Tilskuddsordninger fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Her finner du informasjon om Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

   

Tilskudd til idrett, frivillighet og kultur for barn og unge

 
Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner Se lenke
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Lotteri- og stiftelsestilsynet) 1. september 2020
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (Lotteri- og stiftelsestilsynet) 1. mars 2020
LNU Kultur (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 1. februar og 15. mai 2020
LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 15. mars og 15. november 2020
Tilskudd til inkludering av barn og unge i kulturlivet (Kulturtanken) 1. oktober 2020
Amatør- og frivillig teaterformål (Norsk kulturråd) Se lenke
Ordninger for kordirigenter (Foreningen norske kordirigenter - FONOKO) Se lenke
UKM - Ung Kultur Møtes (UKM Norge) Se lenke
Arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser 15. mai 2022
Nyskapende aktivitetsarenaer 1. september 2021
Prøveordning for arrangementsstøtte 1. februar 2020
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet - idrettsanlegg i kommunene (Fylkeskommunene) Egne frister i kommunene
Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter (DNT - Den Norske Turistforening) 1. november 2020
Inkludering i idrettslag (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) Se lenke

Lokale lag og foreninger (Lokale aktivitetsmidler - LAM) (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Om tilskudd til lokale lag og foreninger

Fordeling i august-november
Friluftstiltak aktivitetsmidler - Norsk Friluftsliv (Norsk Friluftsliv) 10. januar 2020
Friluftstiltak for barn og unge - Friluftsrådene (Friluftsrådenes Landsforbund) Se lenke
Tilskudd utstyr via NIF (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) 4. mars 2020
Den kulturelle skolesekken (Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge) Se lenke
Frifond teater (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Løpende
Frifond musikk (Norsk musikkråd) Ikke spesifisert
Frifond barn og unge (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Løpende
Frifond organisasjon - LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 15. april 2020
Frifond organisasjon - musikk (Norsk musikkråd) 25. mars 2020
Aktivitetsmidler for kor (Norges Korforbund) 15. mars og 15. september 2020
Nasjonale musikkorganisasjoner (Norsk musikkråd) 25. februar
Kulturrom (musikkutstyrsordningen) (Kulturrom) 2. mars og 1. september
Instrumentfondet - ordning for innkjøp av musikkinstrumenter (Norges Musikkorps Forbund og UNOF) 6. april
Krafttak for sang (Musikkens studieforbund) Se lenke
Historiske spel (Norsk kulturråd) Se lenke
   

Tilskudd til kultur

 
Prosjektmidler - Bibliotekfeltet (Nasjonalbiblioteket) 20. januar og 1. oktober 2020
Prosjektmidler - Arkivfeltet (Arkivverket) Se lenke
Prosjektmidler - Museum (Kulturrådet) Se lenke
Tilskudd til nasjonale kulturbygg 1. januar 2022
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg (Forvaltes av fylkeskommunene) Fastsettes av fylkeskommunene
Gaveforsterkningsordningen for kunst og kulturformål Løpende
Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge - kulturradet.no 1. april
   

Tilskudd til likestilling og mot diskriminering

 
Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon (Bufdir) 20. januar
Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner (drift og prosjekt) (Bufdir) hhv. 1. mars og 15. januar
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (Bufdir) 25. oktober 2019
Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir) 8. november 2019
Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir) 6. desember 2019
Tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (LHBTQ) (Bufdir) 1. desember 2020
Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer (Bufdir) 6. desember 2021
   

Tilskudd til film, medier og kunst

 
EØS-midlene (Norsk kulturråd) Se lenke
Fond for lyd og bilde (Norsk kulturråd) Se lenke
Inkluderende kulturliv i Norden (Norsk kulturråd) Løpende
Kreativ næring (Norsk kulturråd) Se lenke
Kreativt Europa (Norsk kulturråd) Se lenke
Nasjonale minoriteter (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk kulturfond (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk-islandsk kultursamarbeid (Norsk kulturråd) Se lenke
Kunstnerstipend (Norsk kulturråd) Se lenke
Filmfondet (Norsk filminstitutt) Se lenke
Insentivordning for film- og tv-produksjoner (Norsk filminstitutt) Se lenke
Regional filmsatsing (Regionale filmsentre- og fond gjennom Norsk filminstitutt) Se lenke
Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) (Internasjonalt Samisk Filminstitutt) Se lenke
Mediestøtte (tidl. produksjonstilskudd) (Medietilsynet) Se lenke
Innovasjon og utvikling (Medietilsynet) Se lenke
Medieforskning og etterutdanning (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til samiske aviser (Medietilsynet) Se lenke
Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark (Medietilsynet) Se lenke