NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2024: 2 - I samspill med naturen

  Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

  12.02.2024 NOU Klima- og miljødepartementet

  Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

 • NOU 2024: 1 - Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

  01.02.2024 NOU Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Ved kongelig resolusjon 12. august 2022 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget legger med dette fram en delutredning med forslag til juridisk definisjon

 • NOU 2023: 30 - Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

  15.12.2023 NOU Finansdepartementet

  Eksterne rapporter: Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi. Utredning for Frontfagsmodellutvalget (rapporter 2023/47 ssb.no) Lønns- og prisdannelsen som stabiliseringsmekanisme i en frontfagsmodell (Rapporter 2023/46 ssb.no)

 • NOU 2023: 29 - Abort i Norge

  Ny lov og bedre tjenester

  14.12.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i

 • NOU 2023: 28 - Investeringskontroll

  En åpen økonomi i usikre tider

  04.12.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalgets vurdering er at dagens ordning og regelverk for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser ikke fungerer på en god nok måte. Utvalget foreslår at det etableres en meldeordning for

 • NOU 2023: 27 - Et nytt system for kvalitetsutvikling

  – for elevenes læring og trivsel

  13.11.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Mandag 13. november legger utvalget frem sin hovedinnstilling "Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevenes

 • NOU 2023: 26 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Første delutredning

  10.11.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

 • NOU 2023: 25 - Omstilling til lavutslipp

  Veivalg for klimapolitikken mot 2050

  27.10.2023 NOU Klima- og miljødepartementet

  Utredningen ser på hvordan Norge kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. Den ser på både utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge. Utredningen drøfter hvordan omstillingen til et samfunn hvor så å

 • NOU 2023: 24 - Med barnet hele vegen

  Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

  26.10.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede

 • NOU 2023: 23 - Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  28.09.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte 8. oktober 2021 et utvalg for å vurdere hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Regjeringen Støre besluttet den 29. november 2021 at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat

 • NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring

  Delutredning I fra Drosjeutvalget

  30.06.2023 NOU Samferdselsdepartementet

  Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I denne delutredningen utreder utvalget mulige løsninger for plikten til å være tilknyttet en drosjesentral, begrenset driveplikt i drosjenæringen

 • NOU 2023: 21 - Embetsordningen – i takt med tiden

  19.06.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Embetsmannsutvalget har avgitt sin rapport. Utvalget ble oppnevnte i september 2021 for å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen, som har røtter tilbake fra tiden før Grunnloven ble vedtatt i 1814. Utvalget foreslår å

 • NOU 2023: 20 - Tegnspråk for livet

  Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

  13.06.2023 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Tegnspråkutvalget har utredet hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer. Utgangspunktet for utvalget har vært formålet med språkloven, som blant annet er å sikre at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme

 • NOU 2023: 19 - Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

  Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

  06.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Utredningen

 • NOU 2023: 18 - Genteknologi i en bærekraftig fremtid

  06.06.2023 NOU Klima- og miljødepartementet

  Genteknologiutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 30. november 2020. Mandatet fra utvalget var bl.a. å redegjøre for utviklingen av genteknologi, og komme med anbefalinger om regulering. Tirsdag 6. juni la Genteknologiutvalget ved utvalgsleder

 • NOU 2023: 17 - Nå er det alvor

  Rustet for en usikker fremtid

  05.06.2023 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Hele krisespektret ligger til grunn for kommisjonens mandat. Kommisjonens drøfting av det

 • NOU 2023: 16 - Evaluering av pandemihåndteringen

  Rapport fra Koronautvalget

  02.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020

 • NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

  Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

  22.05.2023 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon

 • NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

  Forsvar for fred og frihet

  03.05.2023 NOU Forsvarsdepartementet

  Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske

 • NOU 2023: 13 - På høy tid

  Realisering av funksjonshindredes rettigheter

  02.05.2023 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også 

 • NOU 2023: 12 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

  31.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2023. Utvalget avsluttet arbeidet med rapporten 28. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i

 • NOU 2023: 11 - Raskt og riktig

  En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

  30.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten. Gjennomgangen har vært begrenset til systemet på statlig side.

 • NOU 2023: 10 - Leve og oppleve

  Reisemål for en bærekraftig fremtid

  30.03.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 26. august 2021 for å utrede handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommuner. Utvalget ble videreført med uendret mandat og sammensetning etter regjeringsskiftet høsten 2021.

 • NOU 2023: 9 - Generalistkommunesystemet

  Likt ansvar – ulike forutsetninger

  29.03.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt i november 2020. Utvalget har foretatt en helhetlig kartlegging og analyse av generalistkommunesystemet, dets utvikling og virkemåte. Utvalget har vurdert forutsetninger og rammer for å opprettholde et

 • NOU 2023: 8 - Fellesskapets sykehus

  Styring, finansiering, samhandling og ledelse

  27.03.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Sykehusutvalgets utredning er forankret i Hurdalsplattformen. Utvalget ble bedt om å vurdere erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og

 • Side 1 av 30
 • Side 1 av 30