NOU 2024: 4

Voldtekt – et uløst samfunnsproblem

Voldtektsutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, støttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølgning av voldtektssaker. Utvalget fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene. Utvalget fant blant annet at det gjøres for lite for å forebygge voldtekt, det er for store variasjoner i helsetjenester for voldtektsutsatte og at etterforskning av voldtektssaker ikke prioriteres i tilstrekkelig grad i politiet og påtalemyndigheten. Utvalgets anbefalinger retter seg mot styrket prioritering av voldtekt på myndighetsnivå og i tjenesteapparatet.

Les dokumentet