Mehl tok imot utredning om voldtekt

På den internasjonale kvinnedagen fredag 8. mars fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl overlevert Voldtektsutvalgets utredning.

Kvinne og mann står foran en blå vegg med bilder av lyseblå løver. De holder en hvit publikasjon mellom seg.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk overlevert voldtektsutvalgets NOU på kvinnedagen av utvalgsleder kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Regjeringen anerkjenner at arbeidet med å bekjempe voldtekt i Norge ikke har vært godt nok. En av fem kvinner har vært utsatt for voldtekt i løpet av livet. Det er uakseptable høye tall, som krever handling. Nå kommer voldtektsutvalget med flere tiltak. Disse tiltakene må vi jobbe videre med, og derfor vil vi snarlig sende dem på høring, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen oppnevnte Voldtektsutvalget i februar 2023. Utvalget fikk i oppgave å utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skulle også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak.

– Før jul la regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Det er over hundre tiltak og over 100 millioner kroner i årets budsjett. Utvalget peker på mange av de samme utfordringene som vi har løftet frem. Vi må jobbe bedre på tvers, på tvers av departement og på tvers av sektorer, sier Mehl.

Regjeringen vil legge frem et forslag til samtykkelov. Det krever et grundig lovarbeid som vi er godt i gang med. Sammen med dette gir utvalgets rapport et godt grunnlag for å styrke arbeidet fremover.

 – Jeg vil takke Voldtektsutvalget og sekretariatet for deres viktige arbeid. Vi vil bruke denne kunnskapen til å styrke innsatsen mot voldtekt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Voldtektsutvalget overleverer i dag NOU 2024:4 «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem». Utvalget vurderer at myndighetene ikke har lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt.  Handlingsplaner og andre tiltak har ikke hatt ønsket virkning, derimot er det grunn til å tro at antall voldtekter øker. Til tross for at flere regjeringer har hatt kampen mot voldtekt og andre former for seksuell vold som et prioritert mål, har det ikke vært en stabil og tydelig myndighetsstruktur i dette arbeidet. Utvalget finner ikke tegn til at myndighetene på en langsiktig og systematisk måte har tatt tak i det store omfanget av voldtekt.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere dagens forebyggende arbeid mot voldtekt, tilgjengelige støttetjenester for voldtektsutsatte og politiet og påtalemyndighetens håndtering av voldtektssaker.

Det finnes flere gode støttetilbud til voldtektsutsatte. Samtidig er det for stor geografisk variasjon i helsetilbudet og mange overgrepsmottak etterlever ikke nasjonale krav. Det er klare mangler i akuttilbudet til barn som er utsatt for voldtekt. Flere lavterskeltilbud har gode støttetilbud, men disse er sårbare for kutt. Den psykososiale oppfølgingen av voldtektsutsatte er mangelfull, og mange voldtektsutsatte får ikke den hjelpen de trenger.

Voldtekt er en alvorlig straffbar handling, men de færreste voldtekter blir anmeldt til politiet. Til tross for at voldtektssaker har vært en uttalt prioritet for politiet og påtalemyndigheten i mange år, er oppklaringsprosenten for sakene det laveste den har vært siden 2013. Sakene håndteres av etterforskere og påtalejurister uten spesialkompetanse om etterforskning av voldtektssaker og mange saker blir liggende uten at noe skjer. Kripos la i 2019 ned voldtektsgruppen som hadde spisskompetanse i etterforskning av voldtektssaker. Mange voldtektsutsatte opplever etterforskningen som krevende.

På bakgrunn av funnene i utredningen foreslår utvalget 30 tiltak for å styrke myndighetenes innsats mot voldtekt. Utvalget foreslår at det opprettes et nytt statlig organ med ansvar for arbeidet mot voldtekt og annen kjønnsbasert vold. Utvalget anser etableringen av en styrket struktur på myndighetsnivå som en forutsetning for å lykkes med de tiltakene som utvalget anbefaler.

Utvalget anbefaler videre at det iverksettes et massivt løft for å forebygge voldtekt og annen seksuell vold. Når det gjelder helsetilbudet til voldtektsutsatte anbefaler utvalget blant annet at det opprettes et landsdekkende og forsvarlig akuttilbud til voldtektsutsatte barn, at den psykososiale oppfølgingen av voldtektsutsatte styrkes og at det etableres en støttekoordinator som skal hjelpe voldtektsutsatte med å finne frem til den hjelpen de trenger.

Utvalget anbefaler flere tiltak for å heve kvaliteten på etterforskningen i voldtektssaker, blant annet at sakene etterforskes av personell med spesialkompetanse og at det opprettes en voldtektsseksjon ved Kripos. Utvalget anbefaler videre at det iverksettes et større arbeid for å bedre ivaretakelsen av fornærmede i voldtektssaker.

En fullstendig oversikt over utvalgets anbefalte tiltak finnes i utredningens kapittel 22.

Utvalgets budskap er beskrevet i utredningens kapittel 1 (engelsk oversettelse i kapittel 2 og samisk oversettelse i kapittel 2).

 

Nett-tv Mehl mottek utgreiing frå Valdtektsutvalet

Se sendingen her

Se sendingen her