Ansvarsområder og oppgaver i Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Departementet utarbeider stortingsmeldinger om hovedretningslinjer for langsiktig utvikling av Forsvaret. Meldingene inneholder analyser av den sikkerhetspolitiske utvikling, og klargjør Forsvarets rolle og oppgaver som det viktigste virkemiddel i norsk sikkerhetspolitikk. De forsvarspolitiske konsekvenser trekkes opp med målsettinger for videreutvikling av Forsvarets fredsorganisasjon og krigsstruktur, materiellanskaffelser og personellpolitikk.

I tråd med de langsiktige målsettingene for utviklingen av Forsvaret, utarbeider Forsvarsdepartementet de årlige forsvarsbudsjetter med konkrete forslag til bevilgninger til drift og investeringer i Forsvaret. Etter at meldinger og proposisjoner er behandlet i Stortinget, er det Forsvarsdepartementets ansvar å følge opp Stortingets vedtak gjennom styring av underlagte etater.

Kontakt og samarbeid med Forsvaret, som er Forsvarsdepartementets største underlagte etat, utgjør en naturlig og nødvendig del av departementets arbeid.

Departementets avdelinger vil gjennomgående kunne bygge på fagmilitære vurderinger og tilrådninger fra Forsvarsstaben (FST). Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med integrert strategisk ledelsesstruktur. Nært samarbeid mellom departementet og FST er en forutsetning for effektiv kontakt og samvirke med forsvarsmyndighetene i de mange land der både forsvarets politiske og militære ledelse er samlet og integrert i landenes forsvarsdepartementer.

I sitt arbeid kan Forsvarsdepartementet også trekke på den kompetanse og utredningskapasitet som finnes i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Videre ivaretar Forsvarsbygg, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Forsvarets boligtjeneste (FBOT) viktige forvaltningsoppgaver for Forsvarsdepartementet.