Tilskuddsordninger fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Her finner du informasjon om Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

   

Tilskudd til idrett, frivillighet og kultur for barn og unge

 
Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner: se Tilskudd.no – Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (dfo.no) Se lenke
UKM - Ung Kultur Møtes (UKM Norge) Se lenke

Arrangementsstøtte idrett og fysisk aktivitet - internasjonale idrettsarrangementer

1. august 2023

Tilskuddsordning: arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

 

15. juni 2023

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter (DNT - Den Norske Turistforening)

Se lenke
Friluftstiltak aktivitetsmidler - Norsk Friluftsliv (Norsk Friluftsliv) Se lenke
Friluftstiltak for barn og unge - Friluftsrådene (Friluftsrådenes Landsforbund) Se lenke
Den kulturelle skolesekken (Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge) Se lenke
   

Tilskudd til kultur

 
Prosjektmidler - Bibliotekfeltet (Nasjonalbiblioteket) Se lenke
Prosjektmidler - Arkivfeltet (Arkivverket) Se lenke
Prosjektmidler - Museum (Kulturrådet) Se lenke
Tilskudd til nasjonale kulturbygg 1. januar 2022
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg (Forvaltes av fylkeskommunene) Fastsettes av fylkeskommunene
Gaveforsterkningsordningen for kunst og kulturformål ble avviklet 31. desember 2021.  
Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge - kulturradet.no 1. april
   

Tilskudd til film, medier og kunst

 
EØS-midlene (Norsk kulturråd) Se lenke
Fond for lyd og bilde (Norsk kulturråd) Se lenke
Inkluderende kulturliv i Norden (Norsk kulturråd) Løpende
Kreativ næring (Norsk kulturråd) Se lenke
Kreativt Europa (Norsk kulturråd) Se lenke
Nasjonale minoriteter (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk kulturfond (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk-islandsk kultursamarbeid (Norsk kulturråd) Se lenke
Kunstnerstipend (Norsk kulturråd) Se lenke
Filmfondet (Norsk filminstitutt) Se lenke
Insentivordning for film- og tv-produksjoner (Norsk filminstitutt) Se lenke
Regional filmsatsing (Regionale filmsentre- og fond gjennom Norsk filminstitutt) Se lenke
Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) (Internasjonalt Samisk Filminstitutt) Se lenke
Mediestøtte (tidl. produksjonstilskudd) (Medietilsynet) Se lenke
Innovasjon og utvikling (Medietilsynet) Se lenke
Støtte til medieforskning (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til samiske aviser (Medietilsynet) Se lenke