NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 1-25 av 680 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt

  Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

  16.12.2021 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  20. september 2019 nedsatte Regjeringen Solberg et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget skulle se på hvordan BPA kunne utformes slik at personer med

 • NOU 2021: 10 - Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

  Gjennomføring av forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen)

  14.12.2021 NOU Finansdepartementet

  Verdipapirlovutvalget fremmer forslag til regler som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2020/1503 om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet (folkefinansieringsforordningen).

 • NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

  23.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget som har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2019. Utvalget har bestått av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt

 • NOU 2021: 8 - Trygd over landegrensene

  Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

  15.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs

 • NOU 2021: 7 - Trygg og enkel eiendomsmegling

  Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering

  04.06.2021 NOU Finansdepartementet

  Espen R. Moen, professor ved Handelshøyskolen BI, overleverte 4. juni utredningen «Trygg og enkel eiendomsmegling - evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» (NOU 2021: 7) til finansminister Jan Tore Sanner.

 • NOU 2021: 6 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien

  Rapport fra Koronakommisjonen

  14.04.2021 NOU Statsministerens kontor

  24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener

 • NOU 2021: 5 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

  25.03.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2021: 4 - Norge mot 2025

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien.

  25.03.2021 NOU Finansdepartementet

  Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2020. Avgitt til Finansdepartementet 25. mars 2021.

 • NOU 2021: 3 - Barneliv foran, bak og i skjermen

  Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold – med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold

  15.03.2021 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Medieskadelighetsutvalget kartlegger og sammenstiller kunnskapen om skadevirkningene av eksponering for ulike typer medieinnhold og skisserer alternative muligheter for økt beskyttelse av barn. En hovedkonklusjon er at det er behov for et koordinert

 • NOU 2021: 2 - Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  11.02.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring og foreslå tiltak for at flere kommer i arbeid.

 • NOU 2021: 1 - Endringer i verdipapirhandelloven

  Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

  20.01.2021 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til enkelte endringer i verdipapirhandelloven og innebærer endringer i reglene om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordninger. Utredningen inneholder forslag om at oppgaven som tilbudsmyndighet overføres

 • NOU 2020: 17 - Varslede drap?

  Partnerdrapsutvalgets utredning

  15.12.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumenter i

 • NOU 2020: 16 - Levekår i byer

  Gode lokalsamfunn for alle

  16.12.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge. Utvalget foreslår strategier og tiltak for å sikre at alle kan bo og vokse opp i trygge og inkluderende lokalsamfunn med gode

 • NOU 2020: 15 - Det handler om Norge

  Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

  04.12.2020 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget har utredet konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget mener analysene av demografiutfordringene viser at det er et stort behov for nytenkning om distriktenes plass i det norske samfunnet og om distriktspolitikken.

 • NOU 2020: 14 - Ny barnelov

  Til barnets beste

  04.12.2020 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnelovutvalget har utredet forslag til en helhetlig ny barnelov. En gjennomgående problemstilling er lovens forhold til menneskerettighetene, som berører alle lovens temaer. I tillegg er det i mandatet gitt en rekke spesifikke føringer om

 • NOU 2020: 13 - Private aktører i velferdsstaten

  Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester

  01.12.2020 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Velferdstjenesteutvalget er et ekspertutvalg som ble satt ned 28. september 2018. Velferdstjenesteutvalget leverte sin rapport 1. desember 2020. Rapporten består av to delutredninger. Del 1 er en kartlegging av pengestrømmer og lønnsomhet hos

 • NOU 2020: 12 - Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

  28.10.2020 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Distriktsnæringsutvalget har utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet har handlet om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom

 • NOU 2020: 11 - Den tredje statsmakt

  Domstolene i endring

  30.09.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Utredningen må ses

 • NOU 2020: 10 - Straffelovrådets utredning nr. 2

  Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

  16.09.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Det nye Straffelovrådet har i sin andre utredning vurdert om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe gjengkriminalitet. Rådet mener at reglene i straffeloven kapittel 13 i hovedsak gir

 • NOU 2020: 9 - Blindsonen

  Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

  04.08.2020 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utredningen er avgitt av det uavhengige granskingsutvalget som har gjennomgått forvaltningens feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

 • NOU 2020: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

  19.06.2020 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2020: 7 - Verdier og ansvar

  Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

  15.06.2020 NOU Finansdepartementet

  Ola Mestad, professor ved Universitet i Oslo, overleverte 15. juni utredningen "Verdier og ansvar - det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland" (NOU 2020: 7) til finansminister Jan Tore Sanner. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig

 • NOU 2020: 6 - Frie og hemmelige valg

  Ny valglov

  27.05.2020 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Valglovutvalget legger i denne utredningen frem forslag til ny valglov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov. Utvalget foreslår blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

 • NOU 2020: 5 - Likhet for loven

  Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

  30.04.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Rettshjelpsutvalget foreslår en reform av rettshjelpsordningen og en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven), som er ment å avløse gjeldende lov om fri rettshjelp fra 1980. Utvalget foreslår blant annet endringer i de økonomiske vilkårene

 • NOU 2020: 4 - Straffelovrådets utredning nr. 1

  Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

  12.03.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Det nye Straffelovrådet har i sin første utredning vurdert om, og i hvilken grad, det er adgang til å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Rådet har også utformet forslag til straffebud. Rådet mener det er en snever