Regjeringen skal lage ny tiltaksplan for veteraner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen skal lage en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Ny tiltaksplan for veteraner.
Ny tiltaksplan for veteraner. Foto: Forsvaret

Åtte departementer og statsråder står bak vedtaket.

– Dette viser hvor viktig denne saken er for regjeringen. Ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier er et felles samfunnsansvar, på tvers av sektorer og departementer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han forteller at de fleste veteranene fra internasjonale operasjoner har opplevd tjenesten og erfaringene derfra som berikende og nyttige, men at det er noen som opplever negative konsekvenser av tjenesten.

– Vi vet at anerkjennelse er viktig for å begrense de negative konsekvensene, og det er et stort ansvar som påligger oss som samfunn for å vise dem som har tatt risiko på våre vegne at vi setter pris på innsatsen. Regjeringen vil også utrede tiltak som vil gjøre det lettere for samfunnet å nyttiggjøre seg veteranenes unike kompetanse og erfaring.

Veteranene bor i landets mange kommuner, og de siste årene har mange kommuner laget egne veteranplaner. Gram roser Forsvaret for deres innsats med å bistå de kommunene som ønsker det med å utvikle veteranplaner og presiserer at dette arbeidet vil bli videreført i den nye tiltaksplanen.

– Siden den første stortingsmeldingen om veteraner kom i 2009 har det blitt gjort veldig mye godt arbeid. Dette skal videreføres, men det er også behov for endringer i takt med at samfunnet endres og vi ser nye behov. Likevel er det mye som tyder på at en av de store utfordringene er å gjøre relevant personell kjent med de tiltakene som allerede er iverksatt, og de tilbudene som allerede finnes. Kommunikasjon og dialog er derfor særlige satsingsområder for arbeidet, sier Gram.

Veteranorganisasjonene vil bli involvert i arbeidet med ny tiltaksplan når dette kommer i gang over sommeren.

– Jeg ser frem til å samarbeide med veteranorganisasjonene. De har gjort et svært godt og viktig arbeid for sine medlemmer og for veteranene og veteransaken generelt, avslutter Bjørn Arild Gram.