Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

Regjeringen lanserer i dag en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-2028. Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte.

– Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro, og tar i ytterste konsekvens liv. Vi må beskytte og følge opp utsatte bedre enn vi gjør i dag. Regjeringens plan inneholder konkrete tiltak for å sørge for den mest grunnleggende tryggheten for barn og voksne i eget hjem, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Politiets forebyggende virksomhet, etterforskning og straffeforfølgning står sentralt i planen. Det skal blant annet legges til rette for styrking av politiets arbeid gjennom spredning av RISK-modellen, for håndtering av saker om vold i nære relasjoner, til flere politidistrikter. Etterforskningen av internettrelaterte overgrep mot barn skal styrkes og mindreårige mistenkte under 16 år i saker om seksuelle overgrep skal avhøres på barnehusene.  

– Det fremste målet er å hindre at vold i nære relasjoner skjer. Bedre forebygging og et godt støtteapparat kan redusere og forhindre vold og overgrep og redde liv, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Opptrappingsplanen er en viktig byggestein i regjeringens helhetlige arbeid for å øke tryggheten i samfunnet.

– Vold og overgrep er et stort folkehelseproblem, og de helsemessige konsekvensene for barn, unge og voksne som utsettes for vold, kan være alvorlig og langvarige. Helse- og omsorgstjenestene har en sentral rolle i å forebygge og avdekke vold, og i å følge opp dem som utvikler helseproblemer som følge av vold, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Vold og overgrep kan sette spor i generasjoner, bidrar til at utsatte barn og unge får et vanskelig utgangspunkt og øker deres sårbarhet for å bli utsatt for ny vold og for selv å begå kriminalitet. Planens tiltak rettet mot familie- og barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, politiet og frivillig sektor er viktige elementer i arbeidet for å skape en trygg oppvekst for barn og hindre vold mot deres omsorgspersoner

– Den som utsettes for vold og overgrep skal ikke bære byrden alene. Det offentlige skal bli bedre på å fange opp utsatte og alle skal vite at det er hjelp å få. Ta kontakt med politiet, krisesentre og barnevern, oppfordrer Mehl.

Det er en vedvarende utfordring at samarbeidet mellom sektorene svikter og at mye arbeid fortsatt foregår i siloer. Opptrappingsplanen skal derfor legge til rette for en mer helhetlig og samordnet innsats mot vold og overgrep, slik at færre utsettes for vold og flere får nødvendig bistand og beskyttelse.

Det vil også bli etablert en egen undersøkelseskommisjon for saker som gjelder vold og overgrep eller grov omsorgssvikt mot barn og ungdom. I tillegg styrkes tilskuddordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene og ordningen med mangfoldsrådgivere (tidligere minoritetsrådgivere) i skolene.

Opptrappingsplanen inneholder et eget kapittel om vold og overgrep i samiske samfunn.  I samarbeid med Sametinget er det utviklet tiltak som blant annet skal styrke språk og kulturforståelsen i politi og hjelpeapparatet, etablere et eget barnehustilbud tilrettelagt for samiske barn og bidra til at voldutsatte i den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud.

Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep spenner over flere departementers ansvarsområder og krever koordinert tverrdepartemental innsats. JD har koordinert arbeidet og utarbeidet opptrappingsplanen i samarbeid med AID, BFD, HOD, KD, KDD, KUD, LMD og UD.