NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Viser 1-25 av 663 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2020: 11 - Den tredje statsmakt

  Domstolene i endring

  30.09.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt for å utrede hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Utredningen må ses

 • NOU 2020: 10 - Straffelovrådets utredning nr. 2

  Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet

  16.09.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Det nye Straffelovrådet har i sin andre utredning vurdert om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe gjengkriminalitet. Rådet mener at reglene i straffeloven kapittel 13 i hovedsak gir

 • NOU 2020: 9 - Blindsonen

  Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

  04.08.2020 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Utredningen er avgitt av det uavhengige granskingsutvalget som har gjennomgått forvaltningens feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

 • NOU 2020: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

  19.06.2020 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2020: 7 - Verdier og ansvar

  Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

  15.06.2020 NOU Finansdepartementet

  Ola Mestad, professor ved Universitet i Oslo, overleverte 15. juni utredningen "Verdier og ansvar - det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland" (NOU 2020: 7) til finansminister Jan Tore Sanner. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig

 • NOU 2020: 6 - Frie og hemmelige valg

  Ny valglov

  27.05.2020 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Valglovutvalget legger i denne utredningen frem forslag til ny valglov. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov. Utvalget foreslår blant annet endringer i valgordningen, klageordningen og en ny beredskapshjemmel.

 • NOU 2020: 5 - Likhet for loven

  Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)

  30.04.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Rettshjelpsutvalget foreslår en reform av rettshjelpsordningen og en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven), som er ment å avløse gjeldende lov om fri rettshjelp fra 1980. Utvalget foreslår blant annet endringer i de økonomiske vilkårene

 • NOU 2020: 4 - Straffelovrådets utredning nr. 1

  Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

  12.03.2020 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Det nye Straffelovrådet har i sin første utredning vurdert om, og i hvilken grad, det er adgang til å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Rådet har også utformet forslag til straffebud. Rådet mener det er en snever

 • NOU 2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler

  13.02.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  Universitets- og høyskolelovutvalgets mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler, og regelverket for studentvelferd. Målet med arbeidet har vært å utforme et regelverk som tydelig

 • NOU 2020: 2 - Fremtidige kompetansebehov III

  Læring og kompetanse i alle ledd

  10.02.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget (KBU), ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for en periode på tre år for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. KBU har vært ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet

 • NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

  06.02.2020 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Touretttes syndrom. Videre skulle

 • NOU 2019: 26 - Rusreform – fra straff til hjelp

  19.12.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Rusreformutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. mars 2018. Utvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk

 • NOU 2019: 25 - Med rett til å mestre

  Struktur og innhold i videregående opplæring

  17.12.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Utvalgets mandat har vært å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen,

 • NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

  16.12.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling

 • NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

  13.12.2019 NOU Kunnskapsdepartementet

  Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med

 • NOU 2019: 22 - Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring

  03.12.2019 NOU Samferdselsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 5. oktober 2018. Utvalget utreder hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og

 • NOU 2019: 21 - Framtidens fiskerikontroll

  29.11.2019 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i

 • NOU 2019: 20 - En styrket familietjeneste

  En gjennomgang av familieverntjenesten

  21.11.2019 NOU Barne- og familiedepartementet

  Familievernutvalget  ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mai 2018 for å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Formålet med utredningen har vært å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få

 • NOU 2019: 19 - Jenterom, gutterom og mulighetsrom

  Likestillingsutfordringer blant barn og unge

  14.11.2019 NOU Kulturdepartementet

  #UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig

 • NOU 2019: 18 - Skattlegging av havbruksvirksomhet

  04.11.2019 NOU Finansdepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte 7. september 2018 et partssammensatt utvalg som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble

 • NOU 2019: 17 - Domstolstruktur

  01.10.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og

 • NOU 2019: 16 - Skattlegging av vannkraftverk

  30.09.2019 NOU Finansdepartementet

  Ekspertutvalget som har vurdert beskatningen av vannkraftverk ble oppnevnt 22. juni 2018. Ekspertutvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av vannkraftbeskatningen. Vannkraftnæringen står overfor flere ulike ordninger som gir inntekter

 • NOU 2019: 15 - Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement

  27.06.2019 NOU Finansdepartementet

  Utvalget ble nedsatt av regjeringen Solberg 21. juni 2017. Utvalget har utredet skatterådgiveres, herunder advokaters, yrkesmessige taushetsplikt og opplysningsplikt til skattemyndighetene ved utøvelse av skatterådgivning, og har vurdert om det bør

 • NOU 2019: 14 - Tvangsbegrensningsloven

  Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike

 • NOU 2019: 13 - Når krisen inntreffer

  14.06.2019 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 9. februar 2018. Utvalgets mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen. Utredningen ble overlevert til samfunnssikkerhetsminister