrivar i arbeidet med å førebyggje ulykker, kriser og andre uønskte hendingar. DSB skal sørgje for god beredskap og effektiv

  Nettside: https://www.dsb.no/

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet.

  Nettside: https://www.dsa.no/

 • Diskrimineringsnemnda

  Ekstern verksemd Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nemnda si oppgåve er å handheve føresegnene i likestillings- og diskrimineringslovgjevinga.

  Nettside: http://www.diskrimineringsnemnda.no/

 • Distriktssenteret

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid,

  Nettside: http://www.distriktssenteret.no/

 • DNB Bank ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  DNB Bank (DNB) er Norges, og et av Nordens, største finanskonsern. Konsernet har et bredt tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, investering, betalingsformidling, rådgivning, eiendomsmegling, forsikring og pensjon for

  Nettside: https://www.dnb.no/

 • Domstoladministrasjonen

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstoladministrasjonen (DA) er eit sjølvstendig forvaltningsorgan, og skal vareta og støtte opp under sjølvstendet til domstolane og dommarane. DA har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolane, og skal bidra til at dei er i best

  Nettside: http://www.domstol.no/

 • Eksportfinans ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Eksportfinans forvalter en portefølje med utlån til norsk eksportnæring, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og til kommunal sektor i Norge. En stor andel av lånene er garantert av Eksportfinansiering Norge (Eksfin) eller banker. Selskapet

  Nettside: https://www.eksportfinans.no/

 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr i hovedsak finansiering til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester på vegne av staten. Tilbudet bidrar til at norske eksportbedrifter får nye kontrakter og til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Electronic Chart Centre (ECC)

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  ECC forvalter, kvalitetssikrer og tilgjengeliggjør autoriserte elektroniske sjøkart (ENCer) for en rekke lands kartverk på vegne av sjøkartsamarbeidet PRIMAR. Selskapet utvikler også nye løsninger for sjøkart for PRIMAR og andre brukere. Statens

  Nettside: https://www.ecc.no/

 • Enova SF

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet

  Nettside: http://www.enova.no/

 • Enterprise Europe Network

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: https://www.enterpriseeuropenetwork.no/

 • Entur AS

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet som skal levere salgs- og billettløsninger for jernbanen. I tillegg skal Entur levere tjenester som gjør det enkelt å planlegge, sammenligne og kjøpe sømløse reiser på tvers av alle

  Nettside: https://om.entur.no/om-entur/

 • Equinor ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Equinor er et internasjonalt teknologi- og energiselskap hvor hovedaktiviteten er produksjon av olje og gass. Selskapet har også nedstrømsvirksomhet og aktivitet innenfor fornybar energi, herunder vindkraft til havs og solenergi. Selskapet er en

  Nettside: https://www.equinor.com/

 • Fellesordningen for AFP i privat sektor

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning som administrer AFP-ordningen i privat sektor. Fellesordningen for AFP krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og saksbehandler søknader om AFP fra arbeidstakere.

  Nettside: https://www.afp.no/

 • Filmparken AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Filmparken tilbyr fasiliteter for innspilling av film, herunder studioer og kontorbygg, på Jar i Bærum. Staten har vært involvert i filmproduksjon og studiodrift på Jar siden 1948.

  Nettside: https://www.filmparken.no/

 • Finanstilsynet

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med

  Nettside: https://www.finanstilsynet.no/

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) er et statsaksjeselskap. Staten eier 100 prosent av aksjene i selskapet. FHFs virksomhet finansieres av en FoU-avgift på eksport av sjømat. Selskapet skal utvikle kunnskap for norsk

  Nettside: http://fhf.no/

 • Fiskeridirektoratet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeridirektoratet, med hovudkontor i Bergen, er rådgjevande og utøvande organ for Nærings- og fiskeridepartementet i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Hovudoppgåvene gjeld regulering, rettleiing, tilsyn og ressurskontroll.

  Nettside: http://www.fiskeridir.no/

 • Flytoget AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Flytoget driver persontransport med tog på strekningen fra Drammen til Oslo lufthavn. Selskapet ble opprettet i 1992 for å bygge ut Gardermobanen og har siden Oslo lufthavn åpnet i 1998 drevet persontransport på strekningen. Flytoget har hovedkontor

  Nettside: https://flytoget.no/

 • Folkehelseinstituttet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

  Nettside: http://www.fhi.no/

 • Folketrygdfondet

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

  Nettside: https://www.folketrygdfondet.no/

 • Forbrukerrådet / Forbrukarrådet

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerrådets oppgave er å ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, og å gi bistand til forbrukerne i form av informasjon, råd og veiledning.

  Nettside: http://www.forbrukerradet.no/

 • Forbrukertilsynet / Forbrukartilsynet

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Forbrukertilsynet er et forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), angrerettloven og enkelte bestemmelser i andre lover. Forbrukertilsynet har også ansvaret for det offentlige

  Nettside: https://www.forbrukertilsynet.no/

 • Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en viktig kunnskapsprodusent på forbrukerområdet. Instituttet er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet.

  Nettside: https://www.oslomet.no/om/sifo

 • Forsvaret

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvaret er Forsvarsdepartementets største underliggende etat med ansvar for styrkeproduksjon og de ulike våpengrener.

  Nettside: http://www.forsvaret.no/

 • Forsvarets forskningsinstitutt

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være Forsvarets politiske og militære ledelses rådgiver i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområde.

  Nettside: http://www.ffi.no/

 • Forsvarsbygg

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder.

  Nettside: http://www.forsvarsbygg.no/

 • Forsvarsmateriell

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Etaten skal også på vegne av departementet ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid.

  Nettside: https://www.fma.no/

 • Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Opplysningsvesenets fond er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

  Nettside: http://www.ovf.no/

 • FUB - Foreldreutvalget for barnehager

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i barnehagen.

  Nettside: http://www.fubhg.no/

 • FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i grunnskolen og videregående opplæring.

  Nettside: http://www.fug.no/

 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) - Avviklet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. GIEK utstedet garantier på vegne av den norske stat frem til Eksfin ble opprettet.

  Nettside: https://www.eksfin.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

 • Gassco AS

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Gassco AS er et statsaksjeselskap som siden 01.01.02 har operatøransvaret for det integrerte transportsystemet for gass gjennom rørledningssystemet fra den norske kontinentalsokkelen til Europa. Eierskapet i Gassco forvaltes av Energidepartementet.

  Nettside: https://www.gassco.no/

 • Gassnova SF

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Selskapet ble opprettet 3. juli 2007 og eierskapet forvaltes av Energidepartementet. Gassnova skal gi råd til Energidepartementet i spørsmål om CO2-håndtering.

  Nettside: https://gassnova.no/

 • Generaladvokaten

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Generaladvokaten leiar den militære påtalemakta og er overordna krigsadvokatane.

  Nettside: http://www.generaladvokaten.no/

 • Graminor AS

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Graminor driver planteforedling, sortsrepresentasjonog prebasisavl. Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for å samle norsk planteforedling innenfor jord- og hagebruksvekster i ett selskap. Graminor har

  Nettside: http://www.graminor.no/

 • Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Noregs Grensekommissær for den norsk-russiske grensa har som hovudoppdrag å sjå til at Grenseavtalen av 1949 og andre bilaterale overeinskomstar som regulerer grenseforholda mellom Noreg og Russland blir overhaldne av begge partar.

  Nettside: http://www.politi.no/grensekommissariatet/om_grensekommisariatet/

 • Havforskingsinstituttet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskingsinstituttet er rådgivar for Nærings- og fiskeridepartementet og andre delar av forvaltninga. Dei faglege kjerneområda til instituttet er fiskeri, havbruk, sjømat og økosystem. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen og

  Nettside: http://www.hi.no/

 • Havindustritilsynet

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Havindustritilsynet legger premisser for og følger opp at aktørene innenfor hele tilsynets myndighetsområde holder et høyt nivå når det gjelder arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. I tillegg følger tilsynet opp sikring i petroleumsvirksomheten.

  Nettside: https://www.havtil.no/

 • Helse Midt-Norge

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse Midt-Norge RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal.

  Nettside: http://www.helse-midt.no/

 • Helse Nord

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

  Nettside: http://www.helse-nord.no/

 • Helse Sør-Øst

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse Sør-Øst er det største av de fire helseforetakene med nær 70.000 ansatte. Regionen omfatter ca. 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse

  Nettside: http://www.helse-sorost.no/

 • Helse Vest

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for de offentlige sykehusene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

  Nettside: http://www.helse-vest.no/

 • Helsedirektoratet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Hovudredningssentralen / Hovedredningssentralen

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Hovudredningssentralen har overordna operativt ansvar ved søk- og redningsaksjonar i Noreg.

  Nettside: https://www.hovedredningssentralen.no/

 • Husbanken

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at de som ikke selv klarer det kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  IMDi skal bidra til å få flere i arbeid, bygge sterke fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

  Nettside: http://www.imdi.no/

 • Innovasjon Norge

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Innovasjon Norge er et særlovsselskap. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norge er en sentral aktør i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Selskapets lovfestede formål er å være statens og

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Innovasjon Norge / Innovasjon Noreg

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Internasjonalt reindriftssenter

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Virksomheten skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra

  Nettside: http://www.reindeercentre.org/

 • Investinor AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Investinor skal bedre kapitaltilgangen i tidligfasemarked gjennom å utøve følgende virksomhet: 1) Aktive direkteinvesteringer, 2) Oppfølging av såkornfond, 3) Oppfølging av pre-såkornfond, 4) Koinvesteringsfondet for Nord-Norge, 5) Fonds- og

  Nettside: https://investinor.no/

 • Jernbanedirektoratet

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Jernbanedirektoratet er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Jernbanedirektoratet er det koordinerende leddet i jernbanesektoren mellom Samferdselsdepartementet og de øvrige jernbanevirksomhetene. Direktoratet er

  Nettside: http://www.jernbanedirektoratet.no/

 • Justervesenet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit. Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og måleteknikk, og er et kompetansesenter for næringsliv og myndigheter.

  Nettside: http://www.justervesenet.no/

 • Kartverket

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Kimen Såvarelaboratoriet (Kimen) er Norges kompetansesenter på frøkvalitet og frøanalyser, og er nasjonalt referanselaboratorium for såvareanalyser.

  Nettside: https://www.kimen.no/

 • Kings Bay AS

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Kings Bay eier og har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen i Ny-Ålesund.

  Nettside: https://kingsbay.no/

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en

  Nettside: http://www.kofa.no/

 • Klagenemndssekretariatet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for ni ulike klagenemnder. Etaten ble opprettet 1. april 2017 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/

 • Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker / Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Gjenopptakingskommisjonen avgjer om ein domfelt med rettskraftig dom skal få behandla saka si på nytt av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheita og domstolane.

  Nettside: https://www.gjenopptakelse.no/

 • Kommunalbanken

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunalbanken AS gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver. Staten eier 100 prosent av aksjene i Kommunalbanken.

  Nettside: https://www.kbn.com/

 • Konfliktråda / Konfliktrådene

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Konfliktråda organiserer ei gratis meklarteneste, og som har til føremål å løyse tvistar mellom private partar eller mellom individ og samfunn. Konfliktrådet tilbyr arena for konfliktløysing både i sivile saker og i straffesaker.

  Nettside: https://www.konfliktraadet.no/

 • Kongsberg Gruppen ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongsberg Gruppen leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innenfor energi, offshore, shipping, fiskeri, forsvar og romfart. Selskapet er en videreføring av statseide Kongsberg Våpenfabrikk, som ble avviklet i 1987. Kongsberg Gruppen

  Nettside: https://www.kongsberg.com/

 • Konkurranseklagenemnda

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

  Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklagenemnda

 • Konkurransetilsynet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Hovudoppgåva til Konkurransetilsynet er å handheve konkurranselova. Bedriftene pliktar å melde fusjonar og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjonar som avgrensar konkurransen vesentleg.

  Nettside: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Kontoret for valdsoffererstatning / Kontoret for voldsoffererstatning

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Kontoret for valdsoffererstatning er eit statleg forvaltningsorgan som handsamar søknader om valdsoffererstatning, og gir råd og rettleiing til kriminalitetsutsette.

  Nettside: https://www.voldsoffererstatning.no/

 • KORO - Kunst i offentlege rom / Kunst i offentlige rom

  Ekstern verksemd Kultur- og likestillingsdepartementet

  KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom, og er organisert som ein statleg etat under Kultur- og likestillingsdepartementet.

  Nettside: https://koro.no/

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorga er straffegjennomføringsapparatet i samfunnet, og skal gjennomføre dei reaksjonane som påtalemakt eller domstol har avgjort. Dette skjer gjennom bruk av fengsel, strafferettslege særreaksjonar, forvaring, samfunnsstraff og

  Nettside: http://www.kriminalomsorgen.no/

 • Kulturdirektoratet

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdirektoratet er en statlig virksomhet som har utviklings- og forvaltningsoppgaver på kulturområdet.

  Nettside: https://www.kulturdirektoratet.no/

 • Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturtanken er statens forvaltningsorgan på området barne- og ungdomskultur. Kulturtanken ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) for alle kunst- og kulturuttrykk.

  Nettside: https://www.kulturtanken.no/

 • Kystverket

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kystverket er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Etaten skal bidra til sikker og effektiv ferdsel i farleder langs kysten og inn til havner, og har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning.

  Nettside: http://www.kystverket.no/

 • Landbruksdirektoratet

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet set landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

  Nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Ombudets hovedoppgave er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

  Nettside: https://www.ldo.no/

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet med felles direktør og administrasjon.

  Nettside: https://lottstift.no/

 • Luftfartstilsynet

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive

  Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/

 • Lånekassen - Statens lånekasse for utdanning

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Lånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger for utdanning.

  Nettside: http://www.lanekassen.no/

 • Mantena AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mantena leverer vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norden, primært vedlikehold av lokomotiver, vogner og motorvogner. I tillegg vedlikeholder selskapet komponenter og utfører vedlikehold og reparasjoner av skinnegående arbeidsmaskiner.

  Nettside: https://mantena.org/

 • Maritim pensjonskasse

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Maritim pensjonskasse (MPK) administrerer en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip og visse flyttbare innretninger.

  Nettside: https://www.mpk.no/

 • Mattilsynet

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mattilsynet

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Mattilsynet er statens tilsyn for planter, dyr og næringsmidler.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mattilsynet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at sjømaten er trygg og held god kvalitet.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Medietilsynet

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kultur- og likestillingsdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet

  Nettside: https://medietilsynet.no/

 • Mesta AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mesta er Norges største entreprenørselskap innenfor drift og vedlikehold av vei. Selskapet har også en stor virksomhet innenfor anleggsprosjekter på vei og bane som tunnelrehabilitering, fjell- og rassikring, kai- og bruvedlikehold og veisikring.

  Nettside: https://www.mesta.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Meteorologisk institutt

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål.

  Nettside: http://www.met.no/

 • Miljødirektoratet

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

  Nettside: http://www.miljødirektoratet.no/

 • Miljødirektoratet

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Direktoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området

  Nettside: https://www.miljodirektoratet.no/

 • Miljømerking

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene, Svanemerket og Blomsten, i Norge.

  Nettside: http://www.ecolabel.no/

 • Nammo AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nammo leverer høyteknologiske produkter til romfarts- og forsvarsindustrien. Kjernevirksomheten omfatter utvikling og produksjon av rakettmotorer, militær og kommersiell ammunisjon, skulderfyrte våpensystemer og miljøvennlig demilitarisering.

  Nettside: https://www.nammo.com/

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet /Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom)

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som har til oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og sørge for konkurranseregulering. Fastsetting og oppfølging av forskrifter, tilsyn med aktører på post- og teleområdet, standardisering,

  Nettside: http://www.nkom.no/

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

  Nettside: http://www.nsm.stat.no/

 • Nasjonalbiblioteket

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium. Fra 1. juli 2023 er Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innlemmet i

  Nettside: https://www.nb.no/

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan som behandler klagesaker fra helse- og omsorgssektoren.

  Nettside: http://www.helseklage.no/

 • Nasjonalt tryggingsorgan / Nasjonal sikkerhetsmyndighet

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) er Noregs ekspertorgan for informasjons- og objekttryggleik, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-tryggleik.

  Nettside: https://nsm.no/

 • Nationaltheatret AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nationaltheatret er en av landets fem nasjonale scenekunstinstitusjoner og utvikler norsk scenekunst.

  Nettside: https://www.nationaltheatret.no/

 • Nidaros domkirkes restaureringsarbeider / Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk.

  Nettside: https://www.nidarosdomen.no/ndr

 • Nofima

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nofima er et aksjeselskap. Staten eier 56,8 pst. av aksjene i selskapet. Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt med formål om å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og

  Nettside: http://www.nofima.no/

 • NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  NOKUT skal kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Norge.

  Nettside: http://www.nokut.no/

 • Norad

  Ekstern verksemd Utenriksdepartementet

  Norad skal sørgje for faglege råd til bistandsforvaltninga, finansiere norske og internasjonale hjelpeorganisasjonar og kvalitetssikre og evaluere Noregs utviklingssamarbeid med fattige land.

 • Noregs forskingsråd

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Noregs forskingsråd er eit statleg forvaltningsorgan som finansierer forskings- og innovasjonsprosjekt.

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Noregs geologiske undersøking (NGU)

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

  Nettside: http://www.ngu.no/

 • Norfund

  Ekstern verksemd Utenriksdepartementet

  Investeringsfondet til staten for næringsverksemd i utviklingsland (Norfund), er ein sentral reiskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

  Nettside: http://www.norfund.no/

 • Norges Bank / Noregs Bank

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Norges Bank er landets sentralbank og virksomheten er regulert i sentralbankloven. Norges Bank forestår den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og er ansvarlig for

  Nettside: https://www.norges-bank.no/

 • Norges forskningsråd

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norges forskningsråd / Noregs forskingsråd

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter over 5 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere, finansiører og brukerne av forskningen møtes.

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

  Ekstern verksemd Landbruks- og matdepartementet

  Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norges sjømatråd

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et statlig aksjeselskap 100 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet skal øke verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen og fremme verdien av norsk sjømat ved å øke etterspørselen og

  Nettside: http://www.seafood.no/

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Energidepartementet

  Nettside: https://nve.no/

 • Norid

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Norid AS er registerenheten for de norske landkodetoppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Det er kun .no-domenet som er åpent for registreringer. Norid forvalter registreringstjenesten og navnetjenesten for

  Nettside: https://www.norid.no/no/

 • Norsk Akkreditering

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Utfører teknisk akkreditering, og inspeksjon i henhold til OECDs regelverk om god laboratoriepraksis.

  Nettside: http://www.akkreditert.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling

  Nettside: http://www.doga.no/

 • Norsk filminstitutt

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

  Nettside: https://www.nfi.no/

 • Norsk helsenett SF

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norsk helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv

  Nettside: http://www.norsk-helsenett.no/

 • Norsk Hydro ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk Hydro (Hydro) er et ledende aluminium- og energiselskap med virksomhet i hele verdikjeden for aluminium, fra energiproduksjon til bauksittutvinning, aluminaraffinering, produksjon av primæraluminium, aluminiumekstrudering og resirkulering av

  Nettside: https://www.hydro.com/

 • Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. FoU-virksomheten skal gi rom for faglig aktivitet i hele verdikjeden fra forskning og forvaltning til innovasjon og rådgivning.

  Nettside: http://www.nibio.no/

 • Norsk kulturminnefond

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Norsk kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

  Nettside: https://kulturminnefondet.no/

 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

  Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/

 • Norsk pasientskadeerstatning

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade etter behandlingssvikt i den offentlige eller den private helsetjenesten.

  Nettside: http://www.npe.no/

 • Norsk Polarinstitutt

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjon for kartlegging og gjennomføring av praktiske og vitenskapelige undersøkelser i polarområdene, foruten å være faglig og strategisk rådgiver overfor den sentrale forvaltning i polarspørsmål.

  Nettside: http://www.npolar.no/

 • Norsk rikskringkasting AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk rikskringkasting (NRK) har et bredt medietilbud gjennom tre TV-kanaler, 13 radiokanaler på DAB, strømmetjenestene NRK TV, NRK Super og NRK Radio, nettstedene www.nrk.no og www.yr.no samt innhold på mobil.

  Nettside: https://www.nrk.no/

 • Norsk Romsenter (NRS)

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

  Nettside: http://www.romsenter.no/

 • Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

  Ekstern verksemd Utenriksdepartementet

  Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap.

  Nettside: https://www.norec.no/

 • Norsk Tipping AS (særlovselskap)

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk Tipping har enerett på å tilby en rekke pengespill i Norge i medhold av lov om pengespill.

  Nettside: https://www.norsk-tipping.no/

 • Norske tog AS

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet og som skal anskaffe, eie og forvalte persontogmateriell. Selskapet skal sikre lave etableringshindringer og konkurranse på like vilkår, ved å stille materiell til rådighet for togselskapene som

  Nettside: https://www.norsketog.no/

 • NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  NUPI skal skape økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål og internasjonale forhold.

  Nettside: https://www.nupi.no/

 • Nye Veier AS/Nye Vegar AS

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier som binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet.

  Nettside: http://www.nyeveier.no/

 • Nysnø Klimainvesteringer AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) skal foreta investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp. Selskapet investerer i unoterte selskaper og fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

  Nettside: https://www.nysnoinvest.no/

 • Patentstyret

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Petoro AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. SDØE-ordningen innebærer at staten deltar som en direkte investor i

  Nettside: https://www.petoro.no/

 • Politidirektoratet

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Politidirektoratet er den øvste leiinga i politiet. Politidirektoratets hovudoppgåver er fagleg leiing, styring, oppfølging og utvikling av politidistrikta og særorgana til politiet.

  Nettside: https://www.politiet.no/

 • Politiets tryggingsteneste / Politiets sikkerhetstjeneste

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiets tryggingsteneste (PST) er eit særorgan i politietaten, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Politiets tryggingsteneste skal førebyggje og etterforske truslar mot tryggleiken, ulovleg etterretningsverksemd og politisk

  Nettside: https://www.pst.no/

 • Posten Bring AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Posten Bring er et av Nordens største post- og logistikkonsern. Selskapet posisjonerer seg for langsiktig vekst i logistikksegmentet, særlig innenfor netthandel, gjennom satsing på innovasjon og bærekraft. Posten Bring møter markedet med to

  Nettside: https://www.postenbring.no/

 • Påtalemakta / Påtalemyndigheten

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Riksadvokaten er øvste leiar av påtalemakta, har det overordna ansvaret for all straffesaksbehandling, både i politiet og i Den høgare påtalemakta. Påtalemakta omfattar også statsadvokatar og påtalejuristar. Justis- og beredskapsdepartementet har

  Nettside: http://www.riksadvokaten.no/

 • Regelrådet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

  Nettside: http://regelradet.no/

 • Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  RME er organisert som en egen og uavhengig enhet i NVEs organisasjon med et eget budsjett fastsatt av Stortinget.

  Nettside: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/

 • Riksantikvaren

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Riksantikvaren er direktoratet for kulturmiljøforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturmiljø.

  Nettside: http://www.ra.no/

 • Riksmeklaren/Riksmekleren

  Ekstern verksemd Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.

  Nettside: http://www.riksmekleren.no/

 • Riksteatret

  Ekstern verksemd Kultur- og likestillingsdepartementet

  Riksteatret er departementet sin underliggande verksemd på scenekunstområdet.

  Nettside: https://www.riksteatret.no/nn/

 • Rogaland Teater AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rogaland Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Stavanger og omliggende region samt på turneer.

  Nettside: https://rogaland-teater.no/

 • Rosenkrantzgate 10 AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Rosenkrantzgate 10 er et eiendomsselskap hvis eneste aktivum er eiendommen med adresse Rosenkrantzgate 10 i Oslo.

 • Sametinget

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som særlig angår den samiske folkegruppen. Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i

  Nettside: http://www.samediggi.no/

 • Selskapet for industrivekst (SIVA)

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  SIVAs utviklingsaktivitet har til hensikt å skape sterke verdiskapningsmiljø i distriktene gjennom å forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon.

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Sikt skal utvikle, tilrettelegge og gjøre tilgjengelig ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap.

  Nettside: https://sikt.no/

 • Simula Research Laboratory

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Simula Research Laboratory AS (Simula) driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi

  Nettside: http://www.simula.no/

 • SIVA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Siva - selskapet for industrivekst SF, er et statsforetak og en viktig del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Staten eier 100 pst. av selskapet. Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Sivil klareringsmyndighet

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivil klareringsmyndigheit (SKM) er eit direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet. Som den sentrale sivile klareringsmyndigheita er deira samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdiar ved å redusere risikoen for

  Nettside: https://sivilklareringsmyndighet.no/

 • Sivilforsvaret

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilforsvarets primæroppgåve er å beskytte befolkninga i krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetatar ved større ulykker og hendingar.

  Nettside: https://www.sivilforsvaret.no/

 • Sjøfartsdirektoratet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet er eit forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet med myndigheitsansvar overfor norskregistrerte skip og utanlandske skip som går inn til norske hamner.

  Nettside: http://www.sdir.no/

 • Skatteetaten

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal tilrettelegge for inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget.

  Nettside: https://www.skatteetaten.no/

 • Sokkeldirektoratet

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Sokkeldirektoratet er et norsk statlig forvaltningsorgan.

  Nettside: https://www.sodir.no/

 • Space Norway AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Space Norway er et statlig heleid selskap som forvalter og videreutvikler sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

  Nettside: https://spacenorway.no/

 • Spesialeininga for politisaker / Spesialenheten for politisaker

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Spesialeininga for politisaker har ansvaret for å etterforske, påtaleavgjere og føre saker mot tilsette i politi- og påtalemakt om straffbare handlingar i tenesta.

  Nettside: http://www.spesialenheten.no/

 • Språkrådet

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens forvaltningsorgan i språkspørsmål og følger opp språkpolitikken i Norge på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

  Nettside: https://www.sprakradet.no/

 • Standard Norge

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

  Ekstern virksomhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet og et sentralt kunnskapsorgan for arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttet skal frambringe, foredle og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidshelse.

  Nettside: http://www.stami.no/

 • Statens havarikommisjon

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane) og innen forsvarssektoren. Undersøkelsene har til formål å forbedre sikkerheten og forebygge

  Nettside: https://www.havarikommisjonen.no/

 • Statens helsetilsyn

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) er faglig uavhengig og har det overordnede tilsynsansvaret for sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester, enslige mindreårige i asylmottak og folkehelsearbeid.

  Nettside: http://www.helsetilsynet.no/

 • Statens helsetilsyn

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Statens helsetilsyn er den sentrale tilsynsmyndigheten for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

  Nettside: http://www.helsetilsynet.no/

 • Statens jernbanetilsyn

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbane, trikk og T-bane og taubaner, park og tivoli i Norge. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med utøverne og behandler

  Nettside: http://www.sjt.no/

 • Statens pensjonsfond utland

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av

  Nettside: https://www.nbim.no/

 • Statens pensjonskasse

  Ekstern verksemd Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statens pensjonskasse (SPK) er ei forvaltingsbedrift. Deira oppgåve er å levere pensjon, forsikring og bustadlån på ein enkel og effektiv måte til ansatte i staten, skoleverket og verksemder som har ei tilnknytning til det offentlege.

  Nettside: https://www.spk.no/

 • Statens pensjonskasse

  Ekstern verksemd Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statens pensjonskasse (SPK) administrerer den obligatoriske offentlege tenestepensjonsordninga for statstilsette og for kommunalt og fylkeskommunalt tilsette lærere.

  Nettside: http://www.spk.no/

 • Statens sivilrettsforvaltning

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilrettsforvaltninga (SRF) er ansvarleg for ei rekkje statlege ordningar som har mykje å seie for enkeltpersonar i Noreg. Desse ordningane skal styrkje rettstryggleiken og sikra rettane til kvar enkelt. SRF er også sekretariat for fleire

  Nettside: http://www.sivilrett.no/

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen har derfor opprettet en egen undersøkelseskommisjon. UKOM skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og

  Nettside: https://www.ukom.no/

 • Statens vegvesen

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og seks divisjoner (trafikant og kjøretøy, utbygging, drift og vedlikehold, transport og samfunn, IT, fellesfunksjoner) og som har rundt 70 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler fordelt over

  Nettside: http://www.vegvesen.no/

 • Statistisk sentralbyrå

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

  Nettside: https://www.ssb.no/

 • Statkraft SF

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og en stor aktør innenfor energihandel i Europa. Tyngdepunktet av Statkrafts virksomhet er i Norge gjennom den norske vannkraftvirksomheten. Selskapet kan også investere i lønnsomme

  Nettside: https://www.statkraft.no/

 • Statnett SF

  Ekstern virksomhet Energidepartementet

  Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i den norske kraftforsyningen, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett ble opprettet i 1992, og eierskapet forvaltes av

  Nettside: https://www.statnett.no/

 • Statped

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

  Nettside: https://www.statped.no/

 • Statsbygg

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.

  Nettside: http://www.statsbygg.no/

 • Statsforvalteren

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Statsforvalteren er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Statsforvalteren

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Statsforvalteren / statsforvaltaren

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Statsforvalterens fellestjenester / Statsforvaltarens fellestenester

  Ekstern virksomhet Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Statsforvalterens fellestjenester leverer administrative tjenester til alle statsforvalterne. I samarbeid med statsforvalterne utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/staf/

 • Statskog SF

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.

  Nettside: http://www.statskog.no/

 • Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA)

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  DOGA skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur i næringslivet og samfunnet ellers.

 • Stiftelsen Norsk Mat

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

  Nettside: https://stiftelsennorskmat.no/

 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Store Norske Spitsbergen Kulkompani (Store Norske) driver kullvirksomhet i Gruve 7, boligvirksomhet og forvaltning av næringsbygg, logistikktjenester, prosjekter innenfor fornybar energi og en besøksgruve på Svalbard. I tillegg er Store Norske

  Nettside: https://www.snsk.no/

 • Støtteordning fra Veteranavdelingen i Forsvaret til frivillige organisasjoner

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvaret har en egen støtteordning for veteraner.

 • Støtteordning fra Veteranavdelingen i Forsvaret til frivillige organisasjoner

  Ekstern virksomhet Forsvarsdepartementet

  Forsvaret har en egen støtteordning for veteraner.

 • Svalbards miljøvernfond

  Ekstern virksomhet Klima- og miljødepartementet

  Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

  Nettside: http://www.miljovernfond.no/

 • Sysselmeisteren på Svalbard / Sysselmesteren på Svalbard

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Sysselmeisteren på Svalbard er den øvste representanten til regjeringa på øygruppa og har rolle både som politimeister og statsforvaltar.

  Nettside: https://www.sysselmesteren.no/

 • Talent Norge AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Talent Norge bidrar med å gi kompetanse, utviklingsmuligheter og økonomisk støtte til kunstneriske talenter.

  Nettside: https://www.talentnorge.no/

 • Telenor ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Telenor er en global mobiloperatør med 172 millioner mobilabonnementer. Selskapet ble etablert ved omdanning av Televerket til aksjeselskap i 1994. Telenor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

  Nettside: https://www.telenor.com/

 • The Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research - SIRUS

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  The National Institute for Alcohol and Drug Research is an independent research institute.

  Nettside: http://www.sirus.no/

 • The Norwegian Scientific Committee for Food Safety

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  The Norwegian Scientific Committe for Food Safety was established by the Ministry of Health on 1 April 2004 when the administration of food saftey in Norway was reorganised.

 • The Patients' Injury Compensation Board (PSN)

  Ekstern virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet

  The Patients’ Injury Compensation Board is appointed by the Norwegian crown and the government and consists of five permanent members, each with two deputies.

  Nettside: http://www.pasientskadenemnda.no/templates/Page.aspx?id=2076

 • Tilsynsrådet for advokatverksemd / Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Tilsynsrådet for advokatverksemd fører tilsyn med Noregs praktiserande advokatar og rettshjelparar. Dei skriv også ut advokatløyve, autorisasjonar som advokatfullmektig, samt løyve til ulike rettshjelparar og rettshjelpetiltak.

  Nettside: http://tilsynet.no/

 • Tolletaten

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

  Nettside: https://www.toll.no/

 • Trygderetten

  Ekstern verksemd Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygderetten er eit domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

  Nettside: http://www.trygderetten.no/

 • Trøndelag Teater AS

  Ekstern virksomhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  Trøndelag Teater er et region-/landsdelsteater og driver teatervirksomhet i Trondheim og omliggende region, inkludert turneer/gjestespill.

  Nettside: https://www.trondelag-teater.no/

 • Universiteter og høyskoler

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  I dag er det 10 universiteter, 5 høyskoler og 6 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer. Norge har også en rekke private høyere

 • Universitetssenteret på Svalbard

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) tilbyr studietilbud og utfører forskning med utgangspunkt i plasseringen i Arktis.

  Nettside: http://www.unis.no/

 • Utdanningsdirektoratet

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsdirektoratet er et direktorat for barnehage, grunnskole,  videregående opplæring og IKT.

  Nettside: http://www.udir.no/

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsdirektoratet (UDI) skal setje i verk flyktning- og innvandringspolitikken på Justis- og beredskapsdepartementet sitt ansvarsområde.

  Nettside: https://www.udi.no/

 • Utlendingsnemnda (UNE)

  Ekstern verksemd Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsnemnda (UNE) er eit sjølvstendig, uavhengig og domstolsliknande organ som behandlar klager i utlendingssaker og statsborgarsaker. Uavhengige nemnder eller nemndleiarar avgjer den enkelte saka, etter reglane i utlendingslova og

  Nettside: https://www.une.no/

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Ekstern virksomhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

  Nettside: https://www.valg.no/

 • Vea - Norges grønne fagskole

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Norges grønne fagskole - Vea tilbyr både hel- og deltidsstudier på fagskole- og videregående nivå.

  Nettside: http://www.vea-fs.no/

 • Vegtilsynet

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Vegtilsynet skal føre tilsyn med Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS.

  Nettside: https://vt.no/

 • Veterinærinstituttet

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

  Nettside: http://www.vetinst.no/

 • Veterinærinstituttet - VI

  Ekstern virksomhet Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

  Nettside: http://www.vetinst.no/

 • Vygruppen AS

  Ekstern virksomhet Samferdselsdepartementet

  Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet.

  Nettside: https://www.vy.no/vygruppen/om-oss

 • Yara International ASA

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Yara International (Yara) er et globalt ledende plantenæringsselskap med en portefølje av nitrogenbaserte produkter til industriell bruk. Yara er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

  Nettside: https://www.yara.com/