Svalbard og polarområdene

I nordområdene og i Antarktis forvalter Norge noen av jordens siste store områder med tilnærmet uberørt natur. Slike områder har stor egenverdi, samtidig som de er viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet.

Isbjørnbinne med to unger på sjøisen i Nordkappsundet, sør for Nelsonøya.(© Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt).

Miljøvern og miljø-utfordringer i nord

Nordområdene har noe av den flotteste naturen Norge kan by på, og et rikt naturmangfold både på land og i havet. Miljøtilstanden er stort sett god, men klimaendringene kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Isavhengige arter som isbjørn er spesielt utsatt. Strenge miljøkrav og beskyttelse av sårbare områder skal sørge for at belastningen ikke blir for stor når aktiviteten øker.

Antarktis. Foto: Marie Korsvoll.

Antarktis

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden. Planter, dyr, økosystemer og kulturminner i Antarktis er under stadig større press fra ferdsel, miljøgifter og klimaendringer. Samarbeidet under Antarktistraktaten er avgjørende for å sikre at naturmiljø og kulturminner blir bevart.

Svalbard. Foto: Marie Korsvoll.

Svalbard – ei av Europas siste villmarker

Dei store, samanhengande villmarksområda på Svalbard er særeigne og samstundes svært sårbare for klimaendringar og menneskeleg påverknad. Eit av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk er å ta vare på den unike naturen i ei av Europas siste villmarker.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om videre politikk for Svalbard

11.05.2016: Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Det kommer frem i regjeringens stortingsmelding som ble lagt frem i dag.

Ny giv for Ny-Ålesund

11.05.2016: I den nye stortingsmeldingen om Svalbard forslår regjeringen å endre rammene for forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund. Klima- og miljødepartementet tar over ansvaret for drift og daglig koordinering i Ny-Ålesund.

Skredulykken på Svalbard skal evalueres

05.02.2016: Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) evaluere skredulykken på Svalbard. Hensikten er å lære av hendelsen og foreta endringer og tilpasninger der det er behov.

Alle saker om Svalbard og polarområdene

Dokumenter

Instruks

Miljøforvaltninga på Svalbard

01.01.2017: Instruks for arbeidsdelinga mellom Klima- og miljødepartementet sine ytre etatar, Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. Delegering av myndigheit etter svalbardmiljølova med forskrifter

Svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter

Svalbardmiljøloven har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet Svalbard og polarområdene. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo