1 Om politiet

Rundt 15 000 personer jobber i Norges tolv politidistrikter. I tillegg jobber det rundt 3000 personer i Politidirektoratet og særorganer som Kripos og Økokrim. Hvert politidistrikt ledes av en politimester, som har et samlet ansvar for at politidistriktet løser alle sine oppgaver innenfor økonomiske, juridiske og andre rammer. Siden alle politidistrikter er forskjellige og utfordringene varierer over tid, ofte på kort varsel, er det viktig for regjeringen at politimesteren har stor frihet til å foreta lokale prioriteringer og omfordeling av ressurser internt i distriktet. De beste beslutningene fattes ofte lokalt. Hvert politidistrikt er delt inn i geografiske driftsenheter (GDE-er), som igjen er delt inn politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter). Mange politistasjonsdistrikter har flere politistasjoner (tjenestesteder). Politidistriktene har også spesialiserte faglige enheter, såkalte funksjonelle driftsenheter (FDE-er), for områder som forebygging, etterforskning, operasjonssentral osv. Politiets oppgaver løses i et samspill mellom GDE og FDE, hvor FDE-ene på ulike måter støtter og styrer politiarbeidet som utføres i GDE-ene. Lokalt politi benytter også IT-systemer og materiell som biler, droner og våpen, som leveres av sentrale enheter i politiet.