Statsbudsjettet 2024

Regjeringen vil gi politiet to milliarder kroner mer

I forslaget til statsbudsjett for 2024 øker regjeringen politibudsjettet med to milliarder kroner sammenlignet med 2023. 1,5 milliard kroner går til å opprettholde dagens aktivitetsnivå i politiet, og 500 millioner er økte satsninger på lokal tilstedeværelse, økonomisk kriminalitet og vold og overgrep. – Med dette peker vi ut en tydelig retning for et politi som er til stede i lokalsamfunn over hele landet, sier Mehl.

De to milliardene fordeles på fire prioriterte områder: Opprettholde aktivitetsnivået i politiet, styrket grunnbemanning og lokal tilstedeværelse, tiltak mot økonomisk kriminalitet og kamp mot vold og overgrep:

  • 328 millioner til å styrke førstelinjen i politidistriktene
  • 15 millioner til forebygging av gjengkriminalitet i Oslo
  • 9,5 millioner til pilot for politiutdanning i Alta
  • 80 millioner til et etterforskningsløft
  • 50 millioner kroner til kampen mot økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk, hvor 15 millioner går til nytt bedragerisenter i Økokrim
  • 100 millioner kroner til opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner
  • 72 millioner kroner til å styrke PSTs kapasitet, blant annet mot terror
  • Regjeringen legger i dag frem handlingsplanen «Trygghet i hverdagen», med tiltak for å styrke beredskap og forebygging frem mot 2025.

– Politiet står i en krevende tid. Krigen i Ukraina brakte med seg store, nye oppgaver med flyktninger og en høyere trussel fra spionasje. Samtidig har prisveksten slått inn i politibudsjettene og tvunget politidistriktene til å holde stillinger ledige. Vi må løse de store utfordringene med digital kriminalitet, kriminelle nettverk og fremmed etterretning, samtidig som folk skal ha det trygt i hverdagen rundt i landet, sier Mehl.

Handlingsplanen «Trygghet i hverdagen» lanseres samtidig som regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem.

– Politiet må ha tid til å snakke med ungdom, forebygge rusbruk og følge opp hverdagskriminaliteten, selv om verden rundt oss er krevende. Det gir trygghet, skaper tillit og er forebyggende, sier Mehl.

Politiet skal åpne dørene til ytterligere ti nye tjenestesteder i 2024, i tillegg til de ti som politiet er i gang med å etablere.

– Nye tjenestesteder er viktig både i byene og distriktet. Uten den nye politistasjonen på Mortensrud, som har hatt store utfordringer med kriminalitet, ville Oslopolitiet snart stått helt uten fast tilstedeværelse i sør for sentrum. Sånn kan vi ikke ha det, sier Mehl.

Regjeringen legger også fram en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet senere i høst I budsjettet settes det av 50 millioner kroner til flere etterforskere, mer spesialkompetanse i politidistriktene, nytt bedragerisenter i Økokrim og tiltak for å inndra kriminelt utbytte.

– Økonomisk kriminalitet er ofte en driver bak vold og narkosalg. Vi skal styrke kampen mot gjengene. Vi øker kapasitet og kvaliteten i behandlingen av straffesaker. Vi må knuse gjengene for å forebygge at ungdommer rekrutteres inn i et liv med vold og narkotika, sier Mehl.

Etterforskningsløftet har vært en viktig prioritet for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Hurdalsplattformen. Nå settes det av 80 millioner til å styrke etterforskning og påtalemyndigheten. Midlene går til å styrke den høyere påtalemyndighet, som støtter etterforskere rundt i landet, og flere etterforskere i politidistriktene.

– Solid etterforskning er viktig både for å ivareta ofre og sikre rettferdighet, og for å ta kriminaliteten ved roten. Mange etterforskere har opplevd stort arbeidspress og høy turnover. Etterforskningsløftet er viktig for alle kriminalitetsformer, sier Mehl.  

Regjeringen legger også frem en opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner i løpet av høsten. Det foreslås å bevilge 85 millioner til politiet for å styrke barnehusene og øke politidistriktenes kapasitet til å avdekke, etterforske og iretteføre internettrelaterte overgrep mot barn. Regjeringen vil prøve ut spesialenheter mot vold i nære relasjoner i tre nye politidistrikter, Nordland, Sør-Vest og Sør-Øst, etter modell fra RISK i Oslo.

I tillegg foreslår regjeringen 9,5 millioner kroner til rekrutteringstiltak, som blant annet inkluderer et pilotforsøk med en ny, desentralisert politiutdanning i Alta.

Det foreslås også 72 millioner for å styrke PST.