Rapporter, planer og strategier

Trygghet i hverdagen

Handlingsplan som følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om å legge fram en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet.

Les dokumentet

Handlingsplan mot 2025

Forord ved statsråden

Regjeringen ønsker levende og trygge lokalsamfunn og tilgjengelige tjenester for folk uansett hvor de bor. Da må vi ha politi, tjenester og arbeidsplasser over hele landet. Denne handlingsplanen følger opp regjeringens punkt i Hurdalsplattformen om å legge fram en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) peker i sin sluttevaluering av politireformen på at målet om økt tilstedeværelse ikke er nådd, og at mange kommuner ønsker økt fysisk tilstedeværelse både av beredskaps- og forebyggingshensyn. Særlig mindre kommuner og kommuner som har lang avstand til sentrale funksjoner, opplever at tilstedeværelsen ikke er blitt bedre.

I arbeidet med planen inviterte jeg alle landets kommuner til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet. Jeg fikk over 200 svar. Jeg ba også Politidirektoratet (POD) på fritt grunnlag vurdere hvordan lokalt politi kan styrkes. I tillegg har jeg bedt direktoratet vurdere en rekke konkrete tiltak. Lokalt politi har vært i dialog med alle landets 356 kommuner i forbindelse med dette arbeidet, og har gitt viktige faglige innspill til planen.

Jeg mener handlingsplanen peker ut en tydelig retning for et politi som er til stede for – og i – lokalsamfunn i hele landet, og som kan bidra til å skape trygghet og forebygge kriminalitet der folk bor. Min ambisjon er at planen skal styrke politiet i hele Norge. Arbeidet med å styrke og utvikle lokalpolitiet er kontinuerlig og pågående.

Jeg har tillit til det gode politiarbeidet som utføres i hele Norge. Det er noe jeg deler med folk flest, tilliten til politiet i Norge er høy, slik tilliten i det norske samfunnet ellers er det. Det er bra og fortjent. At folk stoler på politiet og har lav terskel for å dele informasjon og bekymringer, letter også politiets arbeid med å holde samfunnet trygt.

En smilende justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, iført sort jakke, ser inn i kamera. En politibil  og et bygg med glassfasade skimtes i bakgrunnen.

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister