Forsvarsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Dokument

Prop. 110 S (2015–2016)

Investeringar i Forsvaret

Regjeringen fremmer forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon.

Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Meldingen omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.