Ansvarsområder for Kultur- og likestillingsdepartementet

Departementet har ansvar for kultur-, likestilling og diskriminering-, medie-, idretts- og pengespill- og lotterisaker og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Kultur- og likestillingsministeren er departementets sjef og politiske leder. Statsråden har to statssekretærer og en politisk rådgiver som alle er politisk utnevnt. Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative leder. Hver av de fem avdelingene ledes av en ekspedisjonssjef.

Oppgaver

Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder

Være sekretariat for statsråden: Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse.

Ivareta forvaltningsoppgaver: Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.

Styre og følge opp underliggende virksomheter: Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.