Dokument

NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2023: 27 - Et nytt system for kvalitetsutvikling

  – for elevenes læring og trivsel

  13.11.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Mandag 13. november legger utvalget frem sin hovedinnstilling "Et nytt system for kvalitetsutvikling - for elevenes

 • NOU 2023: 26 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Første delutredning

  10.11.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

 • NOU 2023: 25 - Omstilling til lavutslipp

  Veivalg for klimapolitikken mot 2050

  27.10.2023 NOU Klima- og miljødepartementet

  Utredningen ser på hvordan Norge kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. Den ser på både utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge. Utredningen drøfter hvordan omstillingen til et samfunn hvor så å

 • NOU 2023: 24 - Med barnet hele vegen

  Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

  26.10.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsinstitusjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2022. Utvalget har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede

 • NOU 2023: 23 - Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  28.09.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen Solberg oppnevnte 8. oktober 2021 et utvalg for å vurdere hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Regjeringen Støre besluttet den 29. november 2021 at utvalget skulle videreføres med et noe justert mandat

 • NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring

  Delutredning I fra Drosjeutvalget

  30.06.2023 NOU Samferdselsdepartementet

  Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv. I denne delutredningen utreder utvalget mulige løsninger for plikten til å være tilknyttet en drosjesentral, begrenset driveplikt i drosjenæringen

 • NOU 2023: 21 - Embetsordningen – i takt med tiden

  19.06.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Embetsmannsutvalget har avgitt sin rapport. Utvalget ble oppnevnte i september 2021 for å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen, som har røtter tilbake fra tiden før Grunnloven ble vedtatt i 1814. Utvalget foreslår å

 • NOU 2023: 20 - Tegnspråk for livet

  Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

  13.06.2023 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Tegnspråkutvalget har utredet hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer. Utgangspunktet for utvalget har vært formålet med språkloven, som blant annet er å sikre at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme

 • NOU 2023: 19 - Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet?

  Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

  06.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har utredet hvordan data om elever og studenter kan brukes for å forbedre undervisning, fremme læring og øke kvaliteten i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Utredningen

 • NOU 2023: 18 - Genteknologi i en bærekraftig fremtid

  06.06.2023 NOU Klima- og miljødepartementet

  Genteknologiutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 30. november 2020. Mandatet fra utvalget var bl.a. å redegjøre for utviklingen av genteknologi, og komme med anbefalinger om regulering. Tirsdag 6. juni la Genteknologiutvalget ved utvalgsleder

 • NOU 2023: 17 - Nå er det alvor

  Rustet for en usikker fremtid

  05.06.2023 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Hele krisespektret ligger til grunn for kommisjonens mandat. Kommisjonens drøfting av det

 • NOU 2023: 16 - Evaluering av pandemihåndteringen

  Rapport fra Koronautvalget

  02.06.2023 NOU Kunnskapsdepartementet

  Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020

 • NOU 2023: 15 - Bærekraftsrapportering

  Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

  22.05.2023 NOU Finansdepartementet

  Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon

 • NOU 2023: 14 - Forsvarskommisjonen av 2021

  Forsvar for fred og frihet

  03.05.2023 NOU Forsvarsdepartementet

  Bakgrunnen er Stortingets vedtak i innstillingen til Langtidsplanen for forsvarssektoren (2020 - 2021) der regjeringen ble bedt om å sette ned en forsvarskommisjon «med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske

 • NOU 2023: 13 - På høy tid

  Realisering av funksjonshindredes rettigheter

  02.05.2023 NOU Kultur- og likestillingsdepartementet

  Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også 

 • NOU 2023: 12 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

  31.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2023. Utvalget avsluttet arbeidet med rapporten 28. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i

 • NOU 2023: 11 - Raskt og riktig

  En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

  30.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten. Gjennomgangen har vært begrenset til systemet på statlig side.

 • NOU 2023: 10 - Leve og oppleve

  Reisemål for en bærekraftig fremtid

  30.03.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen 26. august 2021 for å utrede handlingsrommet for besøksforvaltning og reisemålsutvikling i norske kommuner. Utvalget ble videreført med uendret mandat og sammensetning etter regjeringsskiftet høsten 2021.

 • NOU 2023: 9 - Generalistkommunesystemet

  Likt ansvar – ulike forutsetninger

  29.03.2023 NOU Kommunal- og distriktsdepartementet

  Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt i november 2020. Utvalget har foretatt en helhetlig kartlegging og analyse av generalistkommunesystemet, dets utvikling og virkemåte. Utvalget har vurdert forutsetninger og rammer for å opprettholde et

 • NOU 2023: 8 - Fellesskapets sykehus

  Styring, finansiering, samhandling og ledelse

  27.03.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Sykehusutvalgets utredning er forankret i Hurdalsplattformen. Utvalget ble bedt om å vurdere erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og

 • NOU 2023: 7 - Trygg barndom, sikker fremtid

  Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

  20.03.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 2021. Utvalgets mandat ble endret 9. desember 2021, og utvalget ble bedt om å vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen

 • NOU 2023: 6 - Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

  02.03.2023 NOU Finansdepartementet

  Utredningen gjelder utkast til ny finanstilsynslov. I utkast til ny lov forslås det å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker, og at klager på Finanstilsyents vedtak som en hovedregel skal behandles

 • NOU 2023: 5 - Den store forskjellen

  Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

  02.03.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget er bedt om å gi en oppdatert kunnskapsoversikt over kvinners helse kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse.

 • NOU 2023: 4 - Tid for handling

  Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

  02.02.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsepersonellkommisjonen er forankret i Hurdalsplattformen og ble etablert i desember 2021. Kommisjonen er bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale

 • NOU 2023: 3 - Mer av alt – raskere

  Energikommisjonens rapport

  01.02.2023 NOU Olje- og energidepartementet

  Utredningen inneholder en kartlegging av energibehovene og forslag til økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for

 • Side 1 av 30
 • Side 1 av 30