Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Det jobbes nå med en ny langtidsplan for forsvarssektoren som regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget våren 2016. Som ett av flere, men et helt sentralt innspill til utarbeidelsen av langtidsplanen, har forsvarsministeren bedt om råd fra Forsvarssjefen om den videre utviklingen av Forsvaret.

NATO-øvelsen Noble Jump

NATOs evne til å reagere hurtig i krisesituasjoner står sentralt når forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker den store NATO-øvelsen Noble Jump i Polen 18. juni. NATO tester nå ut konseptet med en hurtig utrykningsstyrke med raskere responstid enn NATO Response Force.

Dokument

Prop. 111 LS (2014-2015)

Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)

Regjeringen foreslår en ny ordning for militært tilsatte.

Høringsdokument

Høring - Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

I den nye loven foreslår vi å slå sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant. Høringsfrist: 01.10.2015