Miljøsamarbeidet i Barentsregionen

Barentsregionen består av de nordligste fylkene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Regionen er rik på naturressurser og naturverdier, men sårbar for påvirkning fra klimaendringer og menneskelig aktivitet.

Fugleregistrering
Fugleregistrering i Pasvik. I dette området hekker en rekke boreale fuglearter som har begrenset hekkeutbredelse i Europa. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

På grunn av Russlands angrepskrig mot Ukraina er miljøsamarbeidet med Russland stilt i bero. Det inkluderer alt samarbeid i Barentsrådet som involverer Russland.

Samarbeidet med Finland og Sverige videreføres.

Klimaendringer

Barentsrådet har en miljøarbeidsgruppe hvor landene har samarbeidet om kutt i forurensende utslipp, forvaltning av vann, bevaring av naturmangfold og klimaspørsmål.

Arktis har særlig store økninger i lufttemperatur og er blant de områder hvor effektene av klimaendringene er tydeligst. Barentsregionen er den tettest befolkete delen av Arktis. Rapporten Barents 2050, initiert av Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, beskriver hvordan Barentsregionen kan omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn.  

Vern av natur

I Barentsrådets miljøarbeidsgruppe samarbeider landene om vern av biodiversitet og bevaring av økosystemer i Barentsregionen. Landene utveksler erfaring og kunnskap blant annet om bevaring av skog, våtmarker og om vannforvaltning.

Det samarbeides om å ta vare på naturen i Pasvikområdet, blant annet gjennom den norsk-finske grensevassdragskommisjonen. Det samarbeides også gjennom Greenbelt of Fennoscandia om verneområdene sørover langs grensen helt ned til Finskebukta.

Pasvikelva
Pasvikelva. Pasvik naturreservat fikk Ramsar-status ved konvensjonens 25-års jubileum i 1996. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal konvensjon om vern av viktige våtmarker. Foto: Helén Johanne Andersen

Bilateralt miljøsamarbeid

Før Russlands angrep på Ukraina samarbeidet Norge og Russland om miljøsaker av felles interesse gjennom den norsk-russiske miljøkommisjonen. Miljøkommisjonens arbeid har omfattet prosjekter innenfor havmiljø, naturmangfold, forurensning, grensenært samarbeid, kulturminner og radioaktivitet. Det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland er nå satt i bero.

Les mer om det tidligere samarbeidet her: