Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svalbard og polarområdene

I nordområdene og i Antarktis forvalter Norge noen av jordens siste store områder med tilnærmet uberørt natur. Slike områder har stor egenverdi, samtidig som de er viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet.

Isbjørnbinne med to unger på sjøisen i Nordkappsundet, sør for Nelsonøya.(© Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt).

Miljøvern og miljø-utfordringer i nord

Nordområdene har noe av den flotteste naturen Norge kan by på, og et rikt naturmangfold både på land og i havet. Miljøtilstanden er stort sett god, men klimaendringene kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Isavhengige arter som isbjørn er spesielt utsatt. Strenge miljøkrav og beskyttelse av sårbare områder skal sørge for at belastningen ikke blir for stor når aktiviteten øker.

Antarktis. Foto: Marie Korsvoll.

Antarktis

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden. Planter, dyr, økosystemer og kulturminner i Antarktis er under stadig større press fra ferdsel, miljøgifter og klimaendringer. Samarbeidet under Antarktistraktaten er avgjørende for å sikre at naturmiljø og kulturminner blir bevart.

Svalbard. Foto: Marie Korsvoll.

Svalbard – ei av Europas siste villmarker

Dei store, samanhengande villmarksområda på Svalbard er særeigne og samstundes svært sårbare for klimaendringar og menneskeleg påverknad. Eit av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk er å ta vare på den unike naturen i ei av Europas siste villmarker.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2019

Skredsikring og nytt reservekraftverk på Svalbard

08.10.2018: Regjeringen foreslår å bevilge 45 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen. Bevilgningen gjør at arbeidet med sikring kan videreføres.

Nytt styre Kings Bay AS

07.05.2018: Tor Instanes er valgt som ny styreleder i Kings Bay AS. Instanes er 46 år, bosatt på Askøy og er administrerende direktør i GC Rieber Eiendom og Marineholmen forskningspark i Bergen.

Dokumenter

Planveileder

Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

14.05.2018: Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

Meld. St. 32 (2015–2016)

Svalbard

11.05.2016: Gjennom denne meldingen bekrefter regjeringen at at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. I takt med at kullselskapet Store Norske har redusert sin bemanning, er det viktig for regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen også fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Regjeringen signaliserer i meldingen en fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning og reiseliv, samt annen variert næringsvirksomhet. Samtidig vil regjeringen legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet Svalbard og polarområdene. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen