Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for og bidragsyter til FN- og NATO-operasjoner. Her finner du artikler om Norges militære bidrag til internasjonale operasjoner.

En Hercules C-130 på under oppdrag i Mali.

Militære bidrag til operasjoner ute i 2021

Forsvaret fortsetter sitt internasjonale engasjement til neste år på om lag samme nivå som i dag. Det vil bli gjort justeringer dersom de sikkerhetspolitiske og operative behovene endrer seg.

Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan.

Skal bli enklere å være veteranfamilie

- Familiene til soldater i internasjonale operasjoner har en tøff hverdag. Nå gjør vi det enklere for den som er hjemme å fortsette sin karriere, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Aktuelt nå

Stortingsmelding:

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

Starter byggingen av felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner på Akershus festning

- Etter en grundig og inkluderende prosess hvor blant annet Forsvaret, politiet, veteranorganisasjonene, Riksantikvaren og Byantikvaren har vært involvert, er jeg svært tilfreds med at vi endelig kan starte byggingen av et felles nasjonalt monument til ære for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Forsvarsbudsjettet

Det er eit stort behov for internasjonal innsats for fred og tryggleik, både i form av internasjonale operasjonar og kapasitetsbygging. Slik innsats kan inkludere tryggleikssektorreform for å betra eit land si evne til å vareta eigen tryggleik, men det kan òg omfatte freds- og stabiliseringsoperasjonar. Forsvaret vil halda oppe evna til internasjonal innsats i 2021.