Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Aktuelt nå

Historisk forsvarsrapport

For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. Tirsdag 28. april mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide rapporten.

NATO-øvelsen Noble Jump

NATOs evne til å reagere hurtig i krisesituasjoner står sentralt når forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker den store NATO-øvelsen Noble Jump i Polen 18. juni. NATO tester nå ut konseptet med en hurtig utrykningsstyrke med raskere responstid enn NATO Response Force.

Dokument

Prop. 1 S (2014–2015)

Statsbudsjettet 2015

–Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter for å bygge økt operativ evne. Regjeringen vil også styrke forsvarssektorens evne til å bidra til samfunnssikkerheten ved blant annet å skjerpe helikopterberedskapen på Rygge og Bardufoss.

Høringsdokument

Høring - Forslag til lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Forsvarsdepartementet sender forslag til ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) på høring. I den nye loven har vi slått sammen fire lover: vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven. Formålet med lovarbeidet har vært å gjøre regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret mer tilgjengelig, oppdatert og tidsmessig relevant. Høringsfrist: 01.10.2015