Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Varsling i forsvarssektoren

Her kan du lese om varsling i forsvarssektoren. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan være brudd på regelverk, uetisk og/eller uønsket adferd. Forsvarsdepartementet tar imot varsler både fra ansatte i sektoren og fra eksterne.

Arbeidsmiljøloven lovfester arbeidstakers rett til å varsle. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold enten på arbeidsplassen eller i forsvarssektoren for øvrig. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover, retningslinjer og etiske normer. Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om er svikt i sikkerhetsrutiner, uforsvarlig saksbehandling, økonomiske misligheter (korrupsjon, bedrageri, svindel, o.l.), mobbing, trakassering, mv.

Forsvarsdepartementet tar imot varsel om kritikkverdige forhold som gjelder Forsvarsdepartementet og/eller underliggende etater. Både ansatte i forsvarssektoren, og eksterne (leverandører, publikum, mv.) kan varsle Forsvarsdepartementet.

Varsling kan gjøres til Forsvarsdepartementets elektroniske varslingskanal.

Denne løsningen gir mulighet for å varsle anonymt, eller med navn og kontaktdetaljer.

Retningslinjer for varsling i forsvarssektoren:

Retningslinjer for varsling i forsvarssektoren punkt 5.1 slår fast at følgende prinsipper skal legges til grunn for forsvarlig behandling av varsler i forsvarssektoren:

  1. alle henvendelser skal tas alvorlig og behandles som varsling, også anonyme
  2. alle henvendelser skal behandles uten unødig opphold
  3. kontradiksjon
  4. konfidensialitet
  5. ivaretakelse av varsler og den det varsles om (gjengjeldelse ikke skal forekomme)
  6. det skal være fokus på sak og ikke på person
  7. den det varsles om er «uskyldig» inntil det motsatte er bevist
  8. undersøkelser for å identifisere anonyme varslere skal ikke forekomme
  9. varslingsmuligheten skal ikke benyttes for generelle klagesaker

Andre kontaktpunkter i Forsvarsdepartementet:
Telefon: 23 09 60 36
E-post: [email protected]
Adr.: Forsvarsdepartementets varslingskanal, postboks 8126 Dep, 0032 Oslo

Ved bruk av telefon, e-post eller brev, må varsleren selv sørge for eventuell anonymitet.

 

Kontaktpunkter i underliggende virksomheter:

Ansatte i Forsvarsdepartementets underliggende virksomheter kan også varsle internt via følgende kanaler:

 

E-post

Adresse

Telefon

Forsvars-departementet[1]


  [email protected]

Forsvarsdepartementets   varslingskanal 
  Postboks 8126 Dep

0032 Oslo


23096036

Forsvaret

[email protected] / [email protected]

Forsvarets   varslingskanal

Postboks   1550 Sentrum

0015   Oslo

800   89 666 / 05109666

Forsvarsbygg

 

[email protected]

FBs varslingskanal

Postboks 405 Sentrum

0103 OSLO

45878231

Forsvarets
  forsknings-institutt


  [email protected]

FFIs   varslingskanal

Postboks   25

2027   Kjeller


63807110

Nasjonal sikker-hetsmyndighet


  [email protected]

NSMs varslingskanal
  Postboks 8126 Dep

0032 Oslo


67864354

Forsvarsmateriell

[email protected]

Forsvarsmateriells   varslingskanal

Postboks   1550 Sentrum

0015   Oslo

23093010[1] Forsvarsdepartementets varslingsenhet kan benyttes av forsvarspersonell i hele sektoren. Varsler fra personell i underliggende etater behandles som eksterne varsler

 

 

Mer om varsling

Forsvarssektoren skal arbeide for å ha en organisasjonskultur preget av åpenhet og god intern kommunikasjon slik at kritikkverdige forhold tas opp, drøftes og løses. Et åpent og ansvarlig arbeidsmiljø vil gjøre behovet for varslingssystemer overflødig og vil hindre fremvekst av kritikkverdige forhold. Derfor er et kontinuerlig fokus på god kommunikasjon og arbeidsmiljø det viktigste virkemiddelet for å forebygge kritikkverdige forhold. Noen ganger vil det imidlertid oppstå forhold det er behov for å varsle andre om, og arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

 

Hva er varsling? ”Varsling” er den norske oversettelsen av ordet ”whistleblower”. Å varsle er å si fra kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Behovet for å varsle oppstår blant annet dersom man kommer over kritikkverdige forhold som ikke er kjent for virksomheten, men som burde ha vært kjent og håndtert. Eller det kan det være snakk om et kritikkverdig forhold som er kjent, men som ikke håndteres på forsvarlig måte.

En varsler har krav på et særlig vern mot gjengjeldelser fra arbeidsgiver. Alle arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 

Vårt særlige ansvar Alle som arbeider i forsvarssektoren bidrar på ulike måter til å ivareta helt sentrale oppgaver i det norske samfunn. Vi forvalter store menneskelige, materielle og økonomiske ressurser på vegne av fellesskapet. Vi har alle et ansvar for at våre oppgaver blir utført på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, og for å si fra hvis vi opplever at det ikke er tilfelle. Forsvarssektorens virksomheter skal være preget av høye etiske standarder, og det skal ikke kunne sås tvil om vår integritet. Derfor er det viktig å ha kontinuerlig fokus på holdninger, etikk og ledelse, og sørge for at våre handlinger er i tråd med våre verdier og etiske grunnregler.  

 

Et system for varsling består av mange kanaler Hvis du mener at det er kritikkverdige forhold der du arbeider, bør du drøfte dette med dine kollegaer og/eller med nærmeste leder. Hvis dette er vanskelig eller lite hensiktsmessig, vil du kunne ta opp forholdene med verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten, eller en av varslingsenhetene i forsvarssektoren. Det kan også varsles til eksterne kontrollmyndigheter, for eksempel Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannen, Riksrevisjonen, Politiet, med flere.

Både medarbeidere og ledere har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø der kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses på lavest mulig nivå. Noen ganger kan en ansatt oppleve at dette ikke skjer og får et behov for å henvende seg til andre, for eksempel en leder lenger oppe i systemet. Andre ganger kan det være behov for å henvende seg til noen utenfor linjen. Derfor har Forsvarsdepartementet og underliggende etater styrket systemet for varsling om kritikkverdige forhold med egne varslingskanaler der alle har anledning til å henvende seg.

 

I noen tilfeller vil også ekstern varsling kunne skje til media, men terskelen er høyere ved varsling til allmennheten enn ved intern varsling. For at man skal kunne fritas fra den vanlige lojalitetsplikten man har som arbeidstaker, må man forsikre seg om at varsling til media er forsvarlig i henhold til arbeidsmiljøloven. For ansatte i underliggende etater vil normalt varsling i egne kanaler være tilstrekkelig, men alle har anledning til å henvende seg til FDs varslingsenhet enten for å be om råd eller veiledning, eller for å varsle om saker man ikke ønsker å varsle om internt.  

 

Søk råd Selv om det i de fleste tilfeller vil være mest hensiktsmessig å ta opp kritikkverdige forhold med nærmeste sjef, vil det alltid være fornuftig å rådføre seg med andre før man tar opp slike forhold. Hvis du føler deg ukomfortabel med å drøfte saken i ditt eget kollegium, kan varslingskanalen være et sted å henvende seg for å få råd om hvordan du bør gå fram.

 

Videre oppfølging Det er arbeidsgivers ansvar å følge saken videre opp, og den som varsler skal føle seg trygg på at dette gjøres på en skikkelig måte. Det er naturlig at den som varsler ønsker å få vite hvordan varselet blir behandlet, men utover informasjon om saksgang og rutiner er det viktig at en som sier fra ikke blir dratt mer enn nødvendig inn i saken. Både den som varsler og den som det varsles om har krav på å ivaretas på en god måte.

 

Ytringsfrihet Politiske og faglige ytringer regnes normalt ikke som varsling, og omfattes ikke av bestemmelsene som verner mot gjengjeldelse. Slike ytringer reguleres gjennom vernet i Grunnloven § 100 og de begrensninger i ytringsfriheten som følger av den ulovfestede lojalitetsplikten og lovregler om taushetsplikt mv.

 

Til toppen