NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2024: 15 - En bedre regulert drosjenæring

  Delutredning II fra Drosjeutvalget

  05.07.2024 NOU Samferdselsdepartementet

  Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I delutredning II utreder utvalget tiltak for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet, krav til taksameter- og kontrollutrustning,

 • NOU 2024: 14 - Med lov skal data deles

  Ny lovgivning om viderebruk av offentlige data

  26.06.2024 NOU Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Utvalget foreslår i NOU 2024: 14 ny lovgivning som skal gjøre det enklere for næringslivet, forskere, presse og sivilsamfunnet med mer, å finne og ta i bruk offentlige data til å lage nye produkter, tjenester og løsninger. Forslaget vil gi felles

 • NOU 2024: 13 - Lov og frihet

  Negativ sosial kontroll, æresmotivert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold – juridiske problemstillinger og forslag til regelverksendringer

  24.06.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Hovedformålet med lovutvalget om negativ sosial kontroll har vært å vurdere om lovgivningen gir barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, psykisk vold og ufrivillig utenlandsopphold

 • NOU 2024: 12 - Håndheving av mindre narkotikaovertredelser

  18.06.2024 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Rushåndhevingsutvalget ble oppnevnt for å utrede utvalgte strafferettslige og straffeprosessuelle spørsmål knyttet til regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Utvalget foreslår lovregulering av en straffutmålingsordning for

 • NOU 2024: 11 - Lavlønn i Norge

  17.06.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Hovedformålet med Lavlønnsutvalget har vært å framskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag som kan danne en felles virkelighetsforståelse av omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Utvalget slår fast at det norske arbeidslivet har et høyere nivå på de

 • NOU 2024: 10 - Ny motorferdsellov

  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

  21.05.2024 NOU Klima- og miljødepartementet

  Motorferdsellovutvalget legger i denne utredningen frem sitt forslag til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens regler, men med enkelte justeringer. Forslaget innebærer blant annet at kommunene

 • NOU 2024: 9 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Andre delutredning

  16.05.2024 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Andre delutredning gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, geografisk virkeområde, reglene om avvisning og håndheving. I tillegg fremlegger utvalget forslag til ny lov om

 • NOU 2024: 8 - Likestillingens neste steg

  Mannsutvalgets rapport

  24.04.2024 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mannsutvalget er et offentlig utvalg som har fått i oppdrag å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer gjennom livsløpet. I sin rapport gir Mannsutvalget utvalget en oversikt over likestillingsutfordringer som rammer gutter og menn på ulike

 • NOU 2024: 7 - Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

  11.04.2024 NOU Utenriksdepartementet

  I januar 2024 var det tretti år siden EØS-avtalen trådte i kraft. I 2022 ble det utnevnt et uavhengig utvalg som skulle vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. Forrige utredning ble publisert i 2012, og EU har endret seg siden den

 • NOU 2024: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

  22.03.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2024: 5 - Maktens ansikt

  Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?

  21.03.2024 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget for utredning om identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen (ID-skjermingsutvalget) ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 23. februar 2023. Bakgrunnen for oppnevningen var Stortingets anmodningsvedtak 25.

 • NOU 2024: 4 - Voldtekt – et uløst samfunnsproblem

  08.03.2024 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Voldtektsutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, støttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølgning av voldtektssaker. Utvalget fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og

 • NOU 2024: 3 - Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

  01.03.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre Norges evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Bakgrunnen for

 • NOU 2024: 2 - I samspill med naturen

  Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

  12.02.2024 NOU Klima- og miljødepartementet

  Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

 • NOU 2024: 1 - Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

  01.02.2024 NOU Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Ved kongelig resolusjon 12. august 2022 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget legger med dette fram en delutredning med forslag til juridisk definisjon

 • NOU 2023: 30 - Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

  15.12.2023 NOU Finansdepartementet

  Eksterne rapporter: Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi. Utredning for Frontfagsmodellutvalget (rapporter 2023/47 ssb.no) Lønns- og prisdannelsen som stabiliseringsmekanisme i en frontfagsmodell (Rapporter 2023/46 ssb.no)

 • NOU 2023: 29 - Abort i Norge

  Ny lov og bedre tjenester

  14.12.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i

 • NOU 2023: 28 - Investeringskontroll

  En åpen økonomi i usikre tider

  04.12.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalgets vurdering er at dagens ordning og regelverk for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser ikke fungerer på en god nok måte. Utvalget foreslår at det etableres en meldeordning for

 • NOU 2023: 27 - Et nytt system for kvalitetsutvikling

  – for elevenes læring og trivsel

  13.11.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Mandag 13. november legger utvalget frem sin hovedinnstilling "Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevenes

 • NOU 2023: 26 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Første delutredning

  10.11.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

 • NOU 2023: 25 - Omstilling til lavutslipp

  Veivalg for klimapolitikken mot 2050

  27.10.2023 NOU Klima- og miljødepartementet

  Utredningen ser på hvordan Norge kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. Den ser på både utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge. Utredningen drøfter hvordan omstillingen til et samfunn hvor så å

 • NOU 2023: 24 - Med barnet hele vegen

  Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

  26.10.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede

 • NOU 2023: 23 - Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  28.09.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte 8. oktober 2021 et utvalg for å vurdere hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Regjeringen Støre besluttet den 29. november 2021 at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat

 • NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring

  Delutredning I fra Drosjeutvalget

  30.06.2023 NOU Samferdselsdepartementet

  Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I denne delutredningen utreder utvalget mulige løsninger for plikten til å være tilknyttet en drosjesentral, begrenset driveplikt i drosjenæringen

 • NOU 2023: 21 - Embetsordningen – i takt med tiden

  19.06.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Embetsmannsutvalget har avgitt sin rapport. Utvalget ble oppnevnte i september 2021 for å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen, som har røtter tilbake fra tiden før Grunnloven ble vedtatt i 1814. Utvalget foreslår å

 • Side 1 av 30
 • Side 1 av 30