Kontakt Forsvarsdepartementet

Besøksadresse:
Glacisgata 1 og Myntgata 1, Oslo

Varelevering/budlevering
Glacisgata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo

Telefon:
Sentralbord 915 03 003 
Telefaks: 23 09 60 75

Presse:
Pressevakt: 994 06 011
Pressekontakter

Forsvarsdepartementet på sosiale medier:

Departementets behandling av journalisters personopplysninger

Forsvarsdepartementet behandler personopplysninger til alle journalister som tar kontakt med departementet. Disse personopplysningene er navn og kontaktinformasjon, tilknytning til redaksjon, og innhold i spørsmål og svar som utveksles på epost og telefon. Personopplysninger lagres i tilknytning til sak.

Har en journalist vært i kontakt med oss i forbindelse med flere saker, vil det være flere loggføringer.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av Forsvarsdepartementet. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til departementet eller ved å sende en e-post til FDinfo@fd.dep.no.

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR art. 6. Det er nødvendig for departementet å behandle journalisters personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse.

E-post:
E-post til Forsvarsdepartementet

Send post elektronisk (kryptert): 
eDialog – Send post elektronisk til Forsvarsdepartementet

Tiltak mot datavirus og spam
Forsvarsdepartementet har iverksatt tekniske sikringstiltak mot datavirus og spam. Sikringstiltakene kan føre til at e-post som verken er spam eller inneholder datavirus blir stanset. Verken e-postens avsender eller adressat vil i slike tilfeller få informasjon om at forsendelsen ikke har kommet frem. Dersom du mistenker at din henvendelse ikke har kommet frem – ta kontakt per telefon med departementet eller adressaten direkte.

eInnsyn – Offentlig elektronisk postjournal:
eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal

Innsynsforespørsler
Vi gjør oppmerksom på at innsynsforespørsler fremmes enten via eInnsyn eller via e-post til postmottak@fd.dep.no.

Innsyn i alle dokumenter
Forsvarsdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder sensitive personopplysninger eller taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

E-katalog:
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@fd.dep.no
Ansatte i FD: Depkatalog

Regelen for  e-postadressene er slik:
Fornavn.Etternavn@fd.dep.no
Fornavn-Mellomnavn.Etternavn@fd.dep.no
Fornavn-Mellomnavn1-Mellomnavn2.Etternavn@fd.dep.no
Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

Personvernpolicy
Personvernserklæringen gjelder Forsvarsdepartementet sine sider på regjeringen.no.

Behandling av personopplysninger

Personopplysningene departementet behandler kan grovt sett deles inn i seks hovedgrupper:

1)      Personopplysninger om egne ansatte hvor formålet er personalforvaltning og å oppfylle lovpålagte krav og plikter som arbeidsgiver. Dette innbefatter opplysninger om personer som har søkt på stillinger i FD, nærstående personer til søker og referanser til søker.

Personvernerklæring til jobbsøkere.pdf

2)      Personopplysninger departementet mottar gjennom henvendelser utenfra. Henvendelsene kommer i stor grad fra privatpersoner, presse, organisasjoner, forsvarssektoren eller andre offentlige myndigheter. Formålet med behandlingen av opplysningene er å informere, gi veiledning og betjene varslingsmulighet. Departementet er tilgjengelig på en rekke ulike måter for eksempel postalt, telefonisk, e-post og kontaktskjema på nettside.

3)      Personopplysninger som innhentes fra underliggende organ og andre offentlige myndigheter, med formål om å få redegjort for en sak, utøve styring av sektor eller behandle en klage som overordnet myndighet.

4)      Personopplysninger som FD behandler på vegne av andre departementer og virksomheter på grunn av tjenestelevering av revisjoner, IKT-systemer og annet.

5)      Personopplysninger som behandles i forbindelse med sikring av personell, lokaliteter eller anskaffelser.

6)      Personopplysninger i forbindelse med samhandling for attachéene.

Spørsmål? Kontakt personvernombud Linn Camilla Moksnes på e-postadresse personvern@fd.dep.no