Tilskuddsordninger fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Her finner du informasjon om Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger

 

Tilskuddsordning

Søknadsfrist

   

Tilskudd til idrett, frivillighet og kultur for barn og unge

 
Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner Se lenke
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Lotteri- og stiftelsestilsynet) Se lenke
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (Lotteri- og stiftelsestilsynet) Se lenke
LNU Kultur (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Se lenke
LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Se lenke
Tilskudd til inkludering av barn og unge i kulturlivet (Kulturtanken) Se lenke
Amatør- og frivillig teaterformål (Norsk kulturråd) Se lenke
Ordninger for kordirigenter (Foreningen norske kordirigenter - FONOKO) Se lenke
UKM - Ung Kultur Møtes (UKM Norge) Se lenke
Arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser 15. mai 2022
Tilskuddsordning for arrangementsstøtte 15. mai 2022
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet - idrettsanlegg i kommunene (Fylkeskommunene) Egne frister i kommunene
Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter (DNT - Den Norske Turistforening) Se lenke
Inkludering i idrettslag (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) Se lenke

Lokale lag og foreninger (Lokale aktivitetsmidler - LAM) (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Om tilskudd til lokale lag og foreninger

Fordeling i august-november
Friluftstiltak aktivitetsmidler - Norsk Friluftsliv (Norsk Friluftsliv) Se lenke
Friluftstiltak for barn og unge - Friluftsrådene (Friluftsrådenes Landsforbund) Se lenke
Tilskudd utstyr via NIF (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) Se lenke
Den kulturelle skolesekken (Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge) Se lenke
Frifond teater (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Løpende
Frifond musikk (Norsk musikkråd) Ikke spesifisert
Frifond barn og unge (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Løpende
Frifond organisasjon - LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) Se lenke
Frifond organisasjon - musikk (Norsk musikkråd) Se lenke
Aktivitetsmidler for kor (Norges Korforbund) Se lenke
Nasjonale musikkorganisasjoner (Norsk musikkråd) 25. februar
Kulturrom (musikkutstyrsordningen) (Kulturrom) 2. mars og 1. september
Instrumentfondet - ordning for innkjøp av musikkinstrumenter (Norges Musikkorps Forbund og UNOF) 6. april
Krafttak for sang (Musikkens studieforbund) Se lenke
Historiske spel (Norsk kulturråd) Se lenke
   

Tilskudd til kultur

 
Prosjektmidler - Bibliotekfeltet (Nasjonalbiblioteket) Se lenke
Prosjektmidler - Arkivfeltet (Arkivverket) Se lenke
Prosjektmidler - Museum (Kulturrådet) Se lenke
Tilskudd til nasjonale kulturbygg 1. januar 2022
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg (Forvaltes av fylkeskommunene) Fastsettes av fylkeskommunene
Gaveforsterkningsordningen for kunst og kulturformål Løpende
Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge - kulturradet.no 1. april
   

Tilskudd til likestilling og mot diskriminering

 
Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon (Bufdir) 20. januar
Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner (drift og prosjekt) (Bufdir) hhv. 1. mars og 15. januar
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (Bufdir) Se lenke
Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir) Se lenke
Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser (Bufdir) Se lenke
Tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (LHBTQ) (Bufdir) Se lenke
Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer (Bufdir) Se lenke
   

Tilskudd til film, medier og kunst

 
EØS-midlene (Norsk kulturråd) Se lenke
Fond for lyd og bilde (Norsk kulturråd) Se lenke
Inkluderende kulturliv i Norden (Norsk kulturråd) Løpende
Kreativ næring (Norsk kulturråd) Se lenke
Kreativt Europa (Norsk kulturråd) Se lenke
Nasjonale minoriteter (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk kulturfond (Norsk kulturråd) Se lenke
Norsk-islandsk kultursamarbeid (Norsk kulturråd) Se lenke
Kunstnerstipend (Norsk kulturråd) Se lenke
Filmfondet (Norsk filminstitutt) Se lenke
Insentivordning for film- og tv-produksjoner (Norsk filminstitutt) Se lenke
Regional filmsatsing (Regionale filmsentre- og fond gjennom Norsk filminstitutt) Se lenke
Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) (Internasjonalt Samisk Filminstitutt) Se lenke
Mediestøtte (tidl. produksjonstilskudd) (Medietilsynet) Se lenke
Innovasjon og utvikling (Medietilsynet) Se lenke
Støtte til medieforskning (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (Medietilsynet) Se lenke
Tilskudd til samiske aviser (Medietilsynet) Se lenke
Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark (Medietilsynet) Se lenke