Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium.

Som samlingsforvalter og forskningsbibliotek er Nasjonalbiblioteket en viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forskning. Nasjonalbiblioteket er også et kulturpolitisk redskap for langtidsbevaring av kulturarven og for markeringer i forbindelse med forfatterjubileum. Samlingen utgjør en unik kunnskapsbase til bruk i nåtid og i framtid. Basert på utvikling av egne tjenester og egne erfaringer bærer Nasjonalbiblioteket et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Som statens utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal sette bibliografiske standarder, utvikle bibliografier og autoritetsregister, drifte fellesmagasin og fjernlån gjennom depotbiblioteket og er ansvarlig for utvikling av et norsk digitalt bibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren kan benytte seg av.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.nb.no/