NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 1-25 av 697 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2022: 17 - Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

  01.12.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Opptaksutvalget ble oppnevnt 23. april 2021 for å gjøre en helhetlig gjennomgang av regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Utvalget foreslår en ny modell for opptak til høyere utdanning. Modellen er basert prinsipper om at

 • NOU 2022: 16 - En folkehøgskole for alle

  – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

  31.10.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Folkehøgskoleutvalget ble oppnevnt 18. juni 2021 for å utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget har blant annet utredet hva som

 • NOU 2022: 15 - Utleverings- og arrestordreloven

  28.10.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utleverings- og arrestordreutvalget foreslår en ny lov om utlevering og overlevering til og fra Norge (utleverings- og arrestordreloven). Loven er ment å erstatte reglene i utleveringsloven fra 1975 om utlevering av lovbrytere og arrestordreloven

 • NOU 2022: 14 - Inntektsmåling i jordbruket

  03.10.2022 NOU Landbruks- og matdepartementet

  Inntektsberegningsutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 for å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalgets arbeid har gitt omfattende ny dokumentasjon av bønders

 • NOU 2022: 13 - Med videre betydning

  Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  28.09.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole ble oppnevnt 3. september 2021 for å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Målet skal være god kompetanse hos ansatte i

 • NOU 2022: 12 - Fondet i en brytningstid

  Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk

  26.09.2022 NOU Finansdepartementet

  Ulf Sverdrup, direktør på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), overleverte 26. september 2022 utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12) til

 • NOU 2022: 11 - Ditt personvern – vårt felles ansvar

  Tid for en personvernpolitikk

  26.09.2022 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Personvernkommisjonen ble oppnevnt i juni 2020 og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og

 • NOU 2022: 10 - Inntektssystemet for kommunene

  29.08.2022 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Inntektssystemutvalget ble oppnevnt 12. mai 2020, og fikk et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I utredningen foretar utvalget en vurdering av dagens inntektssystem, og kommer med forslag til

 • NOU 2022: 9 - En åpen og opplyst offentlig samtale

  Ytringsfrihetskommisjonens utredning

  15.08.2022 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Ytringsfrihetskommisjonen har utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens norske samfunn. Den gir en rekke anbefalinger til tiltak for å styrke en åpen og opplyst offentlig samtale.

 • NOU 2022: 8 - Ny minerallov

  01.07.2022 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 og fikk et bredt mandat om å vurdere endringer i mineralloven. Formålet er å legge bedre til rette for verdiskaping i mineralnæringen gjennom gode rammebetingelser for leting, undersøkelser utvinning og

 • NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem

  16.06.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 12. juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Utvalget skulle videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale og økonomiske

 • NOU 2022: 6 - Nett i tide

  – om utvikling av strømnettet

  14.06.2022 NOU Olje- og energidepartementet

  Utredningen inneholder vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen, og

 • NOU 2022: 5 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2

  Rapport fra Koronakommisjonen

  26.04.2022 NOU Statsministerens kontor

  Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og evaluere sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Ved levering av den første rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt

 • NOU 2022: 4 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

  04.04.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2022: 3 - På trygg grunn

  Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

  28.03.2022 NOU Olje- og energidepartementet

  Utvalget ble oppnevnt for å undersøke årsakene til Gjerdrumskredet og vurdere læringspunkter som kan forebygge slike skredulykker. Utvalget leverte en delrapport 29. september 2021 om årsakene til skredet på Gjerdrum. Utvalget la 28. mars 2022 fram

 • NOU 2022: 2 - Akademisk ytringsfrihet

  God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

  30.03.2022 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget ble satt ned for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak

 • NOU 2022: 1 - Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder

  Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger

  23.02.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredningen gir en gjennomgang av status og utfordringer i forbindelse med cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder. Utvalget kommer med anbefalinger som reduserer risikoen forbundet med cruisetrafikk.

 • NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt

  Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

  16.12.2021 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  20. september 2019 nedsatte Regjeringen Solberg et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget skulle se på hvordan BPA kunne utformes slik at personer med

 • NOU 2021: 10 - Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

  Gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen)

  14.12.2021 NOU Finansdepartementet

  Verdipapirlovutvalget fremmer forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen).

 • NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

  23.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Digitale vedlegg Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid -

 • NOU 2021: 8 - Trygd over landegrensene

  Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

  15.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs

 • NOU 2021: 7 - Trygg og enkel eiendomsmegling

  Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

  04.06.2021 NOU Finansdepartementet

  Espen R. Moen, professor ved Handelshøyskolen BI, overleverte 4. juni utredningen «Trygg og enkel eiendomsmegling - evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» (NOU 2021: 7) til finansminister Jan Tore Sanner.

 • NOU 2021: 6 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien

  Rapport fra Koronakommisjonen

  14.04.2021 NOU Statsministerens kontor

  24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener

 • NOU 2021: 5 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

  25.03.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

  25.03.2021 NOU Finansdepartementet

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020. Avgitt til Finansdepartementet 25. mars 2021.