Svalbard og polarområdene

I nordområdene og i Antarktis forvalter Norge noen av jordens siste store områder med tilnærmet uberørt natur. Slike områder har stor egenverdi, samtidig som de er viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet.

Isbjørnbinne med to unger på sjøisen i Nordkappsundet, sør for Nelsonøya.(© Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt).

Miljøvern og miljø-utfordringer i nord

Nordområdene har noe av den flotteste naturen Norge kan by på, og et rikt naturmangfold både på land og i havet. Miljøtilstanden er stort sett god, men klimaendringene kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Isavhengige arter som isbjørn er spesielt utsatt. Strenge miljøkrav og beskyttelse av sårbare områder skal sørge for at belastningen ikke blir for stor når aktiviteten øker.

Antarktis. Foto: Marie Korsvoll.

Antarktis

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden. Planter, dyr, økosystemer og kulturminner i Antarktis er under stadig større press fra ferdsel, miljøgifter og klimaendringer. Samarbeidet under Antarktistraktaten er avgjørende for å sikre at naturmiljø og kulturminner blir bevart.

Svalbard. Foto: Marie Korsvoll.

Svalbard – ei av Europas siste villmarker

Dei store, samanhengande villmarksområda på Svalbard er særeigne og samstundes svært sårbare for klimaendringar og menneskeleg påverknad. Eit av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk er å ta vare på den unike naturen i ei av Europas siste villmarker.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringen foreslår stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

20.03.2020: Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som mister inntekt på grunn av koronaepidemien.

Longyearbyen: Regjeringen vil samle boligforvaltningen hos Statsbygg og Store Norske Boliger

04.02.2020: Regjeringen vil gjøre forvaltningen av den offentlig eide boligmassen i Longyearbyen mer effektiv, og ønsker derfor å redusere antallet boligforvaltere. Det tas sikte på at boligmassen samles hos Statsbygg og Store Norske Boliger.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Planveileder

Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

Strategi

Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard

Næringsstrategien for Svalbard varsler det en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo