NOU-ar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993

Viser 1-25 av 588 treff.

 • NOU 2016: 23 - Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  Utredning nr. 30 fra Banklovkommisjonen

  26.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte sin utredning nr. 30 til Finansdepartementet, onsdag 26. oktober 2016. I utredningen fremlegger Banklovkommisjonen utkast til ny lovgivning tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om innskuddsgarantiordninger 2014/49/EU og om myndighetsstyrt krisehåndtering av foretak i banksektoren 2014/59/EU. Lovutkastet foreslås inntatt som nye kapitler 19 og 20 i finansforetaksloven. Det er lagt vekt på at hovedlinjene i regelverket i direktivene skal fremgå i lov, og i tilfelle suppleres med detaljregler i forskrift. Store deler av regelverket fra krisehåndteringsdirektivet følger i annen form og omfang av gjeldende lovregler om soliditetssvikt og offentlig administrasjon i finansforetaksloven kapittel 21. I tillegg til at det nye regelverket blir mer detaljert, er det vesentlig nye regler om beredskaps- og krisetiltaksplaner, regler om nedskrivning eller konvertering av ansvarlig kapital og vanlige fordringer, såkalt «bail-in», samt regler om etablering av et nasjonalt krisefond. EUs krisehåndteringsdirektiv gjelder ikke for foretak i forsikringssektoren. Det er derfor behov for en egen utredning av behovet for ny lovgivning om krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak.

 • NOU 2016: 22 - Aksjelovgivning for økt verdiskaping

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Aksjelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. januar 2016. I NOU 2016: 22 fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

 • NOU 2016: 21 - Stiftelsesloven

  Forslag til ny stiftelseslov

  21.10.2016 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Stiftelseslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2016. Utvalget fremmer forslag til en ny lov om stiftelser. Loven tar hensyn til at det har vært en betydelig utvikling innenfor stiftelsessektoren siden den gjeldende stiftelsesloven trådte i kraft. Loven skal gjelde for alle stiftelser, uavhengig av formål og størrelse.

 • NOU 2016: 20 - Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

  18.10.2016 NOU Finansdepartementet

  Et utvalg ledet av professor II Knut Anton Mork som har vurdert aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen 18. oktober 2016. Utvalget ble bedt om å analysere forventet avkastning og risiko i fondet ved ulike aksjeandeler. I vurderingen av aksjeandelen ble utvalget bedt om blant annet å se hen til fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak. Mandatet ba også om en vurdering av om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien, slik som sammensetningen av referanseindeksene for aksjer og obligasjoner. I sin rapport viser utvalget til at valget av aksjeandel er en avveiing mellom forventet avkastning og risiko. Utvalgets vurdering er at denne avveiingen må se hen til faren for tap av formue, nivået på samlet risiko i nasjonalformuen og fondets rolle i finanspolitikken. Utvalgets flertall tilrår at aksjeandelen økes fra 60 prosent til 70 prosent. Et mindretall bestående av utvalgsleder Knut Anton Mork tilrår at aksjeandelen reduseres til 50 prosent.

 • NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

  12.10.2016 NOU Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

 • NOU 2016: 18 - Hjertespråket

  Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

  10.10.2016 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samisk språkutvalg oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016. Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 – Hjertespråket den 10. oktober i Trondheim. Utvalgets oppgave var å gjennomgå lovverk, tiltak og ordninger for sør-, lule- og nordsamisk språk i Norge. Målet med gjennomgangen har vært å vurdere og foreslå tiltak for å sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk. Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk. Økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltak. Utvalget har vurdert hvordan moderne teknologi kan være med på å heve språkenes status og gjøre det lettere å tilby et godt tjenestetilbud til samiskspråklige. Utredningen viser at det behøves mer personell med samiskspråklig kompetanse i offentlig tjenesteyting. I mellomtiden må det tilrettelegges i større grad ved hjelp av tilleggstjenester som fjernundervisning i skolen, fjernkonsultasjoner i helse- og omsorgssektoren, tolking og oversetting. Utvalgets målsetning er at foreslåtte lovendringer og tiltak skal bidra til flere samiske språkbrukere og at samiske språk sikres som fremtidige levende språk. Utvalgets innstilling er enstemmig.

 • NOU 2016: 17 - På lik linje

  Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

  03.10.2016 NOU Barne- og likestillingsdepartementet

  Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre: 1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, 2) inkluderende og likeverdig opplæring, 3) arbeid for alle, 4) god helse og omsorg, 5) eget hjem, 6) kompetanse og kunnskap, 7) koordinerte tjenester, og 8) målrettet styring.

 • NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov

  Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

  29.09.2016 NOU Barne- og likestillingsdepartementet

  Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Målet med gjennomgangen av barnevernloven har vært å bedre rettssikkerheten for barn og skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, men også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter gjeldende lov ble forberedt på 1980-tallet og vedtatt i 1992. En ny og moderne barnevernslov bør være rettighetsbasert, og barnet må være hovedpersonen i loven.

 • NOU 2016: 15 - Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

  20.09.2016 NOU Finansdepartementet

  Et offentlig utvalg har vurdert utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. De nye utviklingstrekkene er først og fremst fallet i oljeprisen og tilstrømmingen av asylsøkere til Europa. Utvalget er blitt ledet av forsker Ådne Cappelen, og har ellers bestått av representanter fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet (LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, KS, Virke, Spekter), samt fra Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet. Utvalgets innstilling er enstemmig.

 • NOU 2016: 14 - Mer å hente

  Bedre læring for elever med stort læringspotensial

  15.09.2016 NOU Kunnskapsdepartementet

  Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder alle elever, også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Utredningen viser at mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og utdanning og kompetanse og undervisningspraksis.

 • NOU 2016: 13 - Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

  06.09.2016 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Samvittighetsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. mars 2015 og ble bedt om å utrede forhold rundt arbeidstakeres og yrkesutøveres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. I dette arbeidet har utvalget utredet gjeldende rett på området, men har lagt særlig vekt på etiske og praktiske forhold rundt samvittighetsfriheten under utøvelse av arbeidsoppgaver. Et viktig formål med utredningen er å bidra til etisk refleksjon og gi praktisk hjelp til virksomheter, arbeidstakere og tillitsvalgte som har behov for å ivareta forholdet mellom arbeidstakers samvittighet og virksomhetens oppgaver. Utvalget har hatt som målsetting å gi et bidrag til en helhetlig og bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

 • NOU 2016: 12 - Ideell opprydding

  Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

  15.08.2016 NOU Kulturdepartementet

  Utvalget har utredet grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Kostnadene knytter seg til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle private leverandører av helse- og sosialtjenester har og har hatt. Ideelle virksomheter har gått fra å være en integrert del i helse- og sosialtjenesten, til å bli en av flere aktører i et marked der anbudsprosesser er et viktig virkemiddel. Uten å ta stilling til et politisk ønske om en særlig relasjon mellom staten og ideelle aktører i helse- og sosialpolitikken, mener utvalget at en pensjonsopprydding er påkrevet og at en statlig dekning er mulig innenfor EØS reglene om offentlig støtte. Forslaget berører drøyt 100 virksomheter og i underkant av 16 000 ansatte og pensjonister, og har et samlet omfang på 1,7 mrd. kroner.

 • NOU 2016: 11 - Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

  24.06.2016 NOU Finansdepartementet

  Regnskapslovutvalget, oppnevnt 19. september 2014, ble bedt om å avgi to utredninger. Den første delutredningen (NOU 2015: 10) ble avgitt i juni 2015, og den inneholdt forslag til ny regnskapslov som gjennomfører EUs nye regnskapsdirektiv. Den andre delutredningen tar for seg en rekke enkelttemaer som utfyller dette lovforslaget. Det mest omfattende av disse temaene gjelder årsberetningen. Utvalget foreslår at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt, mens omfanget av årsberetningen for andre regnskapspliktige vil variere med størrelsen av foretaket. Utvalget legger opp til en omfattende liberalisering av adgangen til å velge et regnskapsår som er forskjellig fra kalenderåret. I forlengelsen av dette foreslås en del endringer i ordningen med pliktig innsending til Regnskapsregisteret. Utredningen inneholder også en vurdering av hvordan norsk deltakelse i arbeidet med internasjonal regnskapsutvikling bør organiseres.

 • NOU 2016: 10 - Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

  27.06.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredningen inneholder en evaluering av reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Reglene ble skjerpet i 2011 for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Utvalget har evaluert forbrukerbeskyttelsen som oppnås ved ordningen og sammenholdt dette med kostnadene ordningen medfører. Utvalget foreslår å supplere garantiordningen med en forsikringsordning. I tillegg foreslås at kravene til sikkerhetsstillelsens lengde etter overtakelse reduseres til to år. En slik endring vil kunne gi en betydelig kostnadsreduksjon samtidig som forbrukerbeskyttelsen ikke antas å bli vesentlig svekket. Utvalgets flertall mener at kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse ikke bør endres, mens et mindretall går inn for å øke kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse for å styrke forbrukervernet. Endelig foreslår et enstemmig utvalg å innføre en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger selgere å stille sikkerhet ved salg av nyoppført bolig.

 • NOU 2016: 9 - Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning

  23.06.2016 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Voldsoffererstatningsutvalget har foretatt en bred gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen, og har vurdert ordningen som sådan og organiseringen av saksbehandlingen under ett. Utvalget har sett hen til andre lands ordninger, samt kravene som følger av internasjonale forpliktelser. Utvalget foreslår å beholde grunnstrukturen i ordningen, men har kommet med flere forslag til endringer, både når det gjelder hvem som kan få erstatning og vilkårene for å få erstatning. Blant annet foreslår utvalget å rydde opp i reglene for når man kan få erstatning for skade skjedd i utlandet. I tillegg foreslår utvalget flere utvidelser av ordningen for barn som er utsatt for voldsskade. Utvalget har også sett på rettshjelpstilbudet til personer utsatt for vold, samt organiseringen av ordningen. Utvalget legger på denne bakgrunn frem forslag til ny lov om voldsskadeerstatning.

 • NOU 2016: 8 - En god alliert – Norge i Afghanistan 2001–2014

  06.06.2016 NOU Utenriksdepartementet

  Dette er en helhetlig evaluering av Norges totale sivile og militære engasjement i Afghanistan i perioden 2001–2014. For Norge var engasjementet i Afghanistan krevende og Norge var en liten aktør i det store internasjonale engasjementet. Afghanistanutvalget har vurdert resultatene av Norges innsats sett opp mot de tre uttalte hovedmålene: å ivareta forholdet til USA og NATO, å bidra til internasjonal terrorbekjempelse og å bidra til statsbygging og utvikling. Rapporten ser blant annet på innsatsen i Faryab, fredsdiplomati og det kombinerte bidraget fra spesialstyrkene og Etterretningstjenesten. Den peker på lærdommer for framtidige bidrag i internasjonale operasjoner, først og fremst i sårbare stater.

 • NOU 2016: 7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

  25.04.2016 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget er bedt om å utrede et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Utvalget kommer med vurderinger og anbefalinger knyttet til kvalitet og profesjonalisering, styring og samordning og finansiering av karriereveiledningstilbudet i Norge. Utvalget har utredet et nettbasert tilbud om karriereveiledning for alle og gitt klare anbefalinger om etablering av dette. Utvalget gir videre vurderinger og anbefalinger for økt tilgang og kvalitet når det gjelder rådgivning i skolen, karriereveiledning ved karrieresentre i fylkene, ved universiteter og høyskoler, fagskoler og kriminalomsorgen, samt i Nav og i introduksjonsordningene for nyankomne innvandrere. Utvalget mener at karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for å nå mål knyttet til omstilling, integrering og gjennomføring på alle utdanningsnivåer. Det er et behov for en satsing på dette området for å sørge for et tilstrekkelig og profesjonelt tilbud til hele befolkningen.

 • NOU 2016: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016

  01.04.2016 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne mv. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2015 til 2016. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

 • NOU 2016: 5 - Omgåelsesregel i skatteretten

  Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten

  15.03.2016 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. Regelens funksjon er å trekke grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Den foreslåtte omgåelsesregelen er ment å erstatte den gjeldende ulovfestede gjennomskjæringsregel som er utviklet først og fremst gjennom Høyesteretts praksis. Forslaget tar i hovedsak sikte på å videreføre innholdet av dagens ulovfestede gjennomskjæringsregel, men det foreslås enkelte endringer både i regelens innhold og struktur.

 • NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

  10.03.2016 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig.

 • NOU 2016: 3 - Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

  Produktivitetskommisjonens andre rapport

  11.02.2016 NOU Finansdepartementet

  Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe. Vi står ved et vendepunkt. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst. Handlingsrommet i offentlige finanser vil gradvis reduseres, også fordi vi står overfor et skifte fra en yngrebølge til en eldrebølge. Vi må ha ny vekst som primært skapes i nye næringer – et skifte fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi.

 • NOU 2016: 2 - Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering

  Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

  01.02.2016 NOU Finansdepartementet

  Utredning om endringer i verdipapirhandelloven. Gjennomfører kommende EØS-regler som svarer til endringer i rapporteringsdirektivet. Forslag om at den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap bortfaller, og at det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter. Forslag om tilsyn med land for land rapportering etter verdipapirhandelloven.

 • NOU 2016: 1 - Arbeidstidsutvalget

  Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

  06.01.2016 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidstidsutvalget har gjennomgått dagens arbeidstidsregulering, blant annet forholdet mellom lov og tariffavtaler, internasjonale forpliktelser og reguleringen av arbeidstid i Sverige og Danmark. Utvalget har også sett nærmere på omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidstidsutvalget har diskutert behovet for arbeidskraft og ulike framskrivninger, og redegjort for grunnleggende hensyn og sentrale utviklingstrekk som kan ha betydning for arbeidstidsreglene. Utvalget peker på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og legger fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling, kveldsarbeid, medleverordninger, og den såkalte en- tredjedelsregelen i petroleumssektoren. Det foreslås også enkelte særregler for skift- og turnusordninger.

 • NOU 2015: 17 - Først og fremst

  Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

  04.12.2015 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget presenterer sine vurderinger av hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade. I utredningen blir det foreslått en rekke tiltak for å forbedre de prehospitale tjenestene (fastleger, legevakt, hjemmebaserte tjenester, kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, medisinsk nødmeldetjeneste og  ambulansetjenesten), herunder nasjonale krav til legevakt. Utvalget tar også for seg skoler, idrettslag, arbeidsplasser, de frivillige og andre etaters rolle og foreslår blant annet en nasjonal førstehjelpsstrategi.

 • NOU 2015: 16 - Overvann i byer og tettsteder

  Som problem og ressurs

  02.12.2015 NOU Klima- og miljødepartementet

  Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak forventes at kostnadene ved overvannsskade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge samme utvikling. Utvalget har gjennomgått gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder. Utvalget foreslår en pakke av ulike virkemidler for å gi kommunen gode rammebetingelser og tilstrekkelige virkemidler for å forebygge overvannsskader, og samtidig utnytte overvann som en ressurs.