Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Forsvarsdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde 8. mai

Årets frigjørings- og veterandag 8. mai

Grunnet smittesituasjonen ble årets markering av frigjørings- og veterandagen digital. Sendingen kan ses i opptak her.

Nett-tv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen undertegner tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

Undertegner tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

– USA er Norges viktigste allierte, og vi har hatt et nært og godt forsvarssamarbeid i mer enn 70 år. Avtalen er en modernisering og videreutvikling av avtalene og samarbeidet som vi allerede har med USA. Den er viktig for norsk sikkerhet i rammen av NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Langtidsplanen for Forsaret

Regjeringen presenterte samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren la frem den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020–2021):

Forsvarsbudsjettet 2021

Forslaget til statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober kl. 1000.

Prop. 80 L (2019–2020):

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser.

Aktuelt fra departementet

Akershus Festning

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Økning i forsvarsbudsjettet

Forslagene om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer i revidert nasjonalbudsjett, gjør at forsvarssektoren både kan støtte opp om regjeringens mål om å få flere i arbeid og få ny vekst i private bedrifter. Totalt er forslaget til forsvarsbudsjett for 2021 på 65,6 milliarder kroner dersom revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt.

Illustrasjonsbilete frå øvninga TG 21-2 i Nord-Norge.

Foreslår fleire nye investeringer i forsvar

Regjeringa har bede om at Stortinget godkjenner fleire nye investeringsprosjekt på Ørland, Porsangmoen og Novik. Regjeringa bed og Stortinget om å få skaffe fleire sjømålsmissil til korvettane i Sjøforsvaret, og om å oppgradere F-35-flya.