Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium. Fra 1. juli 2023 er Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innlemmet i Nasjonalbiblioteket.

Som samlingsforvalter og forskningsbibliotek er Nasjonalbiblioteket en viktig ressurs i infrastrukturen for norsk forskning. Nasjonalbiblioteket er også et kulturpolitisk redskap for langtidsbevaring av kulturarven og for markeringer i forbindelse med forfatterjubileum. Samlingen utgjør en unik kunnskapsbase til bruk i nåtid og i framtid. Basert på utvikling av egne tjenester og egne erfaringer bærer Nasjonalbiblioteket et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Som statens utviklingsorgan for biblioteksektoren skal Nasjonalbiblioteket bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal sette bibliografiske standarder, utvikle bibliografier og autoritetsregister, drifte fellesmagasin og fjernlån gjennom depotbiblioteket og er ansvarlig for utvikling av et norsk digitalt bibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren kan benytte seg av.

Frå 1. juli 2023 vart Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innlemma i Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket har dermed overtatt ansvaret for å produsere og låne ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift for personar som på grunn av ei funksjonsnedsetting har vanskar med å lese visuell tekst og vanlege bøker. Nasjonalbiblioteket skal bidra til å  vidareutvikle og styrke tilbodet til denne målgruppa.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.nb.no/