NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993

Viser 1-25 av 521 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2015: 10 - Lov om regnskapsplikt

  26.06.2015 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om ny regnskapslovgivning fra et utvalg (Regnskapslovutvalget) oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014. Kjernen i det som fremlegges, er hvordan regnskapslovgivningen kan tilpasses EUs nye regnskapsdirektiv som også gjelder innen EØS. Utvalgets forslag er utviklet i tråd med noen hovedprioriteringer som bl.a. innebærer at lovteksten skal gi en tydelig og lojal direktivimplementering, og at regnskapskrav utover direktivet i hovedsak skal gis i regnskapsstandard, ikke i lov. Utvalget foreslår at utviklingen av norske regnskapsstandarder ikke lenger skal forankres i god regnskapsskikk, men at det gis en eksplisitt hjemmel for et standardsettende organ til å gi bindende regnskapsstandarder. Utredningen er den første av to delutredninger om norsk regnskapslovgivning som utvalget er bedt om i sitt mandat.

 • NOU 2015: 9 - Finanspolitikk i en oljeøkonomi

  Praktisering av handlingsregelen

  18.06.2015 NOU Finansdepartementet

  Et ekspertutvalg ledet av professor Øystein Thøgersen som har vurdert praktisering av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen den 18. juni 2015. Utvalget ble bedt om å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner. Mandatet ber også utvalget vurdere behovet for å supplere retningslinjene med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken i en situasjon med stor avstand til 4-prosentbanen og mulighet for betydelige endringer i nivået på banen fra et år til det neste. Utvalget anbefaler en mer gradvis innfasing av oljeinntektene i årene framover enn i årene etter 2001. Ved store avvik fra 4-prosentbanen, slik det er i dag, bør regjeringen stake ut en tydelig kurs tilbake til banen. Utvalget peker på to tilleggsregler som kan være til nytte når en slik kurs skal stakes ut.

 • NOU 2015: 8 - Fremtidens skole

  Fornyelse av fag og kompetanser

  15.06.2015 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utredningen presenterer utvalgets vurderinger av hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene fremover, hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva som kreves av ulike aktører i grunnopplæringen for at fornyelse av skolens fag skal bidra til god læring for elevene. Utvalget anbefaler en fornyelse av fagene i skolen og foreslår fire kompetanseområder som bør vektlegges. Utredningen tar også for seg tiltak som kan bidra til å realisere utvalgets forslag for fremtidens skole.

 • NOU 2015: 7 - Assimilering og motstand

  Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

  01.06.2015 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utvalget har sett på norsk politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Utredningen viser at folkegruppen på 1900-tallet ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter. De viktigste tiltakene var omsorgsovertagelse av barn og bosetting, delvis med tvang. Den private organisasjonen Norsk misjon blant hjemløse administrerte tiltakene overfor folkegruppen.  Politikken har hatt svært negative konsekvenser for enkeltpersoner og folkegruppen som helhet, og påvirker relasjonen mellom taterne/romanifolket og storsamfunnet også i dag. Utredningen anbefaler at norske myndigheter bør vurdere tiltak på flere områder for å oppnå rettferdig og forsoning.

 • NOU 2015: 5 - Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

  Utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen

  28.04.2015 NOU Finansdepartementet

  Utredningen vurderer  om det er mulig å etablere en form for ytelsesbasert alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny alderspensjonsordning i folketrygden og om dette er ønskelig. Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Det er ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen når det gjelder spørsmålet om det er ønskelig å gjennomføre ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.

 • NOU 2015: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015

  30.03.2015 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2014 til 2015. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. Dessuten har rapporten flere vedlegg som behandler ulike temaer.

 • NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

  24.03.2015 NOU Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser. Utredningen går gjennom det rettslige rammeverket som oppstilles etter Grunnloven og relevante internasjonale konvensjoner. Videre drøftes effektene av innføringen av slike tapshjemler, herunder effekter på integreringsprosessen og forebygging av terror og radikalisering. Det anbefales å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap, der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser, ved å overtre bestemte straffebestemmelser i straffeloven. Det anbefales ikke at  det å tjenestegjøre i en fremmed militær styrke skal føre til tap av statsborgerskap.

 • NOU 2015: 3 - Advokaten i samfunnet

  Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

  19.03.2015 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning og forslag til lov om advokater og andre som yter rettslig bistand, fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2013.   Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. mars 2015.

 • NOU 2015: 2 - Å høre til

  Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

  18.03.2015 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.  

 • NOU 2015: 1 - Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

  Produktivitetskommisjonens første rapport

  10.02.2015 NOU Finansdepartementet

  Produktivitetskommisjonens første rapport er overlevert til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen, og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

 • NOU 2014: 17 - Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

  17.12.2014 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948. Utvalget foreslår en ny pensjonsmodell for sjømenn, tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Den foreslåtte modellen er basert på alleårsopptjening, med en opptjeningssats i prosent av lønn opp til et tak. Utvalget har vært ledet av aktuar Sissel Rødevand, daglig leder i Actecan.cc

 • NOU 2014: 16 - Sjømatindustrien

  Utredning av sjømatindustriens rammevilkår

  16.12.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten inneholder en utredning av sjømatindustriens rammevilkår, herunder sentrale rammebetingelser i Norge og i det globale sjømatmarkedet. Videre peker den på tiltak som møter fremtidens utfordringer og som skal bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som gir høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden. Rapporten gir også en omtale av økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag.

 • NOU 2014: 15 - Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

  Gjennomgang av pelsdyrnæringen

  15.12.2014 NOU Landbruks- og matdepartementet

 • NOU 2014: 14 - Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg

  15.12.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

  02.12.2014 NOU Finansdepartementet

  I utredningen foreslår skatteutvalget at selskapsskatten tilpasses den internasjonale utviklingen med mer mobile skattegrunnlag og lavere selskapsskattesatser. Utvalget foreslår lettelser i selskapsbeskatningen ved at skattesatsen reduseres fra 27 pst. til 20. pst, og at satsreduksjonen kombineres med andre tiltak mot overskuddsflytting. Det foreslås også endringer i personbeskatningen for å tilpasse den til lavere selskapsskatt, samt endringer i formuesskatten og merverdiavgiften. Utvalget har vært ledet av Hans Henrik Scheel, administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • NOU 2014: 12 - Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

  12.11.2014 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

 • NOU 2014: 11 - Konkurranseklagenemnda

  Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

  11.11.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU 2014: 10 - Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

  28.10.2014 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning fra Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fr. Rieber-Mohn. Utvalget ble oppnevnt i kjølvannet av 22. juli-rettssaken. Hovedspørsmålene i utredningen er om vi skal ha regler om strafferettslig utilregnelighet, og eventuelt hvordan de bør utformes, hvilken rolle psykiatrien skal ha i strafferettspleien og hvordan samfunnet bør verne seg mot utilregnelige personer som kan være farlige for medborgeres liv og helse.

 • NOU 2014: 9 - Ny adopsjonslov

  14.10.2014 NOU Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2014: 8 - Tolking i offentlig sektor

  – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

  24.09.2014 NOU Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Utrykte vedlegg Engelsk sammendrag (767,8 kB) Samisk sammendrag (695,2 kB)

 • NOU 2014: 7 - Elevenes læring i fremtidens skole

  Et kunnskapsgrunnlag

  03.09.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 6 - Revisjon av eierseksjonsloven

  Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

  18.08.2014 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • NOU 2014: 5 - MOOC til Norge

  Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

  16.06.2014 NOU Kunnskapsdepartementet

 • NOU 2014: 4 - Enklere regler – bedre anskaffelser

  Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

  10.06.2014 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU 2014: 3 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

  30.04.2014 NOU Arbeids- og sosialdepartementet